Massale bomensterfte Limburgse bossen 2


Geacht College,


Na de maatschappelijke verontwaardiging over de massale bomenkap en het alarmerende IPBES rapport werden we gisteren opgeschrikt door de berichtgeving over massale bomenstrefte in de Limburgse bossen. Een onderwerp waar de Partij voor de Dierenfractie reeds eerder vragen stelde.Deze berichtgeving leidt tot de volgende vragen:

1. Kent u het bericht: “Zorgen Limburgs Landschap om bomensterfte in bossen”, uit de Limburger van 14-05-2019?

2. Is het College nog steeds van mening dat de PAS voor voldoende stikstofdaling heeft gezorgd?

3. In 2016 is, volgens de beantwoording van bijgevoegde vragen, gekozen om af te wachten wat de uitkomsten van lopende onderzoeken zouden zijn naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Welke uitkomsten hebben deze onderzoeken nu, 3 jaar later?

4. Is het College van mening dat de massale sterfte van (eiken-)bomen niet los kan worden gezien van het sluipende proces in de achteruitgang van de hele voedselketen van bv rupsen, koolmeesjes en sperwers?

5. Deelt het College de mening van de PvdD fractie dat nog langer wachten op onderzoeken uit andere provincies niet langer wenselijk is omdat hét symbool van Limburg, bronsgroen Eik(enhout), samen met andere boomsoorten die essentieel zijn voor het behoud van o.a. onze biodiversiteit, dreigen te verdwijnen?

Zo ja, is het College bereid om middelen vrij te maken voor (grootschalige) herstelmaatregelen, onderzoek en monitoring, in samenwerking met de Terreinbeherende Organisaties, Bosgroep Zuid Nederland en Alterra, omdat het een Limburgse verantwoordelijkheid is om de Limburgse bossen te beschermen en te behouden?

Zo nee, waarom niet?

6. In beantwoording van vragen van de PvdA fractie lezen we dat Provincie Limburg van 1998 – 2005 een bosbeleid voerde waardoor het areaal toenam: “De provincie heeft in het verleden (1998 – 2005) specifiek beleid gevoerd om bosaanleg, met name buiten de goudgroen natuurzone te stimuleren. Dat heeft ca 600 ha nieuw bos opgeleverd. Op dit moment is er geen specifiek vastgesteld beleid, anders dan dat binnen de nieuw verworven delen van de goudgroene natuurzone op beperkte schaal bos wordt aangelegd.”

Is het College bereid om een nieuw Bosbeleid op te stellen (daar het vorige kennelijk erg succesvol was) en daarin een doelstelling Bosaeraal op te nemen en een strategie om de massale bomen(en eiken) sterfte in Limburgse bossen tegen te gaan? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid PAS-middelen in te zetten om dit probleem aan te pakken?

8. Bent u bereid te verkennen welke middelen ingezet kunnen worden om dit probleem ook buiten N2000 gebieden aan te pakken?

We zien uit naar beantwoording van de vragen binnen de geldende termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren