Schrif­te­lijke vragen Loomans Uitblijven afdoende beant­woording kritische inspreker over MAA


Indiendatum: 14 jan. 2021

Geacht college,

Op vrijdag 20 november 2020 sprak de heer Sprangers in de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur in over Maastricht Aachen Airport (hierna: MAA). De heer Sprangers stelde daarbij enkele kritische vragen over het financieel beheer van MAA. Gedeputeerde Van den Akker zegde toe deze kritische vragen te zullen beantwoorden. Op 17 december 2020 kwam er een schriftelijke reactie op de vragen van de heer Sprangers. Uit deze mededeling blijkt echter niet dat alle vragen afdoende beantwoord zijn. Om goed beslagen ten ijs te komen tijdens de behandeling van de MKBA over MAA in de commissie FEB op 26 februari 2021, verzoekt de Partij voor de Dieren-fractie de gedeputeerde deze vragen alsnog afdoende en inhoudelijk te beantwoorden.

Vraag 1) Jaarlijks betaalt de provincie Limburg ongeveer €4 miljoen aan zogenaamde NEDAB-kosten als brandweer en beveiliging. Worden deze kosten buiten de exploitatie gehouden? Kunnen alle bedrijven dit soort kosten buiten de exploitatie houden? Vindt u dit een correcte vorm van boekhouden?

Vraag 2) Deze eeuw heeft de provincie Limburg ongeveer €100 miljoen in MAA gestoken. Normaal wordt hiervan jaarlijks een deel in de post afschrijvingen in de exploitatierekening opgenomen. Dit is echter niet het geval bij MAA. Waarom zijn deze afschrijvingen niet terug te vinden zijn op de exploitatierekening? Hoeveel van dit soort financiële handelingen gaat in de toekomst nog plaatsvinden?

Vraag 3) Voor het komend jaar staat er een baanrenovatie gepland. Dit gaat tussen de €30 en €35 miljoen kosten. Het bedrag wordt uit de exploitatiebegroting gelaten. Wie gaat dit betalen? Kun je met deze nieuwe uitgave nog spreken van winst voor MAA? Vindt u dit een correcte manier van boekhouden?

Volgens een recent onderzoek van de EU brengen 33 vliegvelden in de EU het milieu en klimaat jaarlijks €33 miljard schade toe. Het betreft hier de totale kosten inzake geluidshinder, CO2-emissies en de impact op de klimaatverandering van 33 Europese luchthavens. We mogen Schiphol, als een van de vier grootste Europese luchthavens, hiervan ongeveer €2 miljard schade toeschrijven. Op MAA vinden ruim 8.000 vliegbewegingen groot verkeer plaats, 1,6% van het aantal op Schiphol. Dan zien we voor MAA een kostenpost verschijnen van € 32 miljoen per jaar! Hierbij nog aangetekend dat op MAA relatief veel zware vrachtvluchten plaatsvinden met meer herrie en vervuiling als gevolg.

Vraag 4) Waar vinden we dit bedrag van €32 miljoen terug in de exploitatierekening?

Vraag 5) Kan het college bovenstaande vragen tijdig beantwoorden vóór de commissievergadering FEB van 26 februari a.s.?

Met vriendelijke groet,

Peter Loomans

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 jan. 2021
Antwoorddatum: 9 feb. 2021

Vraag 1) Jaarlijks betaalt de provincie Limburg ongeveer €4 miljoen aan zogenaamde NEDAB-kosten als brandweer en beveiliging. Worden deze kosten buiten de exploitatie gehouden? Kunnen alle bedrijven dit soort kosten buiten de exploitatie houden? Vindt u dit een correcte vorm van boekhouden?

De luchthaven wordt gerekend tot de basisinfrastructuur van de Provincie Limburg. Vanuit deze publieke functie wordt het niet omzet-gerelateerde deel van de kosten (de zogenaamde vaste kosten) voor de Niet Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) vergoed. Voor het overgrote deel van de regionale luchthavens in Europa geldt dat overheden (merendeels als directe aandeelhouder) deze kosten voor haar rekening neemt.

Deze kosten worden niet buiten de exploitatie gehouden, maar in de exploitatierekeningen verantwoord. Dit gebeurt bij zowel de Provincie, bij MAABI BV en bij MAA BV. De Provincie betaalt de NEDAB- bijdragen aan MAABI BV, welke als concessieverlener deze middelen beschikbaar stelt aan MAA BV (concessienemer) op grond van de concessieovereenkomst. Het buiten de exploitatie houden van dergelijke posten is vanuit externe verslaggevingsregels (Titel 9 BW 2), zoals u terecht stelt, inderdaad niet toegestaan en dit gebeurt dus ook niet.

Vraag 2) Deze eeuw heeft de provincie Limburg ongeveer €100 miljoen in MAA gestoken. Normaal wordt hiervan jaarlijks een deel in de post afschrijvingen in de exploitatierekening opgenomen. Dit is echter niet het geval bij MAA. Waarom zijn deze afschrijvingen niet terug te vinden zijn op de exploitatierekening? Hoeveel van dit soort financiële handelingen gaat in de toekomst nog plaatsvinden?

De inzet (investeringen) van provinciale middelen verloopt via onze deelneming Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur BV (MAABI BV) en vindt plaats middels het storten van agio (eigen inbreng vermogen). Deze inzet loopt dus niet via de provinciale exploitatierekening. Afschrijving binnen de provinciale begroting is niet aan de orde omdat het geen provinciale investeringen zijn, behoudens de investering in de Cargoterminal Oost (PS-besluit 9 oktober 2015). Deze investering heeft de Provincie zelf gedaan en is in de provinciale balans opgenomen. Over de aanschafwaarde wordt afgeschreven op basis van de economische looptijd. MAABI BV investeert, activeert deze posten op haar balans en schrijft af (via exploitatie) op basis van de economische levensduur, zoals wettelijk is voorgeschreven.

In de mededeling portefeuillehouder van 17 december 2020 (GS 2020-50187) is aangegeven wat de omvang is van provinciale middelen die in de luchthaven zijn geïnvesteerd vanaf het moment waarop Provinciale Staten hebben besloten het eigendom van de luchthaven over te nemen van de vorige private eigenaar (i.c. vanaf 2014). Dat bedrag was per 30 juni 2020 geen € 100 miljoen maar € 38,5 miljoen.

Vraag 3) Voor het komen jaar staat er een baanrenovatie gepland. Dit gaat tussen de €30 en €35 miljoen kosten. Het bedrag wordt uit de exploitatiebegroting gelaten. Wie gaat dit betalen? Kun je met deze nieuwe uitgave nog spreken van winst voor MAA? Vindt u dit een correcte manier van boekhouden?

De betaling verloopt als volgt: De investering voor de baanrenovatie wordt in de administratie van MAABI BV verantwoord en MAABI BV zal op basis van de economische levensduur de afschrijvingen in haar exploitatierekening gaan verantwoorden. De financiering van deze investeringen geschiedt door de Provincie Limburg, via de NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (NV HBLM, de moedermaatschappij van MAABI BV) en hiertoe dienen uw Staten een kredietbesluit te nemen.

De Provincie verantwoordt haar krediet op de deelneming NV HBLM en zal jaarlijks moeten analyseren of de boekhoudkundige waarde van de deelneming in de provinciale begroting nog overeenstemt met de feitelijke bezittingen van MAABI BV. De provinciale accountant ziet hier jaarlijks bij het provinciale jaarrekeningproces nauwlettend op toe en indien sprake is van een duurzame waardevermindering zal de Provincie een verlies moeten nemen op deze deelneming. MAABI BV is als 100% dochter van de Provincie binnen NV HBLM de eigenaar van alle gebouwen en ondergrond op de luchthaven. In de meerjarenbegroting van MAABI BV wordt de bijdrage van de Provincie geadministreerd.

Vanuit bedrijfseconomische uitgangspunten is bewust de exploitatie van de luchthaven gescheiden van de exploitatie van de infrastructuur.

De uitgave voor de renovatie van de start- en landingsbaan heeft geen invloed op de winst- en verliesrekening van MAA BV, maar zal op holdingniveau worden geconsolideerd.

De manier van boekhouden voldoet aan de wettelijke vereisten. Wij verwijzen in dit verband ook naar het antwoord op vraag 1.

Vraag 4) Waar vinden we dit bedrag van €32 miljoen terug in de exploitatierekening?

Conform de begrotingsregels die gelden voor de Provincie (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV) alsmede de regels voor financiële administratie van deelnemingen (Burgerlijk Wetboek BW2, Titel 9) mogen kosten alleen in een exploitatierekening verwerkt worden als deze zijn gebaseerd op een feitelijke transactie of gebeurtenis, waarna doorgaans betaling middels een factuur plaatsvindt. In dat geval is er sprake van een financieel feit, waarvan de uitgaven in de exploitatierekening als kosten opgenomen worden.

De door u genoemde vermeende (maatschappelijke) kosten voldoen niet aan dit uitgangspunt en mogen derhalve niet in een exploitatierekening worden geadministreerd.

Vraag 5) Kan het college bovenstaande vragen beantwoorden vóór de commissie FEB d.d. 26 februari 2021.

Ja.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin Ontwikkelingen Startersregeling voor alle Limburgers

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin Over gronddeal Waterschap Limburg met wethouder gemeente Venray

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer