Schrif­te­lijke vragen over Schok­kende beelden van Limburgse varkens­hou­derij


Indiendatum: jan. 2019

Maastricht, 23

januari 2019

Geacht College,

Op de dag dat het College van GS een persbericht stuurt dat er een biogascentrale op het Chemelotterrein komt om jaarlijks 700.000 ton mest te verwerken, komt Animal Rights wederom met beelden die laten zien waar die mest vandaan komt en onder welke gruwelijke omstandigheden deze geproduceerd wordt.

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2019/januari/grootschalige/

https://www.animalrights.nl/waneer-een-varkensstal-smerig-genoeg-om-te-grijpen

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190121_00089159/varkens-in-stal-vol-spinrag-in-venray

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdDieren fractie:

 1. Bent u bekend met deze beelden?

 2. Bent u het met de PvdD fractie eens dat bij ieder intensieve veehouderij een controle zou moeten plaatsvinden Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat iedere intensieve veehouderij in Limburg tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

 3. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij dit bedrijf? Zo nee, waarom niet? (Animal Rights wil op verzoek van de provincie graag het adres vrijgeven)

 4. Bent u van mening dat er sprake is van falend toezicht op intensieve veehouderij bedrijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om als Intensieve Veehouderij provincie aan te dringen bij het Rijk en gemeentes op meer controles op dierenwelzijn en brandveiligheid?

 5. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er getuige de beelden van deze stal in Venray een groot risico wordt genomen op het uitbreken van stalbranden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om zowel met de gemeente Venray als het Rijk in gesprek te gaan over de risico’s op stalbranden?

 6. Op 15 juni 2019 zijn er naar aanleiding van motie 2388, Stappen zetten tegen stalbranden een aantal toezeggingen gedaan door het College. Wat is de status van toezegging T8298 waarin gedeputeerde Mackus toezegt Provinciale Staten voor 5-10-2018 te informeren over vervolgacties die het Rijk neemt op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie actieplan stalbranden en het onderwerp stalbranden nogmaals onder de aandacht te brengen bij het bevoegd gezag, de gemeenten?

 7. Op de beelden zijn veel dode biggen te zien. Een thema waar een andere dierenrechtenorganisatie te weten Varkens in Nood al 10 jaar aandacht voor vraagt:

  https://www.varkensinnood.nl/stop-biggensterfte. Welke risico’s voor de volksgezondheid, overdracht van dierziektes en dierenwelzijn brengen dode biggen in een stal met zich mee?

 8. Bent u het met de PvdD fractie eens dat Limburg niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het College om ondernemingen als deze te weren uit de provincie?

 9. Het College heeft een duidelijke keuze gemaakt om geen grenzen te stellen aan dieraantallen in de provincie. Bent u het met de PvdD fractie eens dat een verkleining van de dieraantallen bijdraagt aan minder dierenleed én dat ook bijdraagt aan een afname van het aantal dierlijke slachtoffers bij stalbranden?

 10. In 2013 is in het manifest Evenwichte Veehouderij1 vastgelegd dat iedere veehouderij in 2025 een lust is voor haar omgeving Is het College van mening dat deze varkenshouderij een lust is voor haar omgeving? Is het College van mening dat we op de goede weg zijn om in 2025 iedere veehouderij een lust voor haar omgeving te laten zijn?

 11. Op 22 januari jl is er een publicatie verschenen van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood:https://www.varkensinnood.nl/illegale-varkens Daaruit blijkt dat er in Nederland miljoenen varkens meer opgehokt zijn dan de overheid denkt. Voor deze illegale varkens worden geen dierrechten betaald, en is de mest niet opgenomen in de boekhouding. Hoeveel varkens worden er in Limburg gehouden en waar baseert u deze cijfers op?
 12. Zijn er ook tellingen van het daadwerkelijke aantal varkens in de varkenshouderijen in Limburg, zo nee, waarom niet?
 13. Bij wie ligt de controle op de dieraantallen? Is het College bereid om zich in te zetten, voor controle op dieraantallen door middel van tellingen? Zo nee, waarom niet?
 14. Is fraude met dieraantallen een criminele activiteit? Zo ja, heeft fraude met dieraantallen dan gevolgen voor de vergunning van de frauderende veehouderijen conform motie 2379 (tegengaan faciliteren criminele activiteiten door de Provincie)?

We zien de antwoorden graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

1 De tekst van het manifest luidt:

"De Limburgse veehouderij staat voor grote uitdagingen waarin een gezonde balans nodig is tussen ontwikkelruimte en economisch rendement en verbetering van dierenwelzijn, milieu, kwetsbare natuurgebieden, leefkwaliteit van het buitengebied en maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt gezamenlijke inzet van ondernemers, overheid en burgers. Betrokkenen werken aan de realisatie van de doelen.

Wij verklaren dat we jaarlijks (in het derde kwartaal) een monitoringsverslag opstellen.

We onderschrijven dat inspanningen nodig zijn om de uitstoot van ammoniak en fijnstof af te laten nemen, het aantal geurgehinderden te verminderen en landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Als deze tendensen onvoldoende optreden , terwijl de veestapel in Limburg toeneemt, treden we in gezamenlijk overleg om te bezien welke stimulerende en/of regulerende maatregelen (direct) nodig zijn."

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 12 mrt. 2019

Vraag 1. Bent u bekend met deze beelden?

Antwoord. Ja

Vraag 2. Bent u het met de PvdD fractie eens dat bij ieder intensieve veehouderij een controle zou moeten plaatsvinden Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat iedere intensieve veehouderij in Limburg tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

Antwoord. Het toezicht op de omgevingsvergunning milieu voor veehouderijen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Op basis van risicoanalyses bepalen gemeenten welke prioriteiten zij willen stellen. Wij willen op dit punt niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten als het gaat om hun wettelijke verantwoordelijkheden. Wanneer ons een bericht bereikt dat dit niet naar behoren wordt uitgevoerd zullen we dit rapporteren aan de desbetreffende gemeente.

De verantwoordelijkheid van de provincie in relatie tot IV bedrijven richt zich op vergunningverlening in het kader van de WABO (varkens- en pluimveebedrijven, maar alleen boven een in het Activiteitenbesluitbepaalde omvang) en de Wet natuurbescherming. In het uitvoeringsprogramma VTH is voor dit onderdeel vastgelegd dat we IV bedrijven in het kader van de Wet natuurbescherming controleren. De taken van de NVWA richten zich op het bewaken van gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumenten producten en het handhaven van de natuurwetgeving.

Vraag 3. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij dit bedrijf? Zo nee, waarom niet? (Animal Rights wil op verzoek van de provincie graag het adres vrijgeven).

Antwoord. Nee, dit betreft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor IV bedrijven vallende onder de RUD Zuid Limburg is de controle frequentie minimaal 1 keer per 16 maanden. Voor IV bedrijven vallende onder de RUD Limburg Noord is de controle frequentie minimaal 1 keer per 36 maanden Het verschil in frequentie laat zich verklaren door het veel grotere aantal IV bedrijven in Noord Limburg. In de vergunning is het stalsysteem waarin de dieren worden gehouden leidend. Tijdens een controle wordt het gebruik van het stalsysteem beoordeeld. De wetgever gaat ervan uit als het juiste stalsysteem wordt gebruikt ook wordtvoldaan aan de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur. Op het moment er niet wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden van het stalsysteem wordt middels het bestuursrecht een herstelactie afgedwongen. Op het moment dat er een vermoeden is van een overtreding die niet binnen de bevoegdheid valt van de toezichthouder wordt de andere overheid hiervan in kennis gesteld.

Vraag 4. Bent u van mening dat er sprake is van falend toezicht op intensieve veehouderij bedrijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om als Intensieve Veehouderij provincie aan te dringen bij het Rijk en gemeentes op meer controles op dierenwelzijn en brandveiligheid?

Antwoord. Op basis van de beelden kunnen we niet concluderen dat er falend toezicht is op de intensieve veehouderij. De gemeente Nederweert heeft zelf actie ondernomen naar aanleiding van deze beelden.

Vraag 5. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er getuige de beelden van deze stal in Venray een groot risicowordt genomen op het uitbreken van stalbranden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om zowel met de gemeente Venray als het Rijk in gesprek te gaan over de risico’s op stalbranden?

Antwoord. Op basis van deze beelden kunnen we niet concluderen dat er een groot risico wordt genomen ten aanzien van het uitbreken van stalbranden.

Vraag 6. Op 15 juni 2019 zijn er naar aanleiding van motie 2388, Stappen zetten tegen stalbranden een aantal toezeggingen gedaan door het College. Wat is de status van toezegging T8298 waarin gedeputeerde Mackus toezegt Provinciale Staten voor 5-10-2018 te informeren over vervolgacties die het Rijk neemt op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie actieplan stalbranden en het onderwerp stalbranden nogmaals onder de aandacht te brengen bij het bevoegd gezag, de gemeenten?

Antwoord. Over de uitwerking van de toezegging ontvangt u separaat bericht.

Vraag 7. Op de beelden zijn veel dode biggen te zien. Een thema waar een andere dierenrechtenorganisatie te weten Varkens in Nood al 10 jaar aandacht voor vraagt: https://www.varkensinnood.nl/stop-biggensterfte. Welke risico’s voor de volksgezondheid, overdracht van dierziektes en dierenwelzijn brengen dode biggen in een stal met zich mee?

Antwoord. De gegevens omtrent deze risico’s zijn ons niet bekend.

Vraag 8. Bent u het met de PvdD fractie eens dat Limburg niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijzemet dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het College om ondernemingen als deze te weren uit de provincie?

Antwoord. Dierenwelzijn is primair een taak van het ministerie van LNV. In het kader van dierenwelzijn zijn de gemeenten en provincie verplicht de NVWA te tippen wanneer er tijdens een controle zich iets voordoet ten aanzien van dierenwelzijn.

Vraag 9. Het College heeft een duidelijke keuze gemaakt om geen grenzen te stellen aan dieraantallen in de provincie. Bent u het met de PvdD fractie eens dat een verkleining van de dieraantallen bijdraagt aan minder dierenleed én dat ook bijdraagt aan een afname van het aantal dierlijke slachtoffers bij stalbranden?

Antwoord. De provincie besteed vanuit haar bevoegde gezag rol vooral aandacht aan de kwaliteit en het juiste gebruik van stalsystemen binnen de IV sector in het kader van de Wet natuurbescherming. De NVWA heeft als wettelijke taak het toezicht op dierenwelzijn.

Vraag 10. In 2013 is in het manifest Evenwichte Veehouderij vastgelegd dat iedere veehouderij in 2025 een lust is voor haar omgeving. Is het College van mening dat deze varkenshouderij een lust is voor haar omgeving? Is het College van mening dat we op de goede weg zijn om in 2025 iedere veehouderij een lust voor haar omgeving te laten zijn?

Antwoord. We kunnen als college stellen dat we goed op weg zijn om een transitie opgang te brengen binnen de veehouderij. We zijn namelijk bezig om een transitiefonds in te richten om dit proces te kunnen versnellen.

Vraag 11. Op 22 januari jl is er een publicatie verschenen van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood: https://www.varkensinnood.nl/i... Daaruit blijkt dat er in Nederland miljoenen varkens meer opgehokt zijn dan de overheid denkt. Voor deze illegale varkens worden geen dierrechten betaald, en is de mest niet opgenomen in de boekhouding. Hoeveel varkens worden er in Limburg gehouden en waar baseert u deze cijfers op?

Antwoord. De CBS cijfers geven aan dat er in 2018 1.973.209 varkens in Limburg zijn gehouden dit zijn alle dieren ouder dieren en biggen.

Vraag 12. Zijn er ook tellingen van het daadwerkelijke aantal varkens in de varkenshouderijen in Limburg, zo nee, waarom niet?

Antwoord. Wij beschikken alleen over de cijfers van het CBS als provincie. Andere cijfers zijn ons niet bekend.

Vraag 13.Bij wie ligt de controle op de dieraantallen? Is het College bereid om zich in te zetten, voor controle op dieraantallen door middel van tellingen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord. De provincie controleert dieraantallen die in het kader van de Wet natuurbescherming vergund zijn, dit in relatie tot stikstofuitstoot op Natura 2000 gebieden. Op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn ondernemers in een aantal grote veehouderijsectoren verplicht om een sluitende dierregistratie te voeren in een landelijke database. Iedere mutatie op bedrijfsniveau dient in het systeem verantwoord te worden. De registratiesystemen worden door private organisaties beheerd en gecontroleerd en door de NVWA steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van de bedrijfsadministratie, al dan niet gepaard met een fysieke telling van het aantal dieren op het moment van controle. Afwijkingen kunnen tot sancties leiden.

Vraag 14. Is fraude met dieraantallen een criminele activiteit? Zo ja, heeft fraude met dieraantallen dan gevolgen voor de vergunning van de frauderende veehouderijen conform motie 2379 (tegengaan faciliteren criminele activiteiten door de Provincie)?

Antwoord. Fraude wordt gezien als een criminele activiteit, dit betreft onder andere fraude met dieraantallen en het toegang verschaffen tot andermans eigendom. Ter uitvoering van motie 2379 heeft het College de beleidslijn Bibob Provincie Limburg 2018 vastgesteld. De werking van deze beleidslijn betreft vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten, indien de Provincie Limburg daarbij partij is. De Wet Bibob is het instrument dat ingezet wordt om de criminaliteit, die vervlechting tussen de onderwereld en de bovenwereld veroorzaakt, tegen te gaan. Handhaving van vergunningsvoorwaarden blijft echter voorbehouden aan de handhavingsketen. Gedeputeerde Staten van Limburg voorzitter secretaris

Interessant voor jou

Vragen over Uitvoering vonnis over vergunningplicht beregeningsputten bij de Peel

Lees verder

Schriftelijke vragen verdrinkingen Zuid Willemsvaart en uitvoering motie 2358

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer