Schrif­te­lijke vragen Blijvend bestemmen PAS gelden voor natuur­her­stel­maat­re­gelen


Indiendatum: aug. 2019

Betreft: Schriftelijke vragen Blijvend bestemmen PAS gelden voor natuurherstelmaatregelen

Geacht College,

In 2015 startte het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de reeds jarenlange te hoge uitstoot van stikstof terug te dringen vanwege het desastreuze effect op de natuur. In de praktijk bleek de PAS dé manier om vergunningen uit te delen aan stikstofproducerende bedrijven in de buurt van natuurgebieden. De Raad van State heeft op 29 mei jl de PAS dan ook buiten werking gesteld.

Per Natura 2000 gebied zijn er bij de PAS gebiedsanalyses gemaakt, waarin de noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen in de gebieden (o.a. beheermaatregelen) om ter plekke natuurherstel te bewerkstelligen, en de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding te realiseren. Hiervoor zijn er tot en met 2021 rijksgelden ter beschikking gesteld.

Over de besteding van die rijksgelden heeft de PvdD fractie de volgende vragen:

1. Hoeveel geld is er door het Rijk beschikbaar gesteld aan provincie Limburg voor natuurherstelmaatregelen en bronmaatregelen sinds de aanvang van de PAS?

2. Hoe zijn de middelen besteed, meer specifiek; hoeveel geld is er besteed aan natuurherstelmaatregelen in de gebieden en hoeveel geld is er besteed aan bronmaatregelen? Graag een uitsplitsing vanaf 2015 tot heden.

3. Kan GS bevestigen dat de gebiedsanalyses, en met name de specifieke lokale natuurherstelmaatregelen die daarin zijn opgenomen, bepalend zijn voor de besteding van de rijksgelden voor de PAS? Hanteert het College nog steeds die gebiedsanalyses als bepalend uitgangspunt?

4. Hoeveel van de PAS middelen zijn er nog niet uitgegeven?Kan het College aangeven hoeveel van de overgebleven PAS gelden aan natuurherstelmaatregelen besteed gaan worden? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het College garanderen dat de overgebleven PAS gelden in de toekomst geoormerkt blijven voor de natuurherstelmaatregelen?

6. Zo nee, hoe gaat het College realiseren dat de wettelijk verplichte “gunstige staat van instandhouding” in de Natura 2000 gebieden bereikt wordt?

Graag beantwoording van de vragen binnen de daarvoor geldende termijn, en zo mogelijk eerder zodat een spoedige behandeling in de cie RLN mogelijk is,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 11 nov. 2019

1. Hoeveel geld is er door het Rijk beschikbaar gesteld aan provincie Limburg voor natuurherstelmaatregelen en bronmaatregelen sinds de aanvang van de PAS?

Voor de uitvoering van de Limburgse PAS/N2000-opgave in de periode 2015-2021 stelt het Rijk
(op basis van afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact) ca. € 79 miljoen beschikbaar.Samen met het restant pré-PAS middelen is in totaal ca. € 86 miljoen inzetbaar voor de uitvoering van demaatregelen opgenomen in de gebiedsanalyses respectievelijk N2000-plannen.

In 2013 zijn in het Natuurpact afspraken gemaakt over de ontwikkeling en beheer van natuur inNederland tot en met 2027. De middelen worden jaarlijks via het Provinciefonds aan de provincies terbeschikking gesteld. We gaan ervan uit dat we voor de periode 2021-2027 ook op een Rijksbijdragekunnen rekenen voor het realiseren van onze PAS/N2000-opgave. In de provinciale begroting is hier noggeen rekening mee gehouden.

2. Hoe zijn de middelen besteed, meer specifiek; hoeveel geld is er besteed aan natuurherstelmaatregelen in de gebieden en hoeveel geld is er besteed aan bronmaatregelen? Graag een uitsplitsing vanaf 2015 tot heden.

Schermafbeelding 2019 11 11 om 16 46 48

3. Kan GS bevestigen dat de gebiedsanalyses, en met name de specifieke lokale natuurherstelmaatregelen die daarin zijn opgenomen, bepalend zijn voor de besteding van de rijksgelden voor de PAS? Hanteert het College nog steeds die gebiedsanalyses als bepalend uitgangspunt?

Ja, de maatregelen zoals opgenomen in de vastgestelde PAS-gebiedsanalyses en N2000-plannen zijnhier in leidend.

4. Hoeveel van de PAS middelen zijn er nog niet uitgegeven?Kan het College aangeven hoeveel van de overgebleven PAS gelden aan natuurherstelmaatregelen besteed gaan worden? Zo nee, waarom niet?

Op dit moment resteert nog een bedrag van € 14,3 miljoen dat voor natuurherstel beschikbaar is(zie tabel bij antwoord op vraag 2). Hiervan is € 3 miljoen gelabeld voor de ‘Kwaliteitsslag Natuur’,een aanpak waarover wij u dit kalenderjaar nog een informerende notitie toezenden.

5. Kan het College garanderen dat de overgebleven PAS gelden in de toekomst geoormerkt blijven voor de natuurherstelmaatregelen?

Ja, in lijn met het advies van de Adviescommissie Stikstofproblematiek onderschrijven het Rijk en deprovincies de noodzaak tot het beschermen en versterken van de natuur. Het Kabinet wil in haar aanpakvan de stikstofproblematiek met de provincies inzetten op een forse investering in direct natuurherstel envia generiek beleid en een regionale gebiedsgerichte benadering tot bronmaatregelen komen.

Het Kabinet heeft besloten om een begrotingsreserve in te stellen van € 500 miljoen om destikstofproblematiek aan te pakken (Kamerbrief minister Schouten d.d. 1 november 2019). GedeputeerdeStaten hebben in dit kader besloten om een Aanvalsplan Stikstof Limburg te maken waarbij een claim bijhet Rijk zal worden ingediend.

6. Zo nee, hoe gaat het College realiseren dat de wettelijk verplichte “gunstige staat van instandhouding” in de Natura 2000 gebieden bereikt wordt?

Zie antwoord op vraag 5.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Handhaving Wet natuurbescherming bij bouwplan Ravelijn te Maastricht

Lees verder

Uitvoering natuurbeheerplan 'Goudgroene Natuurzone'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer