Schrif­te­lijke vragen Plusquin Betref­fende natuur­com­pen­satie


Indiendatum: 8 dec. 2020

Geacht college,

Volledige natuurcompensatie, bij projecten die een inbreuk doen op naturugebieden, is een voorwaarde om de natuur in stand te houden.

Uit eerder onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer, in 2013/2014 in Noord-Brabant en Limburg, kwam naar voren dat het compenseren van aangetaste natuur transparanter, beter en tijdiger kan plaatsvinden. Ook meer recent (2019) leert onderzoek van de Rekenkamer in een andere provincie dat natuurcompensatie kwantitatief en kwalitatief niet voldoende wordt uitgevoerd.

Vraag 1) Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurwetgeving. Wordt de kwantiteit en kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincie gemonitord? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2) Zo ja, hoe gebeurt dit: door welke onafhankelijke en deskundige bureaus of kennisinstellingen gebeurt dit en op welke momenten gebeurt dit?

Vraag 3) Kan GS aangeven hoeveel hectare en welk type natuur in de goudgroene natuur (landelijk: het NNN) in de afgelopen vijf jaar gecompenseerd moest worden en op welke grondslag dit plaatsvond?

Vraag 4) Kunt u een overzicht geven van het areaal (omvang) van de natuurcompensatie, de kwaliteit en samenhang, en wanneer de natuurcompensatie was gerealiseerd?

Vraag 5) Kunt u aangeven welke natuurcompensatiemaatregelen nog moeten worden uitgevoerd en welke momenteel uitgevoerd worden?

Vraag 6) Hoe kan het dat natuurcompensatie door GS meegeteld wordt voor het realiseren van de ontwikkelopgave, terwijl er voor iedere hectare compensatienatuur eerder bestaande natuur is teloorgegaan?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin,

Partij voorde Dieren

Indiendatum: 8 dec. 2020
Antwoorddatum: 5 feb. 2021

Vraag 1) Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de natuurwetgeving. Wordt de kwantiteit en kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincie gemonitord? Zo nee, waarom niet?

Ja die wordt gemonitord.

Vraag 2) Zo ja, hoe gebeurt dit: door welke onafhankelijke en deskundige bureaus of kennisinstellingen gebeurt dit en op welke momenten gebeurt dit?

De controles worden uitgevoerd door medewerkers van de Provincie Limburg. De beleidsregel natuurcompensatie (2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 30 januari 2018) geeft aan dat op het moment dat de compenserende maatregelen zijn uitgevoerd, de Provincie Limburg een eerste veldcontrole uitvoert. Vijf jaar na aanleg volgt een tweede controle. De eindcontrole is na 10 jaar. Vanaf 2018 zijn er geen controles meer uitgevoerd vanwege de voor het afronden van de N2000 beheerplannen geprioriteerde inzet. In 2021 wordt begonnen met het maken van een inhaalslag zodat een adequate uitvoering van de natuurcompensatie wordt geborgd.

Vraag 3) Kan GS aangeven hoeveel hectare en welk type natuur in de goudgroene natuur (landelijk: het NNN) in de afgelopen vijf jaar gecompenseerd moest worden en op welke grondslag dit plaatsvond?

Vraag 4) Kunt u een overzicht geven van het areaal (omvang) van de natuurcompensatie, de kwaliteit en samenhang, en wanneer de natuurcompensatie was gerealiseerd?

In bijlage 1 is een overzicht op hoofdlijnen opgenomen van de compensatiedossiers van de afgelopen vijf jaar.

Vraag 5) Kunt u aangeven welke natuurcompensatiemaatregelen nog moeten worden uitgevoerd en welke momenteel uitgevoerd worden?

In het toegevoegde overzicht van de natuurcompensatie overeenkomsten van de laatste vijf jaar (bijlage 1 en toelichting) is dit opgenomen.

Bijlage 1

Bijlage 1 & toelichting

Vraag 6)
Hoe kan het dat natuurcompensatie door GS meegeteld wordt voor het realiseren van de ontwikkelopgave, terwijl er voor iedere hectare compensatienatuur eerder bestaande natuur is teloor gegaan?

Op de ontwikkelopgave worden alleen de oppervlakten voor de zogenaamde kwaliteitstoeslag in mindering gebracht. De kwaliteitstoeslag compenseert bij een ruimtelijke ontwikkeling het kwaliteitsverlies aan natuurwaarden. De omvang van de toeslag is afhankelijk van de snelheid waarmee de nagestreefde kwaliteit van de compensatie kan worden gerealiseerd (b.v. oud bos dat verdwijnt is moeilijk te vervangen en wordt gecompenseerd met een oppervlaktetoeslag van 66- 100%). Wij laten de natuurcompensatie landen in de goudgroene natuur en bij voorkeur gericht op versterking van N2000 gebieden om hiermee inhoudelijk de beste bijdrage te leveren aan de natuuropgave. Bij de natuurcompensatie Swentibold (Nedcar/A2) is maatwerk toegepast. Om de leefbaarheid in dit gebied te compenseren is er voor gekozen om de compensatie in de omgeving te laten landen.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris