Schrif­te­lijke vragen over Valwild­re­geling ree en drama­tisch incident


Indiendatum: feb. 2019

College van Gedeputeerde Staten van Limburg

Maastricht

Heerlen, 22 februari 2019

Schriftelijke vragen over Valwildregeling ree en dramatisch incident

Geacht College,

Op 22 febrari 2019 is in de gemeente Vaals een ree, dat gewond was geraakt, met het mes gedood door een lid van de Wildbeheereenheid. Volgens de melder hiervan had eerst de politie, die door hem was gewaarschuwd, toegezegd dat het dier naar een opvangcentrum zou worden gebracht. Later bleek dat een jager ter plekke was gekomen, zelf de beoordeling had gemaakt dat het dier gedood zou moeten worden, en het reetje vervolgens met een mes dood gemaakt .

Over deze door de melder als dramatisch ervaren gang van zaken heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen:

1) Heeft de provincie Limburg een zgn. valwildregeling ree, volgens welke een jager bij gewonde dieren zowel de beoordeling maakt of het dier naar een opvangcentrum gaat, als het doden uitvoert?

2) Zo ja, op welke wijze is dat juridisch geregeld? Kan GS de betreffende regeling bijvoegen?

3) In de provincie Groningen is er in het kader van de valwildregeling een beperkte lijst, met personen bij wie dan althans een bepaalde deskundigheid aanwezig is. Is een dergelijke lijst wettelijk verplicht?

4) Is er in de provincie Limburg een lijst met bevoegde personen om de valwildregeling uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

5) Zo ja, stond degene die het dier heeft gedood op deze lijst? Zo niet, wat gaat GS doen in de sfeer van sancties? En om de bekendheid van de lijst te vergroten?

6) Als de lijst met bevoegde personen er niet is, gaat GS een dergelijke lijst met hiervoor deskundig te achten personen opstellen? Zo nee, waarom niet?

7) Zou het niet wenselijk zijn dat bij de beoordeling of het dier kan overleven ook het opvangcentrum Opglabbeek, dan wel een dierenambulance worden betrokken? En/of een andere zoölogische deskundige, bijv. van de Zoogdiervereniging?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

Geacht College,

Op 22 febrari 2019 is in de gemeente Vaals een ree, dat gewond was geraakt, met het mes gedood door een lid van de Wildbeheereenheid. Volgens de melder hiervan had eerst de politie, die door hem was gewaarschuwd, toegezegd dat het dier naar een opvangcentrum zou worden gebracht. Later bleek dat een jager ter plekke was gekomen, zelf de beoordeling had gemaakt dat het dier gedood zou moeten worden, en het reetje vervolgens met een mes dood gemaakt .

Over deze door de melder als dramatisch ervaren gang van zaken heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen:

Vraag 1) Heeft de provincie Limburg een zgn. valwildregeling ree, volgens welke een jager bij gewonde dieren zowel de beoordeling maakt of het dier naar een opvangcentrum gaat, als het doden uitvoert?

Antwoord: Er is in Limburg geen valwildregeling van kracht voor de gehele provincie. Wel zijn er op het niveau vanindividuele wildbeheereenheden afspraken over de afhandeling van verkeersongevallen met dieren.
In overleg met de provincie heeft de Faunabeheereenheid Limburg (FBE) het initiatief genomen om eenvalwildregeling op te zetten, die mogelijk zal uitgroeien tot een bredere regeling voor calamiteiten metdieren. Bij de opstelling van de regeling zijn de wildbeheereenheden, Rijkswaterstaat, politie, brandweer,Dierenbescherming en de provincie (in de rol van bevoegd gezag en als wegbeheerder) betrokken. Zodrade regeling definitief is, zullen wij deze toesturen.

Vraag 2) Zo ja, op welke wijze is dat juridisch geregeld? Kan GS de betreffende regeling bijvoegen?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 3) In de provincie Groningen is er in het kader van de valwildregeling een beperkte lijst, met personen bij wie dan althans een bepaalde deskundigheid aanwezig is. Is een dergelijke lijst wettelijk verplicht?

Antwoord: Nee, er is geen wettelijke verplichting om met een beperkte lijst te werken.

Vraag4) Is er in de provincie Limburg een lijst met bevoegde personen om de valwildregeling uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er is in Limburg geen lijst met bevoegde personen voor de uitvoering van een valwildregeling.

Vraag 5) Zo ja, stond degene die het dier heeft gedood op deze lijst? Zo niet, wat gaat GS doen in de sfeer van sancties? En om de bekendheid van de lijst te vergroten?

Antwoord: De ontheffing voor het populatiebeheer van reeën, die op grond van het faunabeheerplan is verleend aande faunabeheereenheid voorziet ook in de mogelijkheid om zieke, gewonde en kreupele dieren te doden.Wij zien daarom geen aanleiding om sancties in te stellen.

Vraag 6) Als de lijst met bevoegde personen er niet is, gaat GS een dergelijke lijst met hiervoor deskundig te achten personen opstellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zoals hierboven is aangegeven is de valwildregeling nog in ontwikkeling. Naar verwachting zal er wordengekozen voor een vorm waarin er voor piketdiensten wordt gewerkt met een lijst met deelnemers aan deregeling.

Vraag 7) Zou het niet wenselijk zijn dat bij de beoordeling of het dier kan overleven ook het opvangcentrum Opglabbeek, dan wel een dierenambulance worden betrokken? En/of een andere zoölogische deskundige, bijv. van de Zoogdiervereniging?

Antwoord: Wanneer een aangereden dier wordt gevonden moet een afweging worden gemaakt of het zinvol is omhet dier naar een opvangcentrum te brengen. In het geval van reeën is dit vaak niet de beste oplossing,gelet op het feit dat deze diersoort zeer stressgevoelig is. Bij gewonde reeën wordt dan gekozen om hetdier te doden, om snel verder leed te voorkomen. De jachtaktehouders die gebruik maken van de doorons college verleende ontheffing voor het doden van reeën zijn voldoende deskundig om hieromtrent eengoede afweging te maken. Overigens kan – in evidente gevallen – het doden van een gewond dierzonder verder perspectief op herstel ook zonder ontheffing een goede invulling van de zorgplicht zijn.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Mestverwerkingsfabriek terrein Chemelot

Lees verder

Schriftelijke vragen over jagers als opsporingsambtenaren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer