Schrif­te­lijke vragen massale afslachting zwijnen.


Indiendatum: okt. 2018

Maastricht, 16-10-2018

Mede op verzoek van provincie Limburg heeft minister Schouten op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren de beperkte bewegingsjacht op Wilde Zwijnen mogelijk gemaakt. Dat leidt tot de volgende vragen van de Partij voor de Dierenfractie:

 1. Bent u het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat het onnodig is om lukraak gezonde dieren te gaan doden als preventieve maatregel? Zo nee, waarom niet?

 2. De beperkte bewegingsjacht zal worden uitgevoerd door jagers die op dit moment een ontheffing hebben vanuit uw College voor het beheren van de Wilde Zwijnen populatie. Hebben deze jagers ervaring met drijfjacht, dan wel met beperkte bewegingsjacht? Verwacht u dat de beperkte bewegings jacht naar behoren zal worden uitgevoerd indien er geen ervaring is?

 3. Wie is het bevoegd gezag voor de uitvoering van deze regeling? Op welke wijze en met welke frequentie zal de controle op de uitvoering van de beperkte bewegingsjacht gaan plaatsvinden?

 4. Wordt er geregistreerd hoeveel (extra) wildaanrijdingen plaatsvinden tijdens de periode dat de bewegingsjacht wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

 5. Op basis van welke wetenschappelijk bewijs acht het College beperkte bewegingsjacht een aanvaardbaar middel om de Afrikaanse Varkenspest tegen te gaan in een gebied waar in de wijde omtrek nog geen enkel besmet varken is aangetroffen?

 6. Hoe bepaalt het College wanneer het risico van de Afrikaanse Varkenspest voldoende is afgewend? Is dat als alle Wilde Zwijnen dood zijn?

 7. In dagblad Trouw valt te lezen dat Natuurmonumenten zich ernstig zorgen maakt over de maatregelen en ze spreken de hoop uit dat de Tweede Kamer de minister nog op andere gedachten brengt. https://www.trouw.nl/groen/volgende-stap-in-de-strijd-tegen-varkenspest-meer-jacht-op-wilde-zwijnen~ad33235c0/ Deelt u de zorgen van Natuurmonumenten? Zo nee, waarom niet?

 8. Wat is het standpunt van de Dierenbescherming inzake deze maatregelen? Heeft u het standpunt van de Dierenbescherming meegewogen in uw lobby voor ruimere afschotmogelijkheden? Zo ja, wat was de reactie van de minister? Zo nee, waarom niet?

 9. Zijn er al WBE’s, zoals bv. WBE Grenskant, die al langer experimenteren met jachtmogelijkheden op Wilde Zwijnen? Zo ja, op grond van welke ontheffingen?

 10. Bent u het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat preventie de voorkeur geniet boven massaal afschot? Zo ja, is het College bereid om via de SILG subsidie met terugwerkende kracht vanaf 15 september jl. en met een snelle doorlooptijd preventieve maatregelen te stimuleren bij bedrijven met varkens die buiten lopen, zoals biologische en scharrelvarkenshouders?

 11. Kan het College een overzicht geven welke preventieve maatregelen er al genomen zijn?

 12. Worden de Wilde Zwijnen in het leefgebied de Meinweg ook allemaal afgeschoten?

 13. Bent u bereid om als preventieve maatregelen de controle op illegaal uitzetten van Wilde Zwijnen, het bijvoeren van Wilde Zwijnen en het vernielen van rasters te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

 14. In de door de Staten aangenomen motie 759, continuiteit van faunabeheer in Limburg, staat dat er een natuurgebied in Limburg wordt aangewezen dat voor minimaal 15 jaar jachtvrij wordt verklaard. Is dit jachtvrije natuurgebied inmiddels gerealiseerd, en zo ja, kan het College garanderen dat jachtverbod aldaar gehandhaafd wordt, ook wat betreft de jacht op Wilde Zwijnen? En zo nee, waarom niet?

Graag antwoord op deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 13 nov. 2018

Vraag 1.

Bent u het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat het onnodig is om lukraak gezonde dieren te gaan doden als preventieve maatregel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.

Op grond van het huidige faunabeheerplan (opgesteld door de Faunabeheereenheid Limburg) wordt de populatie wilde zwijnen al actief beheerd in het kader van de verkeersveiligheid, het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en de bedreiging van andere natuurwaarden.

Uit het advies van de deskundigengroep dierziekteni blijkt dat een verlaging van het aantal wilde zwijnen

voor een verminderde kans op introductie van Afrikaanse varkenspest zorgt, omdat de kans dat een wild zwijn in contact komt met door de mens achtergelaten besmette voedselresten afneemt als er minder zwijnen zijn. Het is dus zaak in gebieden de wilde zwijnendichtheid te verlagen en laag te houden.

Vraag 2.

De beperkte bewegingsjacht zal worden uitgevoerd door jagers die op dit moment een ontheffing hebben vanuit uw College voor het beheren van de Wilde Zwijnen populatie. Hebben deze jagers ervaring met drijfjacht, dan wel met beperkte bewegingsjacht? Verwacht u dat de beperkte bewegingsjacht naar behoren zal worden uitgevoerd indien er geen ervaring is?

Antwoord.

Drukjacht (ook wel bewegingsjacht genoemd) is een methode waarbij met beperkte storing op dag rustplaatsen de dieren in beweging komen en binnen het schootsveld van strategisch in het leefgebied opgestelde jagers komen. Deze vorm van beheer maakt het selectief afschieten van wilde zwijnen mogelijk. Bij drukjacht is er nauwelijks sprake van verstoring. Dit is een belangrijk verschil met de drijfjacht die verboden is.

Er zijn geen aanwijzingen dat de schietvaardigheid van de Limburgse jagers niet voldoende zouden zijn wanneer men beperkte drukjacht gaat toepassen. Hierbij speelt ook mee dat Limburgse jagers regelmatig deel nemen aan drukjachten in Duitsland en België. In deze landen worden strikte draaiboeken gevolgd bij een drukjacht. Met de faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden zal gekeken worden of er
behoefte is aan aanvullende instructie op het vlak van de toepassing van bewegingsjacht.

Vraag 3.
Wie is het bevoegd gezag voor de uitvoering van deze regeling? Op welke wijze en met welke frequentie zal de controle op de uitvoering van de beperkte bewegingsjacht gaan plaatsvinden?

Antwoord.
De provincie is bevoegd gezag wanneer het gaat om de uitvoering van faunabeheer. Het gebruik van beperkte drukjacht hangt samen met de provinciale ontheffingen die reeds verleend zijn. In samenwerking met de faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden zullen we zorgen dat het gebruik van beperkte drukjacht goed wordt opgevolgd.

Vraag 4.
Wordt er geregistreerd hoeveel (extra) wildaanrijdingen plaatsvinden tijdens de periode dat de bewegingsjacht wordt uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Ja, de faunabeheereenheid registreert verkeersongevallen met wilde hoefdieren, ook tijdens de periode waarin de bewegingsjacht wordt uitgevoerd.

Vraag 5.
Op basis van welke wetenschappelijk bewijs acht het College beperkte bewegingsjacht een
aanvaardbaar middel om de Afrikaanse Varkenspest tegen te gaan in een gebied waar in de wijde omtrek nog geen enkel besmet varken is aangetroffen?

Antwoord.
De sterke toename van de populatie wilde zwijnen in de provincie Limburg werd al als probleem gesignaleerd, onafhankelijk van de recente uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in België. In 2015 verzocht het college van GS de Tweede Kamer al om bewegingsjacht mogelijk te maken omdat met de wel beschikbare methoden de populatie onvoldoende kon worden beheerd. Bewegingsjacht is een in België en Duitsland veel toegepaste methode, die daar in de praktijk effectief is gebleken bij het afschot
van wilde zwijnen. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Dresdenii is gebleken dat bewegingsjacht, in combinatie met andere toegestane methoden, nodig is om de stand van wilde zwijnen effectief terug te brengen. Tevens baseren we ons op de adviezen van de deskundigen van de European Food Safety Authority en de Europese Commissie.

Vraag 6.
Hoe bepaalt het College wanneer het risico van de Afrikaanse Varkenspest voldoende is afgewend? Is dat als alle Wilde Zwijnen dood zijn?

Antwoord.
Het provinciaal beleid richt zich niet op het doden van alle wilde zwijnen. Het is van belang de stand te verlagen. Wij verwachten dat de bewegingsjacht ook in de toekomst nodig zal blijven om de stand laag te houden.

Vraag 7.
In dagblad Trouw valt te lezen dat Natuurmonumenten zich ernstig zorgen maakt over de maatregelen en ze spreken de hoop uit dat de Tweede Kamer de minister nog op andere gedachten brengt. https://www.trouw.nl/groen/volgende-stap-in-de-strijd-tegen-varkenspest-meer-jacht-op-wilde-zwijnen~ad33235c0/. Deelt u de zorgen van Natuurmonumenten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Nee, wij delen de zorgen van Natuurmonumenten niet. De bewegingsjacht biedt belangrijke voordelen ten opzichte van de aanzit-methode, onder meer omdat het mogelijk is om met minder verstoring tot afschot te komen. Dit is ook terug te lezen in het wetenschappelijke artikel van de Technische Universiteit Dresden.

Vraag 8.
Wat is het standpunt van de Dierenbescherming inzake deze maatregelen? Heeft u het standpunt van de Dierenbescherming meegewogen in uw lobby voor ruimere afschotmogelijkheden? Zo ja, wat was de reactie van de minister? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Het standpunt van Dierenbescherming is ons niet bekend. Wel is de wens om bewegingsjacht mogelijk te maken gedeeld met de faunabeheereenheid. Een vertegenwoordiger van Dierenbescherming heeft zitting in het bestuur van de faunabeheereenheid.

Vraag 9.
Zijn er al WBE’s, zoals bv. WBE Grenskant, die al langer experimenteren met jachtmogelijkheden op Wilde Zwijnen? Zo ja, op grond van welke ontheffingen?

Antwoord.
De wildbeheereenheden hebben regelmatig overleg op lokaal niveau met de andere beheerders. Tijdens deze overleggen wordt gezamenlijk gekeken naar de beste aanpak van het beheer van wilde zwijnen binnen de kaders van de provinciale ontheffing en het huidige faunabeheerplan.

Vraag 10.
Bent u het met de Partij voor de Dierenfractie eens dat preventie de voorkeur geniet boven massaal afschot? Zo ja, is het College bereid om via de SILG subsidie met terugwerkende kracht vanaf 15 september jl. en met een snelle doorlooptijd preventieve maatregelen te stimuleren bij bedrijven met varkens die buiten lopen, zoals biologische en scharrelvarkenshouders?

Antwoord.
De provincie Limburg subsidieert preventieve maatregelen uit het budget voor tegemoetkoming in faunaschade (faunafonds), maar dit is niet van toepassing op dierziektepreventie. Onze aanpak is er in het geval van de preventie van Afrikaanse Varkenspest op gericht om besmetting bij wilde zwijnen te voorkomen. Het is aan de sector en het ministerie van LNV om afspraken te maken over preventie van een dierziekte-uitbraak bij gehouden varkens.

Vraag 11.
Kan het College een overzicht geven welke preventieve maatregelen er al genomen zijn?

Antwoord.
De preventie-aanpak die nu wordt gevolgd in het kader van het voorkomen van verkeersongevallen en landbouwschade bestaat uit het verlagen van de stand van het wild zwijn. De preventieve aanpak ten aanzien van de Afrikaanse varkenspest bestaat onder meer uit het plaatsen van waarschuwingsborden op parkeerplaatsen langs provinciale wegen om besmetting via etensresten te voorkomen.

Vraag 12.
Worden de Wilde Zwijnen in het leefgebied de Meinweg ook allemaal afgeschoten?

Antwoord.
Nee, In de leefgebieden (Veluwe, Meinweg en Meerlebroek) wordt de gunstige staat van instandhouding van de populatie van het wild zwijn geborgd. Het doden van alle dieren in dit gebied is daarom in deze fase niet aan de orde. In overleg met het ministerie van LNV wordt gekeken hoe om te gaan met een eventuele uitbraak binnen een leefgebied van wilde zwijnen. Hierbij wordt het belang van het behoud van de populatie nadrukkelijk meegewogen.

Vraag 13.
Bent u bereid om als preventieve maatregelen de controle op illegaal uitzetten van Wilde Zwijnen, het bijvoeren van Wilde Zwijnen en het vernielen van rasters te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord.
De door u genoemde activiteiten hebben aandacht bij toezicht en handhaving door de Provincie.

Vraag 14.
In de door de Staten aangenomen motie 759, continuïteit van faunabeheer in Limburg, staat dat er een natuurgebied in Limburg wordt aangewezen dat voor minimaal 15 jaar jachtvrij wordt verklaard. Is dit jachtvrije natuurgebied inmiddels gerealiseerd, en zo ja, kan het College garanderen dat jachtverbod aldaar gehandhaafd wordt, ook wat betreft de jacht op Wilde Zwijnen? En zo nee, waarom niet?

Antwoord.
Er is nog geen faunabeheerplan voor het afschotvrij gebied. Wij zijn met de faunabeheereenheid in overleg over de uitgangspunten voor dit faunabeheerplan.
Gedeputeerde Staten van Limburg


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over Bruinkoolafgraving Hambach

Lees verder

Schriftelijke vragen Grote mestfraude in Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer