Schrif­te­lijke vragen Grote mest­fraude in LimburgGeacht College,

Blijkens uitgebreide berichtgeving in de media (o.m.) is het Openbaar Ministerie in Limburg op het spoor gekomen van een van de grootste mestfraudes ooit. Een sleutelrol wordt daarbij gespeeld door een bepaald agrarisch adviesbureau.

1) Is GS bekend met de berichten over een zeer grote mestfraude, waarbij een Limburgs agrarisch adviesbureau een sleutelrol speelt?

2) Deelt GS de opvatting van een transporteur, aangehaald in de berichten van L1Limburg (refererend aan het adviesbureau waar de invallen door het OM zijn gedaan): De transporteur snapt wel dat er boeren zijn die meegaan in de mestfraude. "80 procent van hun klandizie bestaat uit varkensboeren en ik denk dat de helft van die boeren er niet meer geweest was als ze het niet gedaan hadden.”

3) Ook het landelijk Openbaar Ministerie heeft, zeer opmerkelijk, publiekelijk stelling genomen dat strafrechtelijke bestrijding van de huidige grootschalige mestfraude dweilen met de kraan open is, en alleen verkleining van de veestapel helpt https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/12/minder-mestfraude-dat-is-dus-minder-vee-a2754958 Zit het OM er volgens GS naast?

4) Nu een dergelijke grootschalige mestfraude nog vóórkomt, bijna een jaar na de aankondiging van een “harde aanpak” door minister Schouten, in samenwerking met de sector: is die landelijke aanpak nog geloofwaardig?

5) Worden er, zoals in de aanpak-Schouten aangekondigd, inmiddels door de provincie subsidies teruggevorderd van frauderende ondernemers? Zo ja, bij hoeveel ondernemers?

6) Erkent GS dat voortgaande mestfraude ernstige gevolgen heeft voor de kwaliteit van bodem, water en (aldaar) levende planten, dieren en organismen?

7) Is GS met de Partij voor de Dieren van mening dat die planten en dieren rechten hebben? Zo nee, waarom niet?

8) Leidt een kleinere veestapel in beginsel tot een kleiner mestoverschot? En een geringere prikkel om te frauderen?

9) Welke stappen gaat GS ondernemen om de Limburgse veestapel te verkleinen?

Namens een schone en levensvatbare Limburgse leefomgeving, en het aldaar voorkomende leven,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren