Schrif­te­lijke vragen over fijn­stof­over­schrij­dingen in Neder­weert


Indiendatum: sep. 2016

Geacht College,

Volgens een nieuwsbericht van L1 (http://www.1limburg.nl/l/33420)

gaat de provincie met een “nieuw gebiedsgericht model” onderzoeken wat de bronnen zijn van fijn stof uitstoot in de gemeente Nederweert. Die zou, blijkens uitlatingen van gedeputeerde Prevoo, niet alleen te maken hebben met de hoge concentratie veehouderijen, maar ook met de Rijksweg A2 die langs de gemeente voert.

1) Is de gemeente Nederweert landelijk bijzonder doordat er een Rijksweg langs voert?

2) Zo niet, moet dan geconstateerd worden dat de concentratie van intensieve veehouderijen de oorzaak is van de al jaren bekende overschrijding van de fijn stof normen in de gemeente?

3) Hebben Rijk en provincie wel mogelijkheden om de fijn stof uitstoot vanaf de A2 terug te dringen? Zo ja, is te voorzien dat dit voldoende zal zijn om de overschrijdingen van de fijn stof normen in de regio teniet te doen?

In antwoord op de vragen van C. Brugman (dd. 23-2-2016) gaf uw College aan dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu jaarlijks een lijst publiceert van vergunningplichtige inrichtingen (veehouderijen) waarvoor bij de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is gebleken dat zij een overschrijding veroorzaken van een of meer van de grenswaarden voor fijn stof.

4) Is nu gebleken dat de lijst met veehouderijen en de overschrijding die zij veroorzaken, gepubliceerd door het Ministerie van I & M, niet betrouwbaar is?

5) Zo niet, wat is de reden dat er nu eerst nader onderzoek wordt gedaan?

In antwoord op bovengenoemde vragen van de GroenLinks fractie gaf het college aan dat de overschrijdingen mede worden veroorzaakt door het opvullen van de fijn stof ruimte in vergunningen en het ontbreken van een cumulatieve toets bij vergunning verlening.

6) Welke maatregelen zijn er inmiddels getroffen, in de sfeer van vergunningverlening, om de overschrijdingen terug te dringen?

7) Als hiervoor maatregelen op Rijksniveau nodig zijn, welke stappen hebben provincie en gemeente gezet om hier bij het Rijk op aan te dringen

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn,

Met vriendelijke groet,

P. Plusquin, Partij voor de Dieren

C. Brugman, GroenLinks

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 4 okt. 2016

Vraag 1.
Is de gemeente Nederweert landelijk bijzonder doordat er een Rijksweg langs voert?

Antwoord.
Nee.

Vraag 2.
Zo niet, moet dan geconstateerd worden dat de concentratie van intensieve veehouderijen de oorzaak is van de al jaren bekende overschrijding van de fijn stof normen in de gemeente?

Antwoord.
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op Nederweert omdat in dit gebied sprake is van een specifieke situatie waarin mede door toedoen van een groot aantal bedrijven (ca. 25) de dagnorm voor fijnstof wordt overschreden.

Vraag 3.
Hebben Rijk en provincie wel mogelijkheden om de fijn stof uitstoot vanaf de A2 terug te dringen? Zo ja,is te voorzien dat die voldoende zal zijn om de overschrijdingen van de fijn stof normen in de regio teniet nte doen?


Antwoord.

Maatregelen om fijnstof uitstoot van verkeer te verminderen richten zich met name op de inzet van schone brandstoffen en het fiscaal stimuleren van schone voertuigen. Deze maatregelen zijn niet afdoende om de overschrijdingen van de fijnstof normen in en rond Nederweert teniet te doen.

Vraag 4.
Is nu gebleken dat de lijst met veehouderijen en de overschrijding die zij veroorzaken, gepubliceerd door het Ministerie van I&M niet betrouwbaar is?


Antwoord.

Nee.

Vraag 5.
Zo niet, wat is de reden dat er nu eerst nader onderzoek wordt gedaan?


Antwoord.

Het onderzoek richt zich op het gedetailleerder in beeld brengen van de bijdrage van (pluim)veehouderijen aan de fijnstof concentraties in het gebied rond Nederweert. De bijdrage van verkeer is reeds gedetailleerd in beeld gebracht in de monitoringstool van het RIVM. In samenhang ontstaat een beter inzicht in het aandeel van (pluim)veehouderijen in de fijn stof concentraties ten opzichte van andere bronnen van fijnstof. Daarnaast leveren de uitkomsten van het onderzoek de basis voor een nauwkeuriger manier van toetsen van vergunningsaanvragen van (pluim)veehouderijen voor het aspect fijnstof. Hiermee wordt het mogelijk om nieuwe normoverschrijdingen voor fijnstof in de toekomst te voorkomen.

Vraag 6.
Welke maatregelen zijn er inmiddels getroffen, in de sfeer van vergunningverlening, om de overschrijdingen terug te dringen?


Antwoord.

Door het rijk is het “Besluit Niet in Betekenende Mate bijdragen” aangepast voor (pluim)veehouderijen in deel van de gemeente Nederweert. Vanwege deze aanpassing moeten alle vergunningsaanvragen op fijnstof getoetst worden. Voorheen hoefde dit niet indien de verwachting was dat de bijdrage van het bedrijf kleiner was dan 30% van de grenswaarde voor fijnstof

Vraag 7.
Als hiervoor maatregelen op Rijksniveau nodig zijn, welke stappen hebben provincie en gemeente gezet om hier bij het Rijk op aan te dringen.


Antwoord.

Het “Besluit Niet in Betekenende Mate bijdragen” is mede aanpast naar aanleiding van onderzoeken die zijn uitgevoerd door de gemeente Nederweert naar de aanpak van de problematiek en de betrokkenheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij deze onderzoeken. Ook zijn door het Ministerie van Economische Zaken in het verleden verschillende subsidieregelingen opgesteld voor (pluim)veehouderijen voor het nemen van emissie reducerende maatregelen voor fijnstof.


Gedeputeerde Staten van Limburg