Schrif­te­lijke vragen over Schok­kende beelden van Limburgse kippen­stallen


Maastricht, 8 januari 2019


Geacht College,

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht op 7 januari jl. zeer schokkende beelden naar buiten van horrorschuren, ook in het Limburgse Oirlo en Nederweert.

https://www.animalrights.nl/het-animal-rights-horror-schuren-onderzoek-het-leven-lijden-van-leghennen

https://www.1limburg.nl/horror...

https://www.youtube.com/watch?v=ANPuu0M7wW0

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdDieren fractie:

 1. Bent u bekend met deze beelden?

 2. Animal Rights activist Erwin Vermeulen erkent dat de beelden zeker niet allemaal zaken laten zien waar regels worden overtreden. „Maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was.” Is het College het eens met de uitspraak van Vermeulen dat “ ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was”? Zo nee, waarom niet?

 3. Gemeente Nederweert heeft aangegeven dat er 2 ambtenaren naar het gefilmde bedrijf in Nederweert zullen gaan om de situatie ter plekke te bekijken. Bent u het met de PvdD fractie eens dat een dergelijke controle bij ieder leghennenbedrijf zou moeten plaatsvinden Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat ieder leghennenbedrijf in Limburg tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

 4. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij deze bedrijven? Zo nee, waarom niet? (Animal Rights wil op verzoek van de provincie graag de adressen vrijgeven).

 5. Bent u van mening dat er sprake is van falend toezicht op intensieve veehouderij bedrijven? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat gaat het College daaraan doen?

 6. Hoe vaak controleren de omgevingsdiensten op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot en geurhinder voor omwonenden? Bent u van mening dat die controles toereikend zijn? Is het College bereid om, in overleg met de IV gemeenten, de omgevingsdiensten te verzoeken om actief melding te maken bij het NVWA als er dode, in staat van ontbinding verkerende, zieke dieren aangetroffen worden?

 7. Animal Rights geeft op haar website aan dat leghennenbedrijven geen uitvalpercentages bijhouden. Bent u het met de PvdD fractie eens dat uitvalcijfers belangrijk zijn om het dierenwelzijn te monitoren? En dat daarbij ook transparantie naar consumenten moet worden betracht?

 8. In de beantwoording van de vragen over eerdere misstanden in Limburgse veehouderijen verwijst het College naar “ Buitengebied in Balans” https://www.nederweert.nl/best...
  Nederweert zou de broedkamer zijn voor de aanpak van de veehouderij. In het jaarverslag van 2018 en het jaarplan van 2019 komt het woord “ Dierenwelzijn” niet voor. Welke rol ziet het College voor gemeenten in relatie tot dierenwelzijn? Hetzelfde geldt overigens voor stalbranden?
 9. De PvdD fractie heeft aanvullende beelden van de horrorschuren in Nederweert en Oirlo opgevraagd bij Animal Rights, zie bijlage. Deze beelden laten zien dat leidingen onvoldoende beschermd zijn tegen vraat en dat luchtwassers in slechte staat verkeren. Nederweert werd zowel in 2017 als in 2018 getroffen door stalbranden in kippenstallen. Bent u het met de PvdD fractie eens dat er getuige de beelden van de stallen in Nederweert en Oirlo een groot risico wordt genomen op het uitbreken van stalbranden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het College bereid om zowel met de betreffende gemeenten als het Rijk in gesprek te gaan over de risico’s op stalbranden?
 10. Welke risico’s voor de volksgezondheid en dierenwelzijn brengen in verregaande staat van ontbinding verkerende kippen met zich mee?
 11. Bent u het met de PvdD fractie eens dat Limburg niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het College om een transitiefonds in te stellen voor omschakeling van gangbare veehouderijen naar biologische veehouderijen én naar plantaardige eiwittransitie?
 12. Hoe verhouden zich de genoemde beelden tot de uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving?

We zien de antwoorden graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn.


Met vriendelijke groet,


Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg