Schrif­te­lijke vragen over Alter­na­tieven voor Tram­baan­fiets­route Maas­tricht-Vaals


Heerlen, 26 januari 2018

Geachte College,

Terecht heeft gedeputeerde Geurts uit de informatiebijeenkomst van 22 januari jl. de conclusie getrokken dat er nu geen draagvlak is in de omgeving voor het trace van de Trambaanfietsroute Maastricht-Vaals-Aken. In de Mededeling portefeuillehouder van 23 januari jl. (GS 2018-6066) kondigt de gedeputeerde de instelling van een klankbordgroep aan met inwoners en belanghebbenden, en wil hij op 7 maart a.s. persoonlijk in contact treden met betrokken personen en organisaties via een fietstocht.

De Partij voor de Dieren heeft waardering hiervoor, maar constateert anderzijds dat er al een Realisatieovereenkomst is afgesloten met de betrokken gemeentes.

De vraag is dan of er werkelijk nog ruimte is voor een fundamentele discussie over nut en noodzaak en alternatieven, zoals die o.m. zijn ingebracht door het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer. Met het oog daarop heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) In hoeverre biedt de afgesloten Realisatieovereenkomst met betrekking tot de Trambaanfietsroute ruimte om nut en noodzaak ter discussie te stellen? En alternatieven voor het voorkeurstracé te onderzoeken en in de besluitvorming mee te nemen?

2) Is het College bereid de Realisatieovereenkomst aan de Staten toe te zenden?

3) Worden voor de in te stellen klankbordgroep het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer voor de klankbordgroep uitgenodigd?

4) Kan het onderzoek naar nut en noodzaak en alternatieven dat door de Vrije Universiteit is verricht in opdracht van de bewonersgroep in de klankbordgroep aan de orde komen?

5) Op welke manier zal het College de Staten informeren over de uitkomst van de besprekingen in de klankbordgroep?

Wij hopen dat deze vragen op korte termijn beantwoord kunnen worden, om zodoende duidelijkheid te scheppen naar inwoners en belanghebbenden,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer