Schrif­te­lijke Vragen over dood­ge­schoten hond in grens­gebied


Indiendatum: jan. 2018

Heerlen, 16-01-2018

Geacht College,

Op 12 januari is er in het Hoogbos, wat doorloopt van het Nederlandse Mheer tot in de Belgische Voerstreek, een hond doodgeschoten, net aan de Belgische zijde. Een afschuwelijk drama, voor de hond, voor zijn eigenaresse en de kinderen van het gezin. Via de media hebben we vernomen dat de hond vermoedelijk door een jager of een bos-/veldwachter is doodgeschoten. In België is de bos-/veldwachter een officier van de politie en gemachtigd om jachtverloven te controleren en de veiligheid van bezoekers te borgen.

Eerder had de eigenaresse van de hond een woordenwisseling met een jager omdat ze door ‘zijn’ jachtgebied liep met haar honden.

https://www.1limburg.nl/hond-doodgeschoten-tijdens-wandeling-bos

https://www.1limburg.nl/doodgeschoten-hond-teruggevonden-bos

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180115_00054033/hond-doodgeschoten-door-jager-of-boswachter-en-daarna-verplaatst

Dat leidt tot de volgende vragen:

 1. Heeft u kennisgenomen van bovenstaande berichtgeving met betrekking tot de doodgeschoten hond?
 2. Het Hoogbos bij Mheer, gemeente Eijsden – Margraten is een grensoverschrijdend bosgebied met veel wandelroutes waar toeristen en de lokale bevolking graag wandelen, al dan niet met een hond. Het is ook een stiltegebied, zowel van Nederlands als Belgische zijde.
  • Bent u het met de PvdD fractie eens dat het absoluut ongewenst is dat zowel de lokale bevolking als de toeristen een onveilig gevoel krijgen in dit prachtige natuurgebied?
 3. Welke mogelijkheden heeft het college om de veiligheid van Limburgse burgers, toeristen en hun huisdieren te waarborgen als ze, door dit grensgebied wandelen? Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Belgische overheid om de gevolgen voor de Nederlandse burgers en toeristen te bespreken?
 4. Voor toeristen en burgers is het in een bosgebied niet altijd duidelijk of je de grens oversteekt maar in het wild levende dieren en ook gedomesticeerde katten kennen helemaal geen grenzen.
  • Ziet u ook risico’s voor andere, door de jagers wellicht ongewenste predatoren, in dit gebied? De Limburgse Wilde Kat, loslopende huiskatten met een eigenaar, dassen en in de toekomst wellicht de wolf?
 5. Kan het College garanderen dat deze dieren niet het risico lopen te worden afgeschoten?
 6. Een jachthouder met jachtakte kan volgens artikel 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming iemand toestemming verlenen om het genot van de jacht uit te oefenen buiten het gezelschap van de jachthouder. Wie zo’n toestemming als bedoeld in art 3.20 lid 4 heeft, mag volgens artikel 3.3 lid 3 onderdeel a Besluit natuurbescherming vervolgens ook zelf weer aan derden toestemming verlenen om in zijn gezelschap te jagen.

  https://www.jagersvereniging.nl/vragen/mag-een-jachthouder-aan-anderen-een-zogenaamde-gastverklaring-verstrekken/
  Wordt er door de Faunabeheereenheid een register bijgehouden van gastjagers? Zo ja, beschikt het college hier ook over?
 7. Is het mogelijk dat de jager, dan wel de bos-/veldwachter in bezit van jachtakte, die verdacht wordt van het doodschieten van een hond in Nederlands Limburg komt jagen met een gastverklaring, al dan niet als gast van een gastjager?
 8. Zo ja, vindt het College dit een gewenste ontwikkeling? Zo nee, wat ligt er binnen de mogelijkheden van het College om (buitenlandse) jagers die misdrijven begaan, te weren als gastjager in Limburg? Bent u het met de PvdD eens dat er toezicht en registratie dient plaats te vinden met betrekking tot gastjagers, en als dit reeds plaatsvindt, hoe verloopt dat toezicht dan?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de gebruikelijke termijn.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 27 feb. 2018

Vraag 1.
Heeft u kennisgenomen van bovenstaande berichtgeving met betrekking tot de doodgeschoten hond?

Antwoord.
Ja.

Vraag 2.
Het Hoogbos bij Mheer, gemeente Eijsden – Margraten is een grensoverschrijdend bosgebied met veel wandelroutes waar toeristen en de lokale bevolking graag wandelen, al dan niet met een hond. Het is ook een stiltegebied, zowel van Nederlands als Belgische zijde.

a. Bent u het met de PvdD fractie eens dat het absoluut ongewenst is dat zowel de lokale bevolking als de toeristen een onveilig gevoel krijgen in dit prachtige natuurgebied?

Antwoord.
Uiteraard zou het onwenselijk zijn als de bezoekers van dit gebied zich onveilig zouden voelen bij het wandelen in het Hoogbos.

Vraag 3.
Welke mogelijkheden heeft het college om de veiligheid van Limburgse burgers, toeristen en hun huisdieren te waarborgen als ze, door dit grensgebied wandelen? Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Belgische overheid om de gevolgen voor de Nederlandse burgers en toeristen te bespreken?

Antwoord.
Het betreffende incident vond plaats in het buitengebied op Belgisch grondgebied. Aldaar zijn de Belgische politiediensten verantwoordelijk voor de veiligheid. Deze diensten hebben dit incident in onderzoek. Ons college ziet als gevolg van dit incident geen specifieke aanleiding om in gesprek te gaan met de Belgische overheid. Voor zover het betreft de veiligheid op het grondgebied van de gemeente Eijsden-Margraten is de Burgemeester van deze gemeente aan te merken als verantwoordelijk bestuursorgaan voor de openbare orde en veiligheid.

Vraag 4.
Voor toeristen en burgers is het in een bosgebied niet altijd duidelijk of je de grens oversteekt maar in het wild levende dieren en ook gedomesticeerde katten kennen helemaal geen grenzen.

a. Ziet u ook risico’s voor andere, door de jagers wellicht ongewenst predatoren, in dit gebied? De Limburgse Wilde Kat, loslopende huiskatten met een eigenaar, dassen en in de toekomst wellicht de wolf?

Antwoord.
Voor ons college bestaat, naar aanleiding van het incident waarbij een hond werd doodgeschoten, geen aanleiding om te veronderstellen dat een verhoogd risico bestaat voor predatoren in het gebied waar het incident plaatsvond.

Vraag 5.
Kan het College garanderen dat deze dieren niet het risico lopen te worden afgeschoten?

Antwoord.
Neen

Vraag 6.
Een jachthouder met jachtakte kan volgens artikel 3.20 lid 4 Wet natuurbescherming iemand toestemming verlenen om het genot van de jacht uit te oefenen buiten het gezelschap van de jachthouder. Wie zo’n toestemming als bedoeld in art 3.20 lid 4 heeft, mag volgens artikel 3.3 lid 3 onderdeel a Besluit natuurbescherming vervolgens ook zelf weer aan derden toestemming verlenen om in zijn gezelschap te jagen. https://www.jagersvereniging.nl/vragen/mag-een-jachthouder-aan-anderen-

een-zogenaamde-gastverklaring-verstrekken/

Wordt er door de Faunabeheereenheid een register bijgehouden van gastjagers? Zo ja, beschikt het college hier ook over?

Antwoord.
Gastjagerschap zoals vermeld in de hierboven vermelde link naar de site van de Jagersvereniging ziet op het genot van de jacht, dus het privaatrechtelijk recht dat door een grondeigenaar benut dan wel verhuurd kan worden. De faunabeheereenheid staat daar geheel buiten en beschikt daarom niet over een register met gastjager-verklaringen. Wel is traceerbaar wie er in Limburg gebruik maakt van beschikbare ontheffingen voor populatiebeheer en schadebestrijding die door de provincie aan de faunabeheereenheid zijn verleend.

Aanvullend dient in het kader van de Wet natuurbescherming eenieder die in Limburg dieren doodt of bemachtigt in het kader van jacht in het jachtseizoen, of beheer in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding dit in te voeren in het faunaregistratiesysteem.

Dit register wordt beheerd door de faunabeheerseenheid. De provincie heeft wel inzage in het register ten behoeve van toezicht en handhaving.

Vraag 7.
Is het mogelijk dat de jager, dan wel de bos-/veldwachter in bezit van jachtakte, die verdacht wordt van het doodschieten van een hond in Nederlands Limburg komt jagen met een gastverklaring, al dan niet als gast van een gastjager?

Antwoord.
Wij vatten deze vraag op als een hypothetische vraag nu u spreekt van “de jager, dan wel de bos/veldwachter”.

In Nederland kennen wij het grondbeginsel van de onschuldpresumptie dat bepaalt dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. Dat een verdachte komt jagen met een gastverklaring is dus wel mogelijk. Dat een jachthouder in de gegeven hypothetische situatie middels het afgeven van een gastverklaring daartoe gelegenheid geeft achten wij echter niet wenselijk.

Vraag 8.
Zo ja, vindt het College dit een gewenste ontwikkeling?

Zo nee, wat ligt er binnen de mogelijkheden van het College om (buitenlandse) jagers die misdrijven begaan, te weren als gastjager in Limburg? Bent u het met de PvdD eens dat er toezicht en registratie dient plaats te vinden met betrekking tot gastjagers, en als dit reeds plaatsvindt, hoe verloopt dat toezicht dan?

Antwoord.
Ons college herkent geen “ontwikkeling” zoals door u wordt gesuggereerd. Wij vinden het primair niet onwenselijk dat jachtaktehouders uit andere EU-landen in Limburg als gast komen jagen, mits zij de hier geldende regels stringent naleven. Buitenlandse jagers die in Nederland willen jagen als gast dienen overigens in het bezit te zijn van een Nederlandse jachtakte die door de Korpschef Haaglanden wordt verstrekt en geregistreerd. Bij het beoordelen van de aanvraag voor een jachtakte vindt een antecedentenonderzoek plaats omdat ten aanzien van de aanvrager geen ‘vrees voor misbruik’ mag bestaan.

Aanvullend dient in het kader van de Wet natuurbescherming eenieder die in Limburg dieren doodt of bemachtigt in het kader van jacht in het jachtseizoen, of beheer in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding dit in te voeren in het faunaregistratiesysteem. Dit register wordt beheerd door de faunabeheerseenheid. De provincie heeft wel inzage in het register ten behoeve van toezicht en handhaving.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake mestverwerkingsfabriek Grubbenvorst

Lees verder

Schriftelijke vragen Openheid over doden bevers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer