Schrif­te­lijke vragen over Alter­na­tieven voor Tram­baan­fiets­route Maas­tricht-Vaals


Indiendatum: jan. 2018

Heerlen, 26 januari 2018

Geachte College,

Terecht heeft gedeputeerde Geurts uit de informatiebijeenkomst van 22 januari jl. de conclusie getrokken dat er nu geen draagvlak is in de omgeving voor het trace van de Trambaanfietsroute Maastricht-Vaals-Aken. In de Mededeling portefeuillehouder van 23 januari jl. (GS 2018-6066) kondigt de gedeputeerde de instelling van een klankbordgroep aan met inwoners en belanghebbenden, en wil hij op 7 maart a.s. persoonlijk in contact treden met betrokken personen en organisaties via een fietstocht.

De Partij voor de Dieren heeft waardering hiervoor, maar constateert anderzijds dat er al een Realisatieovereenkomst is afgesloten met de betrokken gemeentes.

De vraag is dan of er werkelijk nog ruimte is voor een fundamentele discussie over nut en noodzaak en alternatieven, zoals die o.m. zijn ingebracht door het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer. Met het oog daarop heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) In hoeverre biedt de afgesloten Realisatieovereenkomst met betrekking tot de Trambaanfietsroute ruimte om nut en noodzaak ter discussie te stellen? En alternatieven voor het voorkeurstracé te onderzoeken en in de besluitvorming mee te nemen?

2) Is het College bereid de Realisatieovereenkomst aan de Staten toe te zenden?

3) Worden voor de in te stellen klankbordgroep het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer voor de klankbordgroep uitgenodigd?

4) Kan het onderzoek naar nut en noodzaak en alternatieven dat door de Vrije Universiteit is verricht in opdracht van de bewonersgroep in de klankbordgroep aan de orde komen?

5) Op welke manier zal het College de Staten informeren over de uitkomst van de besprekingen in de klankbordgroep?

Wij hopen dat deze vragen op korte termijn beantwoord kunnen worden, om zodoende duidelijkheid te scheppen naar inwoners en belanghebbenden,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren Limburg

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 20 feb. 2018

Vraag 1) In hoeverre biedt de afgesloten Realisatieovereenkomst met betrekking tot de Trambaanfietsroute ruimte om nut en noodzaak ter discussie te stellen? En alternatieven voor het voorkeurstracé te onderzoeken en in de besluitvorming mee te nemen?

Antwoord: Ja, de Realisatieovereenkomst biedt ruimte om nut en noodzaak ter discussie te stellen. In artikel 17 isopgenomen dat gemeenteraden nog definitieve en weloverwogen keuzes moeten maken. Keuzes, waarinook ruimte is voor democratische principes als het betrekken van meningen van belanghebbenden uit desamenleving.

Alternatieven voor het voorkeurstracé kunnen nog in de besluitvorming meegenomen worden, volgensartikel 17 en 18 van de overeenkomst. In artikel 18 is opgenomen dat het actuele tracé als bijlage bij deovereenkomst is bijgevoegd, maar dat deze in de voorbereiding naar het bestemmingsplan, indien nodig,nog aangepast kan worden.

Vraag 2) Is het College bereid de Realisatieovereenkomst aan de Staten toe te zenden?

Antwoord: Ja, de Realisatieovereenkomst is op 25 januari 2018 toegestuurd aan de Staten.

Vraag 3) Worden voor de in te stellen klankbordgroep het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer voor de klankbordgroep uitgenodigd?

Antwoord: Er is een plan uitgewerkt dat voorziet in het vergroten van de betrokkenheid van belanghebbenden bij deontwikkeling van de Trambaanfietsroute. De opzet van een klankbordgroep is daar onderdeel van.
Aan deze klankbordgroep zal een breed scala van belanghebbenden, waaronder bewoners op en aan deroute, deelnemen.

Vraag 4) Kan het onderzoek naar nut en noodzaak en alternatieven dat door de Vrije Universiteit is verricht in opdracht van de bewonersgroep in de klankbordgroep aan de orde komen?

Antwoord: Ja, het onderzoek van de Vrije Universiteit over nut en noodzaak zal in de klankbordgroep aan de ordekomen.

Vraag 5) Op welke manier zal het College de Staten informeren over de uitkomst van de besprekingen in de klankbordgroep?

Antwoord: Periodiek zullen zowel de raads- als Statenleden van de betrokken partijen worden geïnformeerd middelseen Raadsinformatiebrief. Daarnaast zal er een werkconferentie worden gehouden, waarvoor zowelraads- als Statenleden uitgenodigd zullen worden (voorzien mei/ juni 2018).

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Openheid over doden bevers

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over Aanpak fijnstofemissies

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer