Inti­mi­datie trans­gen­derstel met verhuizing tot gevolg.


Geacht College,

Lokale en landelijke media berichten over aanhoudende intimidatie en mishandeling van een transgenderstel in Heerlen met verhuizing tot gevolg.

In november 2017 is de motie Regenboogprovincie met een grote meerderheid aangenomen. De provincie trok 300.000 euro uit ter bevordering van acceptatie en sociale veiligheid van LHBTIQA+.

Dat leidt tot de volgende vragen van de PvdD fractie:

1. Heeft het College kennis genomen van het gedwongen vertrek van het transgenderstel uit Heerlen? Zo ja, wat is de reactie van het College op het feit dat er twee (Lim)burgers hun woning moeten verlaten omdat ze de aanhoudende intimidatie op basis van hun seksuele geaardheid niet meer aankunnen?

2. Waarnemend burgemeester Roemer geeft aan alles gedaan te hebben om de oorzaak aan te pakken. Deelt het College van GS de mening van burgemeester Roemer dat er alles aan gedaan is om de oorzaak aan te pakken van het aanhoudende geweld tegen het transgenderstel? Zo nee, waarom niet?

Zo ja, is de veiligheid van LHBTIQA+ in Limburg dan nog te borgen, en hoe dan?

3. Op Social Media zijn berichten (dd 01-08-2019) te zien van andere LHBTIQA+ die uitgescholden worden, van ouders van LHBTQA+ kinderen die zich zorgen maken over de veiligheid in het gebied Auroraflat / Maankwartier. Eea blijkt ook uit een artikel van de Telegraaf.

Zie bijlage, namen zijn om veiligheidsredenen weggelaten maar bekend bij de PvdD fractie.

Deelt het College de mening van de PvdD fractie dat het probleem niet opgelost is met een verhuizing omdat ook andere LHBTIQA+ personen tegen dezelfde treiterbende aan kunnen lopen? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het College om de veiligheid van LHBTIQA+ te borgen?

4. Heeft het College kennis genomen van het bericht: Maandenlange strijd Swolgen loopt uit de hand: Homohaat of ‘gewoon’ burenruzie? Is het College bereid om met de Limburgse gemeenten in gesprek te gaan om problemen en de grootste risico’s omtrent de veiligheid van LHBTIQA+ te inventariseren en tot een gezamelijke aanpak te komen voor gemeenten, woningcorporaties en onderwijs? Zo nee, waarom niet?

5. In diverse mediaberichten wordt ook diverse malen melding gemaakt van de rol van de wijkagent. Heeft het College in beeld hoeveel meldingen er jaarlijks in Limburg binnenkomen via de politie en LHBTIQA+ belangenorganisaties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de cijfers bij de beantwoording voegen? Is er zicht op of alle LHBTIQA+ gerelateerde meldingen ook als zodanig worden gemeld?

6. De Provincie heeft in 2017 300.000 euro vrijgemaaktvoor de bevordering van LHBTIQA+ acceptatie, emancipatie en veiligheid. Hoe is dit geld besteed? Hoeveel geld is er naar veiligheid en emancipatie van de doelgroep gegaan?

7. Is het College van mening dat het vrijgemaakte budget van 300.000 euro voldoende heeft geleid tot veiligheid en emancipatie van LHBTIQA+? Zo nee, heeft het College nieuwe middelen toegekend om de veiligheid en emancipatie van LHBTIQA+ in Limburg te verbereren? Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Transgenders behoren tot een zeer kwetsbare groep en hebben te maken met uitsluiting. Zijn er cijfers bekend over discriminatie en de kansen op de arbeidsmarkt voor transgenders in Limburg? Is er zicht op de diversiteit bij de Provincie als werkgever in relatie tot transgenders?

9. In Limburg ligt het grootste LHBTIQA+ asielzoekerscentrum van Nederland. Heeft het College inzage in cijfers inzake de veiligheid en de emancipatie van de bewoners van dit AZC? Deelt u de mening van de PvdD fractie dat de LHBTIQA+ inwoners van AZC’s in Limburg ook onderdeel zijn van Limburg Regenboogprovincie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze wordt daar invulling aan gegeven en zijn College en belangenorganisaties van mening dat de invulling voldoende is?

10. Deelt u de mening van de PvdD fractie dat het in Limburg (en ook daarbuiten) nooit zo mag zijn dat (Lim)burgers vanwege hun geaardheid hun woning moeten verlaten terwijl de daders ongehinderd verder kunnen gaan? Zo ja, bent u bereid om bij het Rijk aan te dringen op meer bevoegdheden voor de politie inzake LHBTIQA+ gerelateerde intimidatie en misdrijven? Zo nee, waarom niet?

11. “Hoe religieuzer iemand is, hoe groter de kans is dat hij of zij LHBTI’s niet accepteert. Ook bestaat er veel weerstand bij biculturele Nederlanders. Zo geeft de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders aan homoseksualiteit verkeerd te vinden. De overheid wil dit veranderen. Dit gebeurt onder meer door de inzet van rolmodellen en het verspreiden van ervaringsverhalen”, aldus de website van de Rijksoverheid. (voetnoot 4) Ziet het College een rol in de Sociale Agenda om ook de acceptatie bij biculturele Nederlanders te bevorderen via de Maatschappelijke Organisaties? Zo nee, waarom niet?

Graag beantwoording van de vragen binnen de daarvoor geldende termijn,

Met vriendelijke groet,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren