Schrif­te­lijke vragen over Gifpro­bleem bij winning drink­water in Limburg


Geacht College

Landbouwgif bedreigt en bemoeilijkt de winning van drinkwater in Limburg. Dat geeft de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) aan.

De Partij voor de Dieren vindt gifvrij drinkwater van het grootste belang en heeft in dit verband de volgende vragen:

1) Heeft GS kennis genomen van het bericht dat de WML in de waterwingebieden Grubbenvorst en Roosteren extra zuivering moet toepassen vanwege te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190423_00102438/gifprobleem-bij-winning-drinkwater-in-limburg?

2) Volgens de WML is een verdere toename van de verontreiniging te verwachten, waardoor zuivering met actieve koolstof voor nog meer gebieden nodig zal zijn. Dit zou uiteindelijk tot een stijging van de prijs van drinkwater van 14% leiden. Vindt u dit aanvaardbaar in het licht van het beginsel “de vervuiler betaalt”?

3) Volgens de Omgevingsverordening Limburg, art. 4.2.3 sub b) en art. 4.3.1. lid 1 is gebruik van “schadelijke stoffen” in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden verboden. Op welke wijze controleert de provincie naleving van dit verbod, met hoeveel fte?

4) Is handhaving van bovengenoemd verbod juridisch wel mogelijk nu het begrip “schadelijke stoffen” in de Omgevingsverordening niet is gedefinieerd? Is GS bereid in de Omgevingsverordening een definitie op te nemen?

5) Volgens bovengenoemd bericht gaat WML het project “Duurzaam Schoon Grondwater” (DSG: voorlichting aan boeren) uitbreiden van Zuid Limburg naar Noord- en Midden Limburg. Is volgens GS het DSG voorlichtingsproject (over mogelijkheden voor minder bestrijdingsmiddelengebruik) in Zuid-Limburg voldoende effectief gebleken? Zo ja, op welke evaluatie, of welke gegevens, is dit gebaseerd?

6) Is GS bereid toezicht en handhaving van bovengenoemd verbod uit de Omgevingsverordening te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

Wij zien beantwoording van deze vragen graag tegemoet binnen de daarvoor gestelde termijn,

met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren