Schrif­te­lijke vragen over Valwild­re­geling ree en drama­tisch incident


College van Gedeputeerde Staten van Limburg

Maastricht

Heerlen, 22 februari 2019

Schriftelijke vragen over Valwildregeling ree en dramatisch incident

Geacht College,

Op 22 febrari 2019 is in de gemeente Vaals een ree, dat gewond was geraakt, met het mes gedood door een lid van de Wildbeheereenheid. Volgens de melder hiervan had eerst de politie, die door hem was gewaarschuwd, toegezegd dat het dier naar een opvangcentrum zou worden gebracht. Later bleek dat een jager ter plekke was gekomen, zelf de beoordeling had gemaakt dat het dier gedood zou moeten worden, en het reetje vervolgens met een mes dood gemaakt .

Over deze door de melder als dramatisch ervaren gang van zaken heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen:

1) Heeft de provincie Limburg een zgn. valwildregeling ree, volgens welke een jager bij gewonde dieren zowel de beoordeling maakt of het dier naar een opvangcentrum gaat, als het doden uitvoert?

2) Zo ja, op welke wijze is dat juridisch geregeld? Kan GS de betreffende regeling bijvoegen?

3) In de provincie Groningen is er in het kader van de valwildregeling een beperkte lijst, met personen bij wie dan althans een bepaalde deskundigheid aanwezig is. Is een dergelijke lijst wettelijk verplicht?

4) Is er in de provincie Limburg een lijst met bevoegde personen om de valwildregeling uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

5) Zo ja, stond degene die het dier heeft gedood op deze lijst? Zo niet, wat gaat GS doen in de sfeer van sancties? En om de bekendheid van de lijst te vergroten?

6) Als de lijst met bevoegde personen er niet is, gaat GS een dergelijke lijst met hiervoor deskundig te achten personen opstellen? Zo nee, waarom niet?

7) Zou het niet wenselijk zijn dat bij de beoordeling of het dier kan overleven ook het opvangcentrum Opglabbeek, dan wel een dierenambulance worden betrokken? En/of een andere zoölogische deskundige, bijv. van de Zoogdiervereniging?

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren