Schrif­te­lijke vragen inzake giftige salpe­ter­zuur­emissie OCI Nitrogen


Geacht College,

Volgens berichten in de media heeft er op 3 augustus 2019 om ca 11.30 uur een lekkage plaatsgevonden in de salpeterzuur fabriek van OCI Nitrogen op Chemelot waarbij o.a. een aantal gassen zijn vrijgekomen. Al eerder publiceerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) een kritisch rapport over de veiligheid op Chemelot, naar aanleiding van eerdere incidenten.

De Partij voor de Dieren stelt vast dat er nog steeds incidenten plaats vinden, en heeft in verband hiermee de volgende vragen:

1) Welke stoffen zijn hierbij vrijgekomen (samenstelling) en om welke hoeveelheid gaat het?

2) Wat was de oorzaak van deze lekkage/emissie? Hoe heeft dit voorval plaats kunnen vinden?

3) Een chemische installatie wordt normalerwijze zodanig voorzien van veiligheden dat gevaarlijke stoffen bij ieder denkbaar scenario binnen de installatie blijven. Welke beveiliging heeft gefaald zodat deze lekkage kon plaatsvinden? Is er sprake van een menselijke fout, een procedure fout of achterstallig onderhoud?

4) Volgens de media hebben zich in de week voorafgaand aan 3 augustus meerdere problemen voorgedaan bij OCI Nitrogen. Hoe staan deze voorvallen in relatie tot het incident op 3 augustus en zijn bij deze voorvallen ook gevaarlijke stoffen vrijgekomen?

5) Welke maatregelen gaat OCI Nitrogen nemen zodat een soortgelijke lekkage zich nooit zal herhalen? Wordt de uitvoering van deze maatregelen gecontroleerd door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg ?

Volgens De Limburger hebben meerdere mensen zich met gezondheidsklachten gemeld bij de huisartsenposten.

6) Hoeveel mensen uit de omgeving van Chemelot hebben zich naar aanleiding van het incident bij OCI Nitrogen gemeld bij een huisartsenpost? Wat waren de gezondheidsklachten die zij hadden? Zijn deze mensen inmiddels volledig hersteld? Is er een kans op blijvende gezondheidsschade?

7) Zijn ook medewerkers van OCI Nitrogen of anderen op het Chemelot terrein blootgesteld aan de gevaarlijke gassen? Hebben medewerkers zich met gezondheidsklachten zich gemeld bij bedrijfs- of huisarts ?


Volgens berichten in de media zijn ondanks het afgaan van de luchtalarm sirenes en een NL-alert veel mensen in de omgeving van Chemelot doorgegaan met hun buiten activiteit (auto wassen, gras maaien) en zijn zij niet volgens instructie naar een veilige (binnen) locatie gegaan.

8) Op welke manier zijn de omwonenden van Chemelot geïnformeerd over de manier waarop ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen in geval van een ongeval op Chemelot? Is ooit onderzocht of deze manieren effectief zijn en omwonenden ook echt weten wat te doen?

9) Wie is bevoegd om te bepalen dat de luchtalarm sirenes geactiveerd mogen worden? Welke voorwaarden gelden hiervoor?

10) Wie is bevoegd om een NL-alert uit te laten gaan? Welke voorwaarden gelden hiervoor?

11) Hoe is het mogelijk dat de inwoners van Sittard en Limbricht te horen kregen dat ze ramen en deuren dicht moesten houden terwijl de gaswolk naar Beek dreef?

12) Is er gezien het feit dat de gaswolk naar Beek dreef enig risico geweest voor het vliegverkeer op Maastricht Aachen Aiport (MAA) en voor de op het vliegveld aanwezige mensen? Zijn er op MAA procedures voorhanden die aangeven wat te doen bij een gevaar afkomstig van Chemelot?

13) Volgens de media gingen de luchtalarm sirenes af voordat de brandweer op de hoogte was van het incident. Hoe is dit mogelijk?

Graag beantwoording van deze vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren