Schrif­te­lijke vragen Nature Wonder World


Indiendatum: nov. 2017

Geacht College,

Op 15 oktober 2016 heeft GroenLinks reeds schriftelijke vragen aan u gesteld over hetsubstantieel gewijzigd zijn van het plan rondom Nature Wonder World. Op 14 december 2016heeft uw college hierop gereageerd. Het plan kreeg opeens ook een subtropisch zwemparadijs,een casino en twee hotels erbij en één wereldwonder minder.

Het verbaast onze fracties hoe het nieuws deze week werd gebracht dat de stekker uit Nature Wonder World is getrokken . Nog meer heeft het onze fracties verbaasd dat met name deGemeente Brunssum en de politiek-bestuurlijke situatie aldaar de hoofdreden zou zijn om testoppen met dit plan. Volgens onze fractie ziet dit uit als gemanoeuvreer in de marge om eenexcuus te hebben.

Immers bleek al dat het aanvankelijke plan rigoureuze bijstelling behoefde om haalbaardergemaakt te worden. Daarom is verleden jaar het aangepaste plan gelanceerd. Daarop heeftGroenLinks al schriftelijke vragen gesteld. Uit het antwoord op de toen gestelde vraag 10 werd alduidelijk dat het rendement nog moest blijken uit de businesscase.

Tevens verwondert het onze fracties dat het college zich zo schaart achter de mening en opvattingvan de ondernemer Jean Gelissen en dus afgeeft op het bestuur in de Gemeente Brunssum. Hetlijkt erop dat de relatie met de ondernemer het college liever is dan de relatie met de GemeenteBrunssum.

In antwoord op de door GroenLinks verleden jaar gestelde vraag 11 kwam uw college met een nogveel duidelijker antwoord:
De initiatiefnemer is momenteel bezig met de uitwerking van de integrale business case. Metbehulp van deze integrale business case gaat de initiatiefnemer aan de slag om investeerders enfinanciers voor het project te interesseren en te realiseren. Zodra de initiatiefnemer over concretesubstantiële financiële toezeggingen van private partijen en banken beschikt kan definancierbaarheid van de business case al dan niet worden aangetoond. Onder de voorwaardenzoals genoemd in onze brief van 16 december 2014 zijn wij bereid met de initiatiefnemer nader teonderzoeken op welke wijze de provincie een rol kan spelen. Of een (en zo ja welke) provinciale rolaan de orde is, moet vervolgens bezien worden aan de hand van onder andere hetuitvoeringskader ‘Sturing in samenwerking’ en de nota ‘Limburgs Rendement’. In hetUitvoeringskader ‘Sturing in samenwerking’ is vastgelegd onder welke voorwaarden uw Statenhierbij mogelijk een rol hebben. Mocht het initiatief tot een verdere rol van de Provincie leiden, danzal ons college conform dit Uitvoeringskader uw Staten bij de besluitvorming betrekken.

Naar aanleiding hiervan hebben onze fracties de volgende schriftelijke vragen die wij graagbeantwoord zien.

 1. Wat is nu gebleken uit de opgestelde integrale business case?

 2. Hoe realistisch en haalbaar is het verleden jaar gewijzigde plan gebleken?

 3. Wat is er vervolgens uit de verkenning voor financiering van het plan gekomen?

 4. Welke financieringsvraag heeft de betreffende ondernemer bij de Provincie Limburgneergelegd voor de integrale business case?

 5. Hoe worden Provinciale Staten geïnformeerd over de integrale business case en alles watdaarbij hoort (inclusies conclusies, haalbaarheid en financiering)?

 6. Hoe moeten Provinciale Staten nu kunnen controleren of hetgeen gisteren naar buiten werdgebracht ook de hele waarheid is?

 7. Waarom schaart het college zich zo simpel achter de reden van de ondernemer dat het planniet door kan gaan vanwege de politiek-bestuurlijke situatie in de Gemeente Brunssum?

 8. Wat heeft het college gedaan om dit argument van tafel te krijgen en de dialoog hierover metde Gemeente Brunssum te voeren?

 9. Waarom communiceert het college überhaupt via persbericht over het staken van het planNature Wonder World?

 10. Welke rol bedeelt het college zich hier toe?

 11. Waarom wordt er niet samen met de Gemeente Brunssum opgetrokken?

 12. Wat zegt dit over de bestuurlijke verhoudingen tussen de Provincie Limburg en de GemeenteBrunssum?

 13. Waarom is er niet gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 om tezien of er breder draagvlak in de Brunssumse politiek mogelijk was?

 14. Hoeveel provinciale gelden hebben er al in de voorbereiding van Nature Wonder Worldgezeten?

 15. Welke voorwaarden zijn er aan het verstrekken van de provinciale financiële middelengekoppeld?

 16. Is er voldaan aan de in vraag 15 genoemde voorwaarden? Zo nee, wat gaat u doen?

 17. Welke lessen trekt uw college uit deze casus?

 18. Wat houdt het niet-doorgaan van het plan Nature Wonder World in voor de toegevoegdewaarde van de Buitenring Parkstad Limburg?

 19. Welke impact heeft het niet-doorgaan van het plan Nature Wonder World op de (bij)naamLeisurering voor de Buitenring Parkstad Limburg?

 20. Deelt uw college onze mening dat alweer een reden vóór aanleg van de Buitenring ParkstadLimburg als een natte droom uiteen is gespat? Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor uw zorgvuldige beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 11 jan. 2018

Vraag 1) Wat is nu gebleken uit de opgestelde integrale business case?

Op 14 december 2016 hebben we op uw schriftelijke vraag 11 geantwoord dat de initiatiefnemer bezig was met de uitwerking van de integrale business case. Met behulp van deze integrale business case zoude initiatiefnemer aan de slag gaan om investeerders en financiers voor het project te interesseren en te realiseren. Er ligt een sluitende integrale business case (verder ook “Information Memorandum”genoemd) waarvan de uitgangspunten en financiële- en maatschappelijke rendementen door de toonaangevende firma’s EY en LDP zijn gevalideerd op marktconformiteit. Als gevolg van het besluit van de initiatiefnemer om te stoppen met het project is de fase van arrangeren van financiering,onderhandelen en uitwerken van termsheets en sluiten van kredietovereenkomsten, echter nimmer bereikt kunnen worden. Het blijft derhalve ongewis of de financierbaarheid van de business case aangetoond kon worden door middel van concrete substantiële financiële toezeggingen van private partijen, banken, en overheden.

Vraag 2) Hoe realistisch en haalbaar is het verleden jaar gewijzigde plan gebleken?

Zoals reeds vermeld bij antwoord vraag 1 zou de realiseerbaarheid en haalbaarheid van het plan vooral moeten blijken uit concrete substantiële financiële toezeggingen van private partijen, banken en overheden waarmee de financierbaarheid van de business case kan worden aangetoond.
Aangezien de initiatiefnemer heeft besloten te stoppen met het project blijft het onzeker of private partijen, banken en overheden bereid waren om concrete substantiële financiële toezeggingen te verstrekken.

Vraag 3) Wat is er vervolgens uit de verkenning voor financiering van het plan gekomen?

Zie antwoord vraag 1 en 2.

Vraag 4) Welke financieringsvraag heeft de betreffende ondernemer bij de provincie Limburg neergelegd voor de integrale business case?

De initiatiefnemer heeft geen formeel of uitgewerkt financieel verzoek neergelegd bij de provincie Limburg. Zoals uit de eerdere antwoorden blijkt is de initiatiefnemer niet aan de fase toegekomen om de financiering voor het project te arrangeren. Uit de integrale business case blijkt ook niet welke financieringsvraag bij de provincie wordt neergelegd. In het Information Memorandum wordt slechts gesproken over gezamenlijke financiële bijdragen van publieke partijen zonder een nadere uitsplitsing naar de verschillende publieke partijen.

Vraag 5) Hoe worden Provinciale Staten geïnformeerd over de integrale business case en alles wat daarbij hoort(inclusief conclusies, haalbaarheid en financiering)?

De integrale business case betreft informatie van derden en is eigendom van Gelissen Leisure B.V.(voorheen ADDVentures B.V.), zoals eerder gemeld. De integrale business case bevat bedrijfsgevoelige en vertrouwelijke informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer of en in welke vorm hij Provinciale Staten wil informeren over de integrale business case en alles wat daarbij hoort.
De initiatiefnemer, Gelissen Leisure B.V. is bereidwillig gevonden om u de integrale business case onder oplegging van geheimhouding en onder toezicht van de initiatiefnemer in te laten zien.
Deze bedrijfsrapportage bevat vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie. Daarom is er voor gekozen omde ter inzagelegging op deze wijze vorm te geven. Dit is dus geen normale ter inzagelegging maar een extra service van het bedrijf Gelissen Leisure B.V. In overleg met de griffie zal een datum gepland worden voor deze inzagedag.

Vraag 6) Hoe moeten Provinciale Staten nu controleren of hetgeen gisteren naar buiten werd gebracht ook de hele waarheid is?

We hebben kennisgenomen van het autonome besluit van de initiatiefnemer.

Vraag 7) Waarom schaart het college zich zo simpel achter de reden van de ondernemer dat het plan niet door kan gaan vanwege de politiek-bestuurlijke situatie in Brunssum?

We hebben kennisgenomen van het autonome besluit van de initiatiefnemer en ons rest niet anders dan zijn besluit te respecteren.

Vraag 8) Wat heeft het college gedaan om dit argument van tafel te krijgen en de dialoog hierover met de gemeente Brunssum te voeren?

In de stuurgroep NWW van 28 november 2017 is - als een laatste poging - aan de initiatiefnemer gevraagd zijn besluit te heroverwegen. De initiatiefnemer heeft echter aangegeven dat zijn besluit weloverwogen en definitief is.

Vraag 9) Waarom communiceert het college überhaupt via persbericht over het staken van het plan Nature Wonder World?

Overeenkomstig artikel 7 van het “Rollenreglement – Stuurgroep project Nature Wonder World (verder Rollenreglement)” is afgesproken dat alle proces- en projectcommunicatie en bijbehorende communicatieboodschappen in de stuurgroep wordt afgestemd. De stuurgroep heeft een persbericht opgesteld om over het besluit van de ondernemer te communiceren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit persbericht overgenomen en uitgestuurd. De gemeente Brunssum is gelijktijdig op de hoogte gebracht om het persbericht namens de gemeente te verspreiden.

Het Rollenreglement hebben uw Staten op 14 december 2016 ontvangen als bijlage op de beantwoording van de schriftelijke vraag 3 van GroenLinks.

Vraag 10) Welke rol bedeelt het college zich hier toe?

Onze rol is beperkt tot hetgeen is afgesproken in het Rollenreglement.

Vraag 11) Waarom wordt er niet samen met de gemeente Brunssum opgetrokken?

Er wordt samen opgetrokken met de gemeente Brunssum via de stuurgroep NWW. De rol van de stuurgroep als geheel en de rol van de individuele partijen in de stuurgroep zijn in het Rollenreglement beschreven.

Vraag 12) Wat zegt dit over de bestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Limburg en de gemeente Brunssum?

De bestuurlijke verhoudingen tussen provincie Limburg en de gemeente Brunssum zijn voor wat betreft het project NWW beschreven in het rollenreglement en verschaffen duidelijkheid over de rol van beide partijen in het project.

Vraag 13) Waarom is er niet gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 om te zien of er breder draagvlak in de Brunssumse politiek mogelijk was?

Zoals al eerder gesteld is dit een autonoom besluit van de initiatiefnemer die wij hebben te respecteren.

Vraag 14) Hoeveel provinciale gelden hebben er al in de voorbereiding van Nature Wonder World gezeten?

In de voorbereiding van Nature Wonder World te Brunssum heeft de provincie vanaf 2010 in totaal€ 330.191,00 besteed. Dit bedrag is als volgt te specificeren:

Wie

Omschrijving

Bedrag(excl. BTW)

Parkstad Limburg

Hotel Asteria Hotel Asteria

Driessen Advies

Subsidiebijdrage voor: Financiering Plan van aanpak, fase 2, NWW. Besluit tot toekenning subsidie: 6 september 2011.
Besluit tot subsidievaststelling: 11 januari 2016.
Stuurgroep overleg NWW d.d. 2 juli 2011.

Overleg d.d. 3 oktober 2011 tussen dhr. Driessen en dhr. van der Broeck inzake dossieroverdracht.

Advies inzake voortgang en concept business case NWW.

€ 225.000

€ 149€ 17

€ 17.487


GemeenteBrunssum

Subsidiebijdrage voor: Financiering Plan van aanpak, fase 3, NWW. Besluit tot toekenning subsidie: 28 april 2015.
Besluit tot subsidievaststelling: nog niet vastgesteld (dient uiterlijk 1juli 2018 te worden vastgesteld). De laatste 10% ad € 7.500 zijn onder transitoria opgenomen in de provinciale balans.

€ 75.000

MC AdvisoryADDVentures

ADDVenturesSofa

Onderzoek public funding mogelijkheden.
Kosten dienstreis Europapark 5 en 6 juli 2015 - dhr. Geurts en ambtelijke ondersteuning.
Kosten dienstreis Europapark 18 en 19 juli 2016 - dhr. Geurts en dhr.Koopmans.
Overleg d.d. 8 december 2016 tussen de heren Geurts en Koopmans en de heren Winants en Offermans (gemeente Brunssum).
Totaal provinciale bijdragen in de voorbereiding van NWW

€ 5.760€ 1.200

€ 600
€ 178
€ 330.191

Vraag 15) Welke voorwaarden zijn er aan het verstrekken van de provinciale middelen gekoppeld?

Hieronder volgt een overzicht van de voorwaarden die aan de 2 subsidiebeschikkingen zijn gekoppeld:

Wat

Voorwaarden

Subsidie aanParkstad Limburg

Subsidiebijdrage voor: Financiering Plan van aanpak, fase 2, NWW.
Besluit tot toekenning subsidie: 6 september 2011.
Voorwaarden in subsidiebesluit:
“De bijdrage is gekoppeld aan de volgende bij de uitvoering van het project te behalen resultaten/resultaatdoelstellingen:

 • Een nader onderzoek naar de (milieu)technische en economische haalbaarheid van het themapark Grand Canyon en aanpalende verblijfsvoorzieningen;

 • Een maatschappelijke kosten en baten analyse voor de regio;

 • Een globale uitwerking van de thematische invulling van de overige parken incl. identificatie van de potentiële locaties;

 • Een gedetailleerde uitwerking van het themapark Grand Canyon voor de locatie Oostflan Brunssum;

 • Het verkennen en uitwerken van financieringsstrategieën en –partijen;

 • Het opstellen van een business case met plan van aanpak voor de vervolgfase.”.

GemeenteBrunssum

Subsidiebijdrage voor: Financiering Plan van aanpak, fase 3, NWW.Besluit tot toekenning subsidie: 28 april 2015.
Voorwaarden in subsidiebesluit:
“Resultaatdoelstellingen:

Masterplan:

 • Verhaal en inhoud ontwikkeling (ontwerp van het themapark met uitgewerkte themagebieden en verhaallijnen, conceptuele ruimtelijke planning);

 • Visuele ontwikkeling (concretisering themagebieden);

 • Experience planning (mix van attracties, routing binnen het park);


Kosteninschatting: uitgewerkte investeringsbegroting door een professionele(leisure-) bouwkostendeskundige.

Feasibility Study:
Aan de hand van het masterplan een update maken van de (in november 2012opgeleverde) full feasibility study. Het betreft dus een update met een beschrijving van elementen die wijzigen t.o.v. de bestaande studie en welke van belang zijn voorde integrale business case, zoals bezoekersaantallen, entreeprijs, overige uitgaven in het park, eventuele fasering bouwproces (zeker met betrekking tot Limburg Plaza),parkeren, aantal werknemers enz.

Gedetailleerde integrale business case:
Op basis van de haalbaarheidsonderzoeken in fase 2 en de bovengenoemde producten een inhoudelijke en financiële beschrijving, zo gedetailleerd als mogelijk,van het project Nature Wonder World, op basis waarvan private partijen en bankenconcreter commitment met betrekking tot de financiering kunnen geven.”.

De overige provinciale financiële bijdragen zijn als opdracht verstrekt aan externe partijen tot het verrichten van nadere omschreven specifieke werkzaamheden.

Vraag 16) Is er voldaan aan de in vraag 15 genoemde voorwaarden? Zo nee, wat gaat u doen?

De subsidiebijdrage aan Parkstad Limburg is bij subsidiebesluit van 11 januari 2016 definitief vastgesteld.Op basis van de ingediende stukken is geconstateerd dat de in de beschikking opgenomen verplichtingen zijn nagekomen.
De subsidiebijdrage aan gemeente Brunssum is nog niet vastgesteld. De gemeente dient het verzoek tot afrekening van de subsidie (subsidievaststelling) bij Gedeputeerde Staten uiterlijk 1 juli 2018 in te dienen.In de stuurgroep vergadering van 28 november 2017 is overigens vastgesteld dat de 3 producten Masterplan, Feasibility study en Integrale business case door de initiatiefnemer zijn opgeleverd.

Vraag 17) Welke lessen trekt uw College uit deze casus?

Ons college is zich terdege van bewust dat in publiek-private samenwerkingen een duidelijke afwegingskader voorhanden moet zijn om de juiste beslissingen te nemen en de juiste instrumenten in te zetten. Daarom is ook het door uw Staten op 10 februari 2017 vastgestelde kader Sturing in samenwerking 2.0 intensief gebruikt bij het beoordelen van de gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van gevraagde publieke bijdragen in de Feasibility Study en in de Integrale business case. Het college heeft daarvan geleerd dat het ontzettend belangrijk is om duidelijke kaders te hebben onder welke voorwaarden de verschillende financiële instrumenten van de provincie ingezet kunnen worden op majeure initiatieven.

Alle stakeholders bij het project NWW hebben naast een gezamenlijk belang ook een eigen individueel belang bij het project. Een rollendocument is in deze onontbeerlijk en door Gedeputeerde Staten op28 juni 2016 vastgesteld en op 14 december 2016 aan uw Staten aangeboden als bijlage op de beantwoording van de schriftelijke vraag 3 van GroenLinks. Een les is dat het geïntroduceerde Rollenreglement vaker toegepast zal gaan worden.

Vraag 18) Wat houdt het niet-doorgaan van het plan Nature Wonder World in voor de toegevoegde waarde van de Buitenring Parkstad Limburg?

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van èn binnen de regio Parkstad sterk verbetert. Daarnaast zorgt de weg voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarnaast worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Het niet doorgaan van het plan NWW heeft naar de mening van het college geen invloed op demeerwaarde zoals hierboven beschreven. Door de aanleg van de Buitenring liggen er in die regio volopkansen met economisch ontwikkelperspectief. Het college zal voor zover dit binnen haar mogelijkhedenligt deze kansen volop ondersteunen en benutten.

Vraag 19) Welke impact heeft het niet-doorgaan van het plan Nature Wonder World op de (bij)naam Leisureringvoor de Buitenring Parkstad Limburg?

Dit heeft geen gevolgen op de (bij)naam Leisurering voor de Buitenring Parkstad Limburg, alhoewel hetcollege wel onderkent dat het plan NWW een belangrijke aanvulling op het bestaande leisure aanbod vande Leisurering zou kunnen zijn geweest.

Vraag 20) Deelt uw College onze mening dat alweer een reden vóór aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg alseen natte droom uiteen is gespat? Zo nee, waarom niet?

Nee, zie antwoord vraag 18. Het college is van mening dat de Buitenring Parkstad Limburg een duidelijkeen aantoonbare meerwaarde heeft en bijdraagt aan het realiseren van de ambities van deze regio(inclusief de plannen van IBA).

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen verdrinkingen mens en dier in Zuid Willemsvaart

Lees verder

Schriftelijke Vragen over terugkeer Otter

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer