Schriftelijke vragen Openheid over doden bevers

Heerlen, 26 januari 2018

Geacht College,

Volgens recente mediaberichten (o.a. https://www.1limburg.nl/het-boegbeeld-van-limburgse-fauna-afgeschoten en https://www.1limburg.nl/waterschap-schiet-bevers-af-vervolg-beter-nadenken) is het Waterschap Limburg begonnen met het afschieten van bevers. Hierover is boosheid en onrust ontstaan, en een Vlaamse natuurorganisatie heeft juridische stappen aangekondigd. Het is duidelijk dat veel mensen er grote moeite mee hebben dat deze dieren worden gedood. Mensen willen ook weten hoe de dieren worden afgeschoten, en of er geen alternatieven zijn. Het College van GS heeft voor afschot van bevers ontheffing verleend, geldend van 3 november 2017 t/m 5 juli 2020, aan de Faunabeheereenheid.

In verband hiermee heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het College:

1. Op welke manier wordt er door de provincie toezicht gehouden op de naleving van de aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffing, met name op het doorlopen van de “escalatieladder” - met alternatieven voor afschot - die eerst moet worden doorlopen voordat afschot wordt toegestaan?

2. Bent u het eens met de Partij voor de Dieren dat burgers recht hebben op volstrekte openheid over de voorwaarden waaronder, de aantallen en de manier waarop de bevers worden gedood? Zo nee, waarom niet?

3. Was er bij de eerste doodgeschoten bevers daadwerkelijk gevaar voor de mens, zodat er naar de uiterste maatregel, afschot, moest worden gegrepen?

4. Volgens voorwaarde 4 van de ontheffing moet er over de wijze waarop de escalatieladder wordt doorlopen gerapporteerd worden in de verplichte rapportage van de ontheffinghouder aan de provincie Limburg. Wanneer is de eerstvolgende rapportage? Bent u bereid die aan de Staten te zenden?

5. Is, zoals verplicht volgens voorwaarde 23 van de ontheffing, het doden van de bevers van tevoren gemeld aan de provincie? Zo ja, kunt u de Staten deze meldingen toezenden?

6. Volgens toezegging T8134 van gedeputeerde Mackus wordt er onderzocht of er alternatieve methoden zijn voor het continue verwijderen, dan wel voorkomen, van beverdammen, bijvoorbeeld het initiatief van de Zoogdiervereniging. Wat is de stand van zaken van dit initiatief en heeft het College nog gezocht naar meerdere alternatieven?

7. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het afbreken van beverdammen een curatieve maatregel is en geen preventieve maatregel? Zo ja, welke preventieve maatregelen zijn er genomen?

8. Tijdens de RLN commissiebehandeling op 6-10-17 jl. gaf gedeputeerde Mackus aan dat als er meerdere beleidsdoelen gecombineerd kunnen worden, zoals het realiseren van natuur en behoud leefgebied van de bever er gronden aangekocht kunnen worden door de provincie. Heeft de provincie al gronden aangekocht voor bovenstaand doel, en/of bestaan er concrete plannen? Zo ja, (voor) hoeveel hectare?

9. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de provincie een onafhankelijke deskundige, zoals naar het voorbeeld van de Duitse “Biberberater, dient aan te wijzen die advies moet geven bij problemen met bevers zoals vraatschade, het bouwen van dammen etc?

10. Werden of worden er in de toekomst er bij de zogenaamde natschade bij agrariërs ook bevers doodgeschoten? Zo ja, onder welke condities?

11. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de bever een sleutelsoort is die een gunstige biotoop creëert voor vele andere organismen en dat er voor zo’n sleutelsoort een hoge beschermingsdrempel geldt omdat ook heel veel andere soorten problemen ondervinden als er een bever(populatie) wordt doodgeschoten?

Met vriendelijke groet, en vertrouwend op beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg