Schriftelijke vragen over Aanpak fijnstof emissies

Geacht College,

In de gemeente Nederweert, waar er volgens de officiële gegevens van het RIVM structurele overschrijding is van de normen voor fijn stof, worden nog steeds vergunningen verleend voor uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehouderijen.

Dit terwijl vanwege die overschrijdingssituatie het zogenaamde Niet in Betekende Mate (NIBM) criterium (volgens welke vergunningen met een effect beneden 3% van de norm altijd toelaatbaar zijn) juist voor dit gebied door het Ministerie uit de wet- en regelgeving is gehaald. In de Staten is een motie aangenomen voor een integrale aanpak van milieu- en gezondheidsproblemen ten gevolge van concentraties van intensieve veehouderijen (o.a.) in het gebied.

1) Kunt u verklaren dat er in een overschrijdingsgebied als Nederweert, waar het NIBM-criterium buiten werking is gesteld, nog steeds vergunningen voor uitbreiding en/of nieuwvestiging van veehouderijen worden verleend? Ook als die meer uitstoot met zich meebrengen?

2) Op welke manier geeft het College uitvoering aan de motie integrale aanpak milieu- en gezondheidsproblemen intensieve veehouderij?

3) Al geruime tijd geleden is door de provincie een onderzoek gestart naar de exacte oorzaken van de normoverschrijdingen in het gebied.

a. Wanneer worden de resultaten van dit onderzoek naar Provinciale Staten gezonden?

b. Brengen de uitkomsten met zich mee dat er vergunningen (zullen) worden verleend die zonder het onderzoek niet mogelijk waren geweest?

c. Zo niet, en de wijze van vergunningverlening wordt niet veranderd, wat is dan het doel van het onderzoek?

Tegen de mogelijke vestiging van een geitenstal in een leeg staande stal in Nederweert (aanvraag gepubliceerd https://www.oozo.nl/bekendmakingen/nederweert/nederweert/bosserstraat-lage-kuilen/omgevingsvergunning/1503574/gerrisstraat-4-omschakelen-van-varkenshouderij-en-)

is in de omgeving veel verzet. Blijkens de aanmeldnotitie m.e.r. wil de aanvrager gebruik maken van “vergunde rechten” uit de tijd dat de stal nog werd gebruikt als varkensstal.

4) Omwonenden hebben een petitie ingediend tegen de mogelijke vestiging van een grote geitenstal te Nederweert in stallen die al jaren leeg staan https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180205_00055442/buurt-nederweert-tegen-komst-geitenhouderij

Blijkens de aanmeldnotitie m.e.r. wil aanvrager bij de emissies, w.o. fijn stof en ammoniak, uitgaan van de eerder vergunde situatie. Is het juist om bij de beoordeling van emissies de eerder vergunde, en niet de feitelijke situatie als referentie te gebruiken?

5) Zo ja, hoe kunnen dan, bij het blijven erkennen van vergunde rechten, de emissies in het gebied ooit naar beneden worden gebracht? Had het gemeentebestuur van Nederweert de niet gebruikte vergunning niet beter in kunnen trekken?

6) Op welke wijze wordt bij de vergunningverlening de gezondheid van omwonenden bij de beoordeling betrokken, gegeven de resultaten van het recente VGO-onderzoek waaruit bij geitenhouderijen een significant hoger risico op longaandoeningen bleek?

Recentelijk is een gedoogvergunning verleend voor de uitbreiding van het aantal vluchten op Maastricht

Aachen Airport. Voor de luchthaven Schiphol zijn er eerder onderzoeken gedaan naar de uitstoot van

ultrafijnstof, die aanmerkelijk bleek te zijn.

7) Meerssen ligt zeer dichtbij Maastricht Aachen Airport (MAA). Zijn er metingen gedaan van de concentratie ultrafijnstof in Meerssen, en de te verwachten belasting door de uitbreiding van het aantal vluchten op MAA?

8) a. Zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten? En hoe verhouden die zich tot max. advieswaarden voor ultrafijnstof?

b. Zo neen, denkt u niet dat dit, inclusief een prognose aan de hand van de verwachte toename van het vliegverkeer, beslist nodig is om een correcte bestuursbeslissing t.a.v. de uitbreiding van MAA te nemen?

Graag beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,

Pascale Plusquin Carla Brugman

Partij voor de Dieren GroenLinks