Schrif­te­lijke vragen over Schok­kende beelden van Limburgse kippen­stallen


Indiendatum: jan. 2019

Maastricht, 8 januari 2019


Geacht College,

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht op 7 januari jl. zeer schokkende beelden naar buiten van horrorschuren, ook in het Limburgse Oirlo en Nederweert.

https://www.animalrights.nl/het-animal-rights-horror-schuren-onderzoek-het-leven-lijden-van-leghennen

https://www.1limburg.nl/horror...

https://www.youtube.com/watch?v=ANPuu0M7wW0

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdDieren fractie:

 1. Bent u bekend met deze beelden?

 2. Animal Rights activist Erwin Vermeulen erkent dat de beelden zeker niet allemaal zaken laten zien waar regels worden overtreden. „Maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was.” Is het College het eens met de uitspraak van Vermeulen dat “ ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was”? Zo nee, waarom niet?

 3. Gemeente Nederweert heeft aangegeven dat er 2 ambtenaren naar het gefilmde bedrijf in Nederweert zullen gaan om de situatie ter plekke te bekijken. Bent u het met de PvdD fractie eens dat een dergelijke controle bij ieder leghennenbedrijf zou moeten plaatsvinden Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat ieder leghennenbedrijf in Limburg tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

 4. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij deze bedrijven? Zo nee, waarom niet? (Animal Rights wil op verzoek van de provincie graag de adressen vrijgeven).

 5. Bent u van mening dat er sprake is van falend toezicht op intensieve veehouderij bedrijven? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat het College daaraan doen?

 6. Hoe vaak controleren de omgevingsdiensten op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot en geurhinder voor omwonenden? Bent u van mening dat die controles toereikend zijn? Is het College bereid om, in overleg met de IV gemeenten, de omgevingsdiensten te verzoeken om actief melding te maken bij het NVWA als er dode, in staat van ontbinding verkerende, zieke dieren aangetroffen worden?

 7. Animal Rights geeft op haar website aan dat leghennenbedrijven geen uitvalpercentages bijhouden. Bent u het met de PvdD fractie eens dat uitvalcijfers belangrijk zijn om het dierenwelzijn te monitoren? En dat daarbij ook transparantie naar consumenten moet worden betracht?

 8. In de beantwoording van de vragen over eerdere misstanden in Limburgse veehouderijen verwijst het College naar “ Buitengebied in Balans” https://www.nederweert.nl/best...
  Nederweert zou de broedkamer zijn voor de aanpak van de veehouderij. In het jaarverslag van 2018 en het jaarplan van 2019 komt het woord “ Dierenwelzijn” niet voor. Welke rol ziet het College voor gemeenten in relatie tot dierenwelzijn? Hetzelfde geldt overigens voor stalbranden?
 9. De PvdD fractie heeft aanvullende beelden van de horrorschuren in Nederweert en Oirlo opgevraagd bij Animal Rights, zie bijlage. Deze beelden laten zien dat leidingen onvoldoende beschermd zijn tegen vraat en dat luchtwassers in slechte staat verkeren. Nederweert werd zowel in 2017 als in 2018 getroffen door stalbranden in kippenstallen. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er getuige de beelden van de stallen in Nederweert en Oirlo een groot risico wordt genomen op het uitbreken van stalbranden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om zowel met de betreffende gemeenten als het Rijk in gesprek te gaan over de risico’s op stalbranden?
 10. Welke risico’s voor de volksgezondheid en dierenwelzijn brengen in verregaande staat van ontbinding verkerende kippen met zich mee?
 11. Bent u het met de PvdD fractie eens dat Limburg niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het College om een transitiefonds in te stellen voor omschakeling van gangbare veehouderijen naar biologische veehouderijen én naar plantaardige eiwittransitie?
 12. Hoe verhouden zich de genoemde beelden tot de uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving?

We zien de antwoorden graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 12 mrt. 2019

Vraag 1. Bent u bekend met deze beelden?

Antwoord. Ja

Vraag 2. Animal Rights activist Erwin Vermeulen erkent dat de beelden zeker niet allemaal zaken laten zien waarregels worden overtreden. „Maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was.” Is het College het eens met de uitspraak van Vermeulen dat “ ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was”? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Wanneer we als provincie binnen onze wettelijke bevoegdheden in het kader van de Wet natuurbescherming dit tegenkomen zullen we hierop handhaven en wanneer dit niet binnen onze wettelijke bevoegdheden valt dan zullen we de betreffende bevoegde instantie hierop attenderen vanuit onze (groene) coördinatie rol. De NVWA is wettelijk verantwoordelijk voor toezicht op dierenwelzijn.

Vraag 3. Gemeente Nederweert heeft aangegeven dat er 2 ambtenaren naar het gefilmde bedrijf in Nederweert zullen gaan om de situatie ter plekke te bekijken. Bent u het met de PvdD fractie eens dat een dergelijke controle bij ieder leghennenbedrijf zou moeten plaatsvinden Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat ieder leghennenbedrijf in Limburg tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

Antwoord. Het toezicht op de omgevingsvergunning milieu voor veehouderijen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Op basis van risicoanalyses bepalen gemeenten welke prioriteiten zij willen stellen. Wij willen op dit punt niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten als het gaat om hun wettelijke verantwoordelijkheden. Wanneer ons een bericht bereikt dat dit niet naar behoren wordt uitgevoerd zullen we dit rapporteren aan de desbetreffende gemeente. De verantwoordelijkheid van de provincie in relatietot IV bedrijven richt zich op vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. De takenvan de NVWA richten zich op het bewaken van gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumenten producten en het handhaven van de natuurwetgeving.

Vraag 4. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij deze bedrijven? Zo nee, waarom niet? (Animal Rights wil op verzoek van de provincie graag de adressen vrijgeven).

Antwoord. Nee, dit betreft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Voor IV bedrijven vallende onder de RUD Zuid Limburg is de controle frequentie minimaal 1 keer per 16 maanden. Voor IV bedrijven vallende onder de RUD Limburg Noord is de controle frequentie minimaal 1 keer per 36 maanden. In de vergunning is het stalsysteem waarin de dieren worden gehouden leidend. Tijdens een controle wordt het gebruik van het stalsysteem beoordeeld. De wetgever gaat ervan uit als het juiste stalsysteem wordt gebruikt ook wordtvoldaan aan de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur. Op het moment er niet wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden van het stalsysteem wordt middels het bestuursrecht een herstelactie afgedwongen. Op het moment dat er een vermoeden is van een overtreding die niet binnen de bevoegdheid valt van de toezichthouder wordt de andere overheid hiervan in kennis gesteld.

Vraag 5. Bent u van mening dat er sprake is van falend toezicht op intensieve veehouderij bedrijven? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat het College daaraan doen?

Antwoord. Op basis van de beelden kunnen we niet concluderen dat er falend toezicht is op de intensieve veehouderij. De gemeente Nederweert heeft zelf actie ondernomen naar aanleiding van deze beelden.

Vraag 6. Hoe vaak controleren de omgevingsdiensten op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot en geurhinder voor omwonenden? Bent u van mening dat die controles toereikend zijn? Is het College bereid om, in overleg met de IV gemeenten, de omgevingsdiensten te verzoeken om actief melding te maken bij het NVWA als er dode, in staat van ontbinding verkerende, zieke dieren aangetroffen worden?

Antwoord. Op het moment dat er een vermoeden is van een overtreding die niet binnen de bevoegdheid valt van de toezichthouder wordt de andere overheid (NWA, Gemeente) hiervan in kennis gesteld. Wij hebben hierin als provincie een coördinatierol.

Vraag 7. Animal Rights geeft op haar website aan dat leghennenbedrijven geen uitvalpercentages bijhouden. Bent u het met de PvdD fractie eens dat uitvalcijfers belangrijk zijn om het dierenwelzijn te monitoren? En dat daarbij ook transparantie naar consumenten moet worden betracht?

Antwoord. Leghenbedrijven houden wel hun uitvalpercentage bij, dit staat in de wetgeving als verplichting bij het houden van dieren en tevens ook in de mestwetgeving.

Vraag 8.In de beantwoording van de vragen over eerdere misstanden in Limburgse veehouderijen verwijst het College naar “ Buitengebied in Balans” https://www.nederweert.nl/best... Nederweert zou de broedkamer zijn voor de aanpak van de veehouderij. In het jaarverslag van 2018 en het jaarplan van 2019 komt het woord “ Dierenwelzijn” niet voor. Welke rol ziet het College voor gemeenten in relatie tot dierenwelzijn? Hetzelfde geldt overigens voor stalbranden?

Antwoord. Dierenwelzijn is primair een taak van het ministerie van LNV. In het kader van dierenwelzijn zijn de gemeenten en provincie verplicht de NVWA te tippen wanneer er tijdens een controle zich iets voordoet ten aanzien van dierenwelzijn.

Vraag 9. De PvdD fractie heeft aanvullende beelden van de horrorschuren in Nederweert en Oirlo opgevraagd bij Animal Rights, zie bijlage. Deze beelden laten zien dat leidingen onvoldoende beschermd zijn tegen vraat en dat luchtwassers in slechte staat verkeren. Nederweert werd zowel in 2017 als in 2018 getroffen door stalbranden in kippenstallen. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er getuige de beelden van de stallen in Nederweert en Oirlo een groot risico wordt genomen op het uitbreken van stalbranden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om zowel met de betreffende gemeenten als het Rijk in gesprek te gaan over de risico’s op stalbranden?

Antwoord. Op basis van de beelden kunnen we niet concluderen dat er een groot risico wordt genomen ten aanzien van stalbranden.

Vraag 10. Welke risico’s voor de volksgezondheid en dierenwelzijn brengen in verregaande staat van ontbinding verkerende kippen met zich mee?

Antwoord. Er zijn ons geen gegevens bekend over de risico’s.

Vraag 11. Bent u het met de PvdD fractie eens dat Limburg niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het College om een transitiefonds in te stellen voor omschakeling van gangbare veehouderijen naar biologische veehouderijen én naar plantaardige eiwittransitie?

Antwoord. De middelen die wij momenteel ter beschikking hebben middels de POP3 gelden zijn ons inziens voldoende om innovatie binnen de IV sector te stimuleren. Tevens zijn we bezig om een transitiefonds op te zetten om dit proces te versnellen.

Vraag 12. Hoe verhouden zich de genoemde beelden tot de uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving?

Antwoord. De beelden benadrukken de weg die wij willen inslaan met de uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij.


Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretarisInteressant voor jou

Schriftelijke vragen Grote mestfraude in Limburg

Lees verder

Vragen over Uitvoering vonnis over vergunningplicht beregeningsputten bij de Peel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer