Schrif­te­lijke vragen Plusquin Limburgs Gouver­nement kleurde niet oranje


Indiendatum: 27 nov. 2020

Geacht college,

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Daarvan wordt slechts in 10% van de gevallen aangifte gedaan bij de politie. Ook vanuit Limburgse gemeentes komen jaarlijks duizenden meldingen binnen. Om dit aan de kaak stellen, is 25 november door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Ook in Nederland namen op deze dag overheden en organisaties deel, waaronder acht provincies. Overheidsgebouwen werden in oranje spotlights gezet of hingen oranje vlaggen op. Het Limburgse Gouvernement kleurde echter niet oranje. Ook wapperde er geen oranje vlaggen. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

Vraag 1) Acht Nederlandse provincies en veertien Limburgse gemeenten doen mee aan ‘Orange the World’. De provincie Limburg ontbreekt echter. Is het college bekend met het ‘Orange the World’-initiatief? Zo ja, waarom sloot de provincie Limburg zich niet aan bij het project?

Vraag 2) Nog tot 10 december vinden er acties plaats in het kader van ‘Orange the World’. Wil het college zich hier alsnog bij aansluiten? Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?

Het doel van ‘Orange the World’ 2020 is om geweld tegen vrouwen makkelijker te melden. Volgens UN Women Nederland schiet de Nederlandse hulpverlening tekort in het aanpakken van geweld tegen vrouwen. Bijna 40% van de werkende vrouwen ervaart seksuele intimidatie op de werkvloer maar dit is voor slachtoffers vaak moeilijk te melden. Ook wat betreft huiselijk geweld zijn er nog veel structurele problemen.

Vraag 3) Heeft het college de uitkomsten van dit onderzoek vernomen? Zo ja, kan het zich hierin vinden?

Vraag 4) UN Women Nederland roept overheden op om tot een integraal verbeterplan te komen. Vindt het college dat er verbetering nodig is? Zo ja, hoe denkt het te voldoen aan deze oproep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Het noodnummer van Veilig Thuis blijkt onder veel vrouwen onbekend te zijn. Wat wil het college doen om deze bekendheid te vergroten?

Vraag 6) Wil het college een ondersteunende rol spelen bij gemeentes om zo tot een eenduidige aanpak in Limburg te komen?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijnen.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 27 nov. 2020
Antwoorddatum: 16 dec. 2020

Vraag 1) Acht Nederlandse provincies en veertien Limburgse gemeenten doen mee aan ‘Orange the World’. De provincie Limburg ontbreekt echter. Is het college bekend met het ‘Orange the World’-initiatief? Zo ja, waarom sloot de provincie Limburg zich niet aan bij het project?

Vraag 2) Nog tot 10 december vinden er acties plaats in het kader van ‘Orange the World’. Wil het college zich hier alsnog bij aansluiten? Zo ja, op welke manier(en)? Zo nee, waarom niet?

Het bieden van zorg aan slachtoffers van (huiselijk) geweld is een taak van de gemeenten. Als Provincie Limburg hebben wij hier geen bevoegdheden. Vanuit onze verbindende rol en vanuit een rol in kennisdeling zetten wij in op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg. We werken hierbij samen met gemeenten en (zorg)organisaties, zoals Veilig Thuis. De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld heeft een grote overlap met de aanpak van geweld tegen vrouwen.

Het initiatief ‘Orange the world’ is bekend bij en heeft uiteraard de warme sympathie van het college. Om die reden is vorig jaar besloten om in goed overleg met de regionale organisatie het Gouvernement oranje aan te stralen en heeft de Gouverneur zich bereid getoond om het startsein te geven voor deze aanstraling. Er is een filmpje van gemaakt dat brede aandacht heeft gekregen. Daarbij is wel beklemtoond en afgesproken dat het een eenmalige en exclusieve ondersteuningsactie betrof juist om de attentiewaarde van de aanstraling te verhogen. De verwachting werd uitgesproken dat in volgende jaren andere overheden het stokje zouden overnemen.

Vanwege het benadrukte eenmalige karakter daarvan hebben wij dit jaar dan ook geen aanleiding gezien om wederom het gouvernement desgevraagd aan te stralen. Dat laat overigens onverlet dat wij de organisatie tevens hebben meegedeeld dat wij met het beoogde doel sympathiseren en zij in de toekomst, bijvoorbeeld bij een jubileumjaar weer op een oranje Gouvernement kunnen rekenen. Wij hebben onze solidariteit ten aanzien van deze actie ook uitgesproken in een bericht op Social Media op 26 november.

Wij hebben vanuit de gezamenlijk aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de nationale week hieromtrent in november extra aandacht besteed aan dit thema, onder andere door een webinar voor toekomstige professionals van allerlei opleidingen in de zorg en het onderwijs. Daarnaast hebben we in eerdere jaren deelgenomen aan de tasseninzamelactie van Zonta gericht op geweld tegen vrouwen vanuit de aanpak van loverboyproblematiek.

Vraag 3) Heeft het college de uitkomsten van dit onderzoek vernomen? Zo ja, kan het zich hierin vinden?

Wij hebben kennisgenomen van de uitkomsten van het onderzoek. We volgen diverse onderzoeken en ontwikkelingen op verschillende thema’s met als doel eventueel provinciaal beleid hierop aan te passen of aan te scherpen.

Vraag 4) UN Women Nederland roept overheden op om tot een integraal verbeterplan te komen. Vindt het college dat er verbetering nodig is? Zo ja, hoe denkt het te voldoen aan deze oproep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Het noodnummer van Veilig Thuis blijkt onder veel vrouwen onbekend te zijn. Wat wil het college doen om deze bekendheid te vergroten?

Vraag 6) Wil het college een ondersteunende rol spelen bij gemeentes om zo tot een eenduidige aanpak in Limburg te komen?

Onze inzet hierboven beschreven inzet doen wij vanuit de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling (hierna: beweging) en vanuit de Sociale Agenda. De beweging is gestart in september 2015. Deze is geïnitieerd door Gouverneur Bovens en mevrouw Penn-te Strake (destijds Procureur-Generaal en lid van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik). Zij waren van mening dat de noodzaak en de urgentie om te investeren in een brede aanpak van (het voorkomen van) kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg groot was. De heer Bovens is voorzitter van de beweging en samen met gedeputeerde Housmans van de Sociale Agenda, mede-ambassadeur van de beweging
De beweging bestaat in totaal uit 19 ambassadeurs die aangesloten zijn op basis van eigen titel en persoonlijke motivatie en affiniteit met het onderwerp. Onder de ambassadeurs bevinden zich burgemeesters en wethouders van verschillende Limburgse gemeenten, maar ook bestuurders van onderwijs en jeugd-/gezondheids(zorg)organisaties (waaronder Veilig Thuis), politie, openbaar ministerie en rechtspraak.

Vanuit de Beweging wordt ingezet op het vergroten van bewustwording onder burgers, op het bevorderen van deskundigheid bij (aanstaande) professionals, het doorbreken van handelingsverlegenheid en het richten van aandacht op preventie en vroegsignalering.

Tijdens de eerste lockdown hebben we vanuit de beweging en Sociale Agenda een flyer ontwikkeld met informatie over hulplijnen waar mensen naar kunnen bellen om te praten, vragen te stellen, advies te krijgen of zorgen te uiten over zichzelf of over een ander. Deze flyer is digitaal verspreid, verspreid onder 385.000 huishoudens in Limburg en via posters bij supermarkten in Limburg. De informatie op flyer en poster betrof telefoonnummers van Veilig Thuis, #goedverbonden, de Luisterlijn, de Kindertelefoon en informatie over de app Care-Free.

Wij blijven in overleg met onze partners, waaronder gemeenten, inzetten op het vergroten van de bekendheid van de diverse hulpinstanties en de bewustwording dat elke burger iets kan doen om geweld te stoppen.

Met onze inzet in de beweging en de Sociale Agenda zetten we samen met gemeenten in op een brede aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een aparte aanpak op te richten die zich alleen richt op geweld tegen vrouwen is ons inziens een verenging van de aanpak die wij reeds inzetten.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris