Schrif­te­lijke vragen Loomans over Lucht­ha­ven­be­sluit Maas­tricht Aachen Airport en voortgang omge­vings­af­spraken


Indiendatum: 22 aug. 2019

Maastricht, 20 augustus 2019

Geacht College,

In de “Mededeling portefeuillehouder inzake dialoogfase luchthavenbesluit Maastricht Aachen Airport” (2019/44051 van 11 juni 2019) geeft het College aan dat het proces loopt om tot een nieuw luchthavenbesluit te komen, en dat het College hierbij de rol van aanvrager vervult.

1) Is het proces voor het aanvragen van een nieuw Luchthavenbesluit voor MAA inmiddels hervat? Zo nee, waarom niet en wat is dan de planning voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit? Als Partij voor de Dieren zijn wij erg geïnteresseerd welke uitgangspunten het College in de rol van aanvrager, rekening houdend met “de balans tussen economie en leefbaarheid”, gaat hanteren.

2) Gaat het College nog steeds uit van een groei van het personen- en vrachtvervoer? Welke aantallen hanteert u bij de aanvraag van het Luchthavenbesluit?

3) Blijft GS uitgaan van “geen nachtvluchten”?

4) Is baanverlenging aan de orde?

5) Welke alternatieven worden er in de MER bestudeerd?

6) Komt er een volledige zelfstandige Maatschappelijke Kosten Baten Analyse met meerdere alternatieven en worden alle relevante partijen, dus bijvoorbeeld ook de omwonenden en de toeristische sector in het Heuvelland, vanaf begin daarbij betrokken?

7) Wordt wat betreft de aangevraagde geluidsbelasting uitgegaan van wat eerder is vergund, of wat nu de feitelijke geluidsbelasting is, of nog anders?

8) Komen er ook normen voor (ultra-) fijn stof en CO2 in?

Op 28 februari 2019 heeft de CRO (Commissie Regionaal Overleg) de Omgevingsafspraken MAA behandeld en vastgesteld. In deze omgevingsafspraken is uitgewerkt op welke wijze geluidsmetingen bij MAA uitgevoerd (gaan) worden.

9) Zijn er in het half jaar dat verstreken is sinds februari geluidsmetingen bij MAA uitgevoerd? Zo ja, wanneer en in welke vorm worden de resultaten hiervan openbaar gemaakt?

10) Is er inmiddels overeenstemming met betrokken partijen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RIVM, NLR en KNMI) over een programmatische aanpak voor het meten van geluid? Zo ja, hoe wordt dit programma geïmplementeerd en op welke manier worden metingen uitgevoerd?

11) In de Omgevingsafspraken MAA wordt gesproken over een verbetercyclus die begint met het verzamelen en meten van actuele gegevens van onder andere geluid. Zijn er in het afgelopen half jaar nog andere metingen uitgevoerd bij MAA (niet geluid)? Zo ja, welke zijn dit en wanneer worden deze meetgegevens openbaar?

12) In de Omgevingsafspraken MAA staat dat de gemeten waarden worden geanalyseerd met behulp van vluchtgegevens. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken en op welke manier worden hieruit voorstellen voor mitigatie van hinder gedaan?

Volgens de “Mededeling portefeuillehouder inzake afdoening toezegging 8301 geluidsmetingen MAA en afdoening toezegging 8390 raadpleging omwonenden bij omgevingsafspraken MAA” (2019/20258 van 19 maart 2019) wordt er een (online) communicatieplatform ingericht waardoor op interactieve wijze met omwonenden van de luchthaven gecommuniceerd en afgestemd gaat worden.

13) Wat is de stand van zaken m.b.t. het inrichten van het (online) communicatieplatform met omwonenden?

14) Is er inmiddels, zoals eerder in het vooruitzicht gesteld, voldoende capaciteit voor het maken van een volwaardige klachtenanalyse? De in de CRO behandelde klachtenanalyse (juni 2019) was nog zeer summier.

Graag beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,
Peter Loomans
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 22 aug. 2019
Antwoorddatum: 9 sep. 2019

Vraag 1. Is het proces voor het aanvragen van een nieuw Luchthavenbesluit voor MAA inmiddels hervat? Zo nee, waarom niet en wat is dan de planning voor de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit.

Antwoord. Op 1 mei hebben wij als start van dit proces een dialoogsessie georganiseerd. Doel van deze sessie was het in kaart brengen van ideeën, suggesties en varianten om een zo optimaal mogelijke balans tussen leefbaarheid en economische ontwikkeling rondom MAA te bewerkstelligen. Provinciale Staten zijn hierover op 11 juni 2019 geïnformeerd middels een mededeling portefeuillehouder (2019/44051). Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur B.V. (MAABI) zal de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De exploitant is hierbij nadrukkelijk betrokken, omdat deze de invoerset levert die de basis vormt voor de aanvraag. Deze invoerset bevat de gegevens die nodig zijn om de berekeningen in de benodigde onderzoeken uit te kunnen voeren; bijvoorbeeld typen toestellen, aantallen toestellen, tijdstippen waarop gevlogen wordt en aantal vliegtuigbewegingen. Bij de aanvraag zal rekening worden gehouden met de Luchtvaartnota 20202050.

Deze geeft namelijk mede richting aan de ontwikkelingsmogelijkheden van regionale luchthavens. Het ontwerp van de Luchtvaartnota wordt in november 2019 verwacht en zal naar verwachting voor de zomer 2020 definitief beschikbaar komen.

Vraag 2. Gaat het College nog steeds uit van een groei van het personen- en vrachtvervoer? Welke aantallen hanteert u bij de aanvraag van het Luchthavenbesluit?

Antwoord. De exploitant bepaalt op basis van een marktverkenning en binnen de kaders die de milieuvergunning stelt, de zogenaamde invoerset (zie antwoord op vraag 1). Bovendien wordt het rijksbeleid afgewacht. Uitgangspunt is dat bij de nieuwe aanvraag het aantal ernstig gehinderden niet zal toenemen ten opzichte van de huidige vergunning en dat de meest lawaaiige toestellen die nu gebruik maken van MAA verminderd en mogelijk uitgefaseerd worden.

Vraag 3. Blijft GS uitgaan van “geen nachtvluchten”?

Antwoord. Zoals wij hebben aangegeven in de mededeling portefeuillehouder van 11 juni 2019 (kenmerk 2019/44051) blijven wij de aanpassing van de huidige tijden van openstelling van MAA onwenselijk achten. In onze rol van aandeelhouder van de aanvrager van het nieuwe luchthavenbesluit zullen wij het huidige beleid in dat kader bestendigen.

Vraag 4. Is baanverlenging aan de orde?

Antwoord. Nee, dit is nu niet aan de orde.

Vraag 5. Welke alternatieven worden er in de MER bestudeerd?

Antwoord. Dit is nu nog niet aan de orde.

Vraag 6. Komt er een volledige zelfstandige Maatschappelijke Kosten Baten Analyse met meerdere alternatieven en worden alle relevante partijen, dus bijvoorbeeld ook de omwonenden en de toeristische sector in het Heuvelland, vanaf begin daarbij betrokken?

Antwoord. Zoals in ons collegeprogramma ‘Vernieuwend verbinden’ is opgenomen, zullen wij de economische en maatschappelijke effecten van de luchthaven in kaart brengen, met oog voor de duurzame toekomst op= de lange termijn. Alle relevante partijen worden hierbij betrokken. Met de dialoogsessie op 1 mei 2019 hebben we hiermee al een start gemaakt.

Vraag 7. Wordt wat betreft de aangevraagde geluidsbelasting uitgegaan van wat eerder is vergund, of wat nu de
feitelijke geluidsbelasting is, of nog anders?

Antwoord. Het referentiescenario is de huidige vergunning.

Vraag 8. Komen er ook normen voor (ultra-)fijn stof en CO in?

Antwoord. Bij de aanvraag worden alle normen die wettelijk zijn voorgeschreven in acht genomen. Vooralsnog zijn dat normen voor fijnstof, geluid, stikstof en veiligheid.

Vraag 9. Zijn er in het half jaar dat verstreken is sinds februari geluidsmetingen bij MAA uitgevoerd? Zo ja, wanneer en in welke vorm worden de resultaten hiervan openbaar gemaakt?

Antwoord. Ja. Deze geluidsmetingen worden uitgevoerd door de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht (CRO). De eerste rapportage is op 13 juni 2019 naar de leden van de CRO gezonden en vervolgens op 26 augustus 2019 besproken in de CRO.

Vraag 10. Is er inmiddels overeenstemming met betrokken partijen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, RIVM, NLR en KNMI) over een programmatische aanpak voor het meten van geluid? Zo ja, hoe wordt dit programma geïmplementeerd en op welke manier worden metingen uitgevoerd?

Antwoord. Dit programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Via bijgaande link kunt de actuele stand van zaken lezen over dit programma: zie bijgaande link

Vraag 11. 2 In de Omgevingsafspraken MAA wordt gesproken over een verbetercyclus die begint met het verzamelen en meten van actuele gegevens van onder andere geluid. Zijn er in het afgelopen half jaar nog andere metingen uitgevoerd bij MAA (niet geluid)? Zo ja, welke zijn dit en wanneer worden deze meetgegevens openbaar?

Antwoord. Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar grondgebonden geluid. Zij hebben in opdracht van MAABI een ‘site survey’ uitgevoerd naar hinderbeperkende maatregelen tegen grondgebonden geluid. Op basis hiervan wordt bekeken wat wordt gemeten.

Vraag 12. In de Omgevingsafspraken MAA staat dat de gemeten waarden worden geanalyseerd met behulp van vluchtgegevens. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken en op welke manier worden hieruit voorstellen voor mitigatie van hinder gedaan?

Antwoord. In de geluidsrapportage van de werkgroep omgevingsmaatregelen zijn de gemeten geluidswaarden vergeleken met vluchtgegevens (zie bijlage). In de rapportage zijn de conclusies benoemd. De metingen die in het kader van deze omgevingsafspraken worden uitgevoerd, worden benut om concrete mogelijkheden voor verbetering in de bedrijfsvoering van de luchthaven te identificeren en deze waar mogelijk door te voeren. Hiermee kunnen metingen mogelijk bijdragen aan de vertrouwensrelatie tussen de luchthaven en de omgeving. De metingen kunnen ook patronen of specifieke inzichten opleveren die nader onderzoek vergen. In die situatie zal in overleg met specifieke onderzoeksinstellingen (zoals NLR) bekeken worden welke vervolgonderzoeken ingesteld kunnen worden. Uiteindelijk zal na nader onderzoek bepaald worden of/welke maatregelen haalbaar zijn en voor hinderbeperking ingevoerd kunnen worden. Hierbij wordt de zogenaamde verbetercyclus doorlopen. Bij de analyse is gekeken naar type vliegtuig, vliegbeweging (vertrek / landing), datum en tijdstip. Gemeten zijn piekgeluiden, windrichting en windsnelheid. Op basis van de gemeten piekgeluiden is een top 10 opgesteld.

Vraag 13. Wat is de stand van zaken m.b.t. het inrichten van het (online) communicatieplatform met omwonenden?

Antwoord. De online community wordt op dit moment ontwikkeld. De CRO en de werkgroep omgevingsmaatregelen worden komende weken nog verder meegenomen in de ontwikkeling. Op basis van deze input kunnen er nog aanpassingen plaatsvinden. De uitrol van de community staat gepland voor half oktober.

Vraag 14. Is er inmiddels, zoals eerder in het vooruitzicht gesteld, voldoende capaciteit voor het maken van een volwaardige klachtenanalyse? De in de CRO behandelde klachtenanalyse (juni 2019) was nog zeer summier.

Antwoord. Ja, er is inmiddels voldoende capaciteit voor het maken van een volwaardige klachtenanalyse.

Gedeputeerde Staten van Limburgvoorzittersecretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Loomans inzake Giftige salpeterzuuremissie OCI Nitrogen

Lees verder

Is de Buitenring mogelijk illegaal opengesteld?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer