Schrif­te­lijke vragen Hand­having Wet natuur­be­scherming bij bouwplan Ravelijn te Maas­tricht


Geacht College,

Gemeente Maastricht is gestart met de uitvoering van het bouwplan Ravelijn (12 luxe villa’s), naast Natuurgebied de Hoge Fronten. 1

De Toelichting van het Uitwerkingsplan Ravelijnstraat omvat een verkennend natuurwaardenonderzoek met als conclusie (p.17/18) dat nader onderzoek gewenst is en dat o.a. als de muurhagedis NIET wordt waargenomen er een gecombineerde vrijstellingsperiode is die loopt van 15 augustus tot 30 september. 2

Omwonenden , verenigd in Groene Poort Maastricht 3 nemen verschillende beschermde soorten waar zoals de Vroedmeesterpad, de Muurhagedis, de Hazelworm, de levendbarende Hagedis en 13 vleermuissoorten: “In het centrum van Maastricht ligt een uniek stukje groen. Het Standaardterrein, een groene oase aan de rand van het centrum. Diverse dieren die je in de stad niet vaak tegenkomt worden gespot of zijn er thuis, zoals de vos, groene en bonte spechten, das, sperwers, buizerds, muurhagedissen en zelfs 13 verschillende soorten vleermuizen. Maar het laatste uur voor het Standaardterrein heeft geslagen: projectontwikkelaars willen deze enclave namelijk bebouwen met 12 stadsvilla’s met onvoldoende compensatie (zoals een poeltje). Een uniek stuk natuur, de leefomgeving van deze dieren, gaat hiermee voorgoed verloren. Wij willen als Bewonersvereniging Ravelijn samen met andere aanwonenden, dit unieke stuk groen behouden.”

Werkzaamheden zijn in augustus 2019 gestart terwijl onder meer de vroedmeesterpad en de muurhagedis door omwonenden zijn waargenomen, in en rond de volkstuinen, waarvan bewijsmateriaal voorligt. 4 5 6 7 Daarnaast zijn ook uit zeer recent onderzoek van bureau Ecoplanning8, verricht volgens de soortenstandaarden van de Wet natuurbescherming, waarnemingen van de zwaar beschermde vroedmeesterpad (die in een zeer onmgunstige staat van instandhouding verkeert) naar voren gekomen. Het “aanvullend onderzoek” van de gemeente Maastricht ging aan de vroedmeesterpad voorbij.

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdDieren fractie:

1. Heeft gemeente Maastricht, of de betreffende bouwonderneming, een ontheffing Wet Natuurbescherming aangevraagd voor de ter plekke waargenomen soorten bij de provincie als bevoegd gezag? Zo ja, kunt u deze bijvoegen, of een verklaring van geen bedenkingen indien deze verleend is? Zo nee, is er dan sprake van een overtreding van de WNB en wat zijn daar de consequenties van?

2. Vragen gemeenten en andere initatiefnemers bij bouwplannen op terreinen waar beschermde soorten aanwezig zijn standaard een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming ( of een verklaring van geen bedenkingen)aan of wordt dat ook wel eens nagelaten? Zo ja, hoe bevordert de provincie dat er bij bouwplannen natuurwaardenonderzoek wordt gedaan volgens de wettelijke standaarden?

3. Hoeveel ambtelijke capaciteit is er voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de soortenbescherming o.g.v. de Wet natuurbescherming? Acht GS deze capaciteit voldoende, en zo ja op grond waarvan? Zo nee, gaat GS deze capaciteit uitbreiden?

4. Volgens beelden die omwonenden maken zijn de werkzaamheden in ieder geval op 28 augustus weer hervat. Zijn de waarnemingen van bureau Ecoplanning, en de op foto’s vastgelegde waarnemingen van leden van de Groene Poort aanleiding om de bouwwerkzaamheden te doen stilleggen? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn er mitigerende en compenserende maatregelen getroffen en zo ja welke en wordt er getoetst of deze naar behoren functioneren?

6. Kunnen de schermen (zie bijgevoegde foto) die langs het hek van de Hoge Fronten zijn geplaatst de mannelijke vroedmeesterpadden met eisnoeren verhinderen om de poel in de Hoge Fronten te bereiken (om de eitjes nat te houden) met het gevolg dat de eitjes uitdrogen? Kunt u uw antwoord toelichten?

7. Is het gebied van de volkstuintjes een vaste verblijfplaats voor vroedmeesterpadden (e.a. prioritaire soorten) en zo ja, ziet het College mogelijkheden om het gebied van de volkstuinen te behouden als noodzakelijk leefgebied voor de vroedmeesterpadden?

Wij danken u bij voorbaat voor beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

8 Quick scan Wet natuurbescherming bouwlocatie Ravelijnstraat & Erfprinsbastion Maastricht, 6 auagustus 2019.

Foto Ravelijn