Is de Buitenring mogelijk illegaal open­ge­steld?


Maastricht, 27 augustus 2019

Geacht College,

Op zondag 1 september a.s. wordt de Buitenring officieel open gesteld. Eerder al is de Buitenring in gebruik genomen. Om de Buitenring open te kunnen stellen was (en is) volgens de verleende vergunning Wet natuurbescherming (Wet Nb), teneinde de stikstofemissies te compenseren, de aankoop nodig van emissierechten van een veehouderij (stal en carréboerderij) aan de Reimersbekerweg 28 te Nuth. Deze veehouderij moet hiervoor gestaakt worden en blijven.

De eigenaar van het bedrijf stelt dat de emissierechten nooit door hem zijn overgedragen, terwijl de Buitenring wel in gebruik is genomen. De eigenaar heeft daarom aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Volgens GS1 gaat het om de emissies van de (destijds) pachter. Deze zijn volgens GS2 bij geheime overeenkomst van januari 2013 door de pachter aan de Provincie overgedragen. De eigenaar van de veehouderij is hier kennelijk buiten gebleven. GS weigeren deze overeenkomst aan de eigenaar ter beschikking te stellen, waartegen de eigenaar beroep heeft aangetekend.

Omdat mogelijk de Buitenring is open gesteld in strijd met de voorwaarden uit de Wet Nb-vergunning, de provincie een onjuiste overeenkomst heeft gesloten met de pachter i.p.v. de eigenaar, en er daarnaast aanwijzingen zijn dat er ambtelijke vooringenomenheid in het spel is, heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1) Hoeveel emissierechten en op welk tijdstip heeft de Provincie van de pachter gekocht? In welk document, met welk provinciaal kenmerk, is dit vastgelegd?

2) Op basis van welke wetgeving of jurisprudentie staat vast dat de emissierechten van de veehouderij toekomen aan de pachter en niet aan de eigenaar? Waarom is de eigenaar van de rechten-overdracht niet in kennis gesteld, en weigert GS dat nog steeds?

3) Als de rechten niet aan de Provincie zijn overgedragen, is de Buitenring dan in strijd met de wet (de Wet economische delicten) in gebruik genomen?

4) Opmerkelijk: de pachter ontkent dat hij stikstofrechten heeft overgedragen. Is de overeenkomst op dit punt wel duidelijk? Is GS bereid een kopie van de overeenkomst te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

5) De eigenaar heeft in 2016, drie jaar na de rechten-overdracht, een vergunning Wet natuurbescherming gekregen om de boerderij te exploiteren. Begrijpelijk, want hij heeft de emissierechten nooit verkocht. Volgens GS3 is bij het verlenen van de vergunning “over het hoofd gezien” dat de emissierechten al aan de provincie waren verkocht. Hoe is te verklaren dat dit eenvoudige feit over het hoofd is gezien?

6) GS heeft deze vergunning vervolgens ingetrokken, waartegen de eigenaar in beroep is gegaan. Als GS

deze procedure verliest, is de Buitenring dan in strijd met de vergunning Wet natuurbescherming open gesteld? Zo ja, hoe gaat GS dit illegaal open stellen terugdraaien?

7) In de zitting van 20 juni jl. over de intrekking van de vergunning heeft de Provincie te kennen gegeven dat alleen de stalemissies zijn aangekocht, en niet de emissies door beweiden en bemesten.

Is daarmee wel voldaan aan de voorwaarden van de Wnb vergunning, inhoudende volledige verwerving van de emissierechten van het bedrijf (en de beëindiging daarvan)? Zo niet, is dan nu vast te stellen dat ook om die reden de Buitenring in strijd met de vergunning is open gesteld?4

8) Volgens de eigenaar was ten tijde van de voorbereiding van de overeenkomst met de pachter de echtgenote van de pachter bij de provincie werkzaam, en is deze betrokken geweest bij de voorbereiding van de overeenkomst. Kan GS dit ontkennen?

9) Zo ja, is GS bereid het integrale verwervingsdossier, waarin aantekening is gemaakt van alle data waarop besprekingen zijn gevoerd met welke personen daarbij aanwezig, ter beschikking te stellen? Zo nee, waarom niet

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

met vriendelijke groet,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren