Schrif­te­lijke vragen Blijvend bestemmen PAS gelden voor natuur­her­stel­maat­re­gelen


Betreft: Schriftelijke vragen Blijvend bestemmen PAS gelden voor natuurherstelmaatregelen

Geacht College,

In 2015 startte het Programma Aanpak Stikstof (PAS) om de reeds jarenlange te hoge uitstoot van stikstof terug te dringen vanwege het desastreuze effect op de natuur. In de praktijk bleek de PAS dé manier om vergunningen uit te delen aan stikstofproducerende bedrijven in de buurt van natuurgebieden. De Raad van State heeft op 29 mei jl de PAS dan ook buiten werking gesteld.

Per Natura 2000 gebied zijn er bij de PAS gebiedsanalyses gemaakt, waarin de noodzakelijke maatregelen zijn opgenomen in de gebieden (o.a. beheermaatregelen) om ter plekke natuurherstel te bewerkstelligen, en de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding te realiseren. Hiervoor zijn er tot en met 2021 rijksgelden ter beschikking gesteld.

Over de besteding van die rijksgelden heeft de PvdD fractie de volgende vragen:

1. Hoeveel geld is er door het Rijk beschikbaar gesteld aan provincie Limburg voor natuurherstelmaatregelen en bronmaatregelen sinds de aanvang van de PAS?

2. Hoe zijn de middelen besteed, meer specifiek; hoeveel geld is er besteed aan natuurherstelmaatregelen in de gebieden en hoeveel geld is er besteed aan bronmaatregelen? Graag een uitsplitsing vanaf 2015 tot heden.

3. Kan GS bevestigen dat de gebiedsanalyses, en met name de specifieke lokale natuurherstelmaatregelen die daarin zijn opgenomen, bepalend zijn voor de besteding van de rijksgelden voor de PAS? Hanteert het College nog steeds die gebiedsanalyses als bepalend uitgangspunt?

4. Hoeveel van de PAS middelen zijn er nog niet uitgegeven?Kan het College aangeven hoeveel van de overgebleven PAS gelden aan natuurherstelmaatregelen besteed gaan worden? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het College garanderen dat de overgebleven PAS gelden in de toekomst geoormerkt blijven voor de natuurherstelmaatregelen?

6. Zo nee, hoe gaat het College realiseren dat de wettelijk verplichte “gunstige staat van instandhouding” in de Natura 2000 gebieden bereikt wordt?

Graag beantwoording van de vragen binnen de daarvoor geldende termijn, en zo mogelijk eerder zodat een spoedige behandeling in de cie RLN mogelijk is,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren