Schrif­te­lijke vragen Loomans over Second opinion MKBA MAA en aanvullend werk­ge­le­gen­heids­on­derzoek MAA


Indiendatum: 30 mrt. 2022

Geacht college,

Met kritische stakeholders is afgesproken dat bepaalde uitkomsten van de MKBA naar MAA in een second opinion nog door een onafhankelijke derde partij zullen worden onderzocht en op waarde worden beoordeeld. Tot op heden hebben we hiervoor echter nog geen omschrijving of opdrachtstelling gezien. Dit leidt bij de Partij voor de Dieren-fractie tot de volgende vragen.

  • Wij gaan er van uit, dat hierin de andere inzichten met betrekking tot geluidhinder, werkgelegenheid en waarderingen van effecten voor gebruikers worden betrokken zoals die door Denktank-MAA en andere Stakeholders zijn ingebracht in het proces van het maken van de MKBA-MAA. Kan het college dit bevestigen? Zo ja, op welke manier worden deze stakeholders hierin betrokken? Zo nee, waarom niet?
  • Wanneer en hoe worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en hoe past dit in het voorgenomen tijdpad voor enquête en besluitvorming?

Daarbij heeft het college Ecorys aangezocht om een aanvullend werkgelegenheidsonderzoek te doen. Dit wekt bevreemding daar Ecorys voor eerder onderzoek naar MAA op de vingers is getikt door de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit. Bovendien blijkt Ecorys weinig openheid van zaken te verschaffen, zowel aan verkenner Van Geel als aan stakeholders.

  • Gelet op de voorgeschiedenis van Ecorys met MAA is het opmerkelijk dat het college opnieuw Ecorys opdracht geeft voor een aanvullend werkgelegenheidsonderzoek van MAA. Waarom heeft het college opnieuw gekozen voor onderzoeksbureau Ecorys? Kan het college deze verbazing bij stakeholders alsook de Partij voor de Dieren-fractie begrijpen? Zo ja, is het college alsnog bereid zijn keuze te herzien en een andere partij het onderzoek te laten verrichten? Zo nee, waarom niet?
  • De Alliantie tegen uitbreiding van MAA en de Denktank MAA geven aan dat Ecorys hen niet betrekt bij de door hen uitgevoerde onderzoeken. Door het niet horen voelt men zich als belanghebbende genegeerd. Dit is mogelijk in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is niet duidelijk waarom zij buiten beschouwing gelaten worden; hetgeen haaks staat op het motiveringsbeginsel. Vindt het college dat het voorontwerp rondom de herinrichting conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is geschied? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe wil het college borgen dat de onderzoekers alsnog de Alliantie en Denktank MAA horen en betrekken bij hun onderzoek?

Bij voorbaat dank voor beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Peter Loomans

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 30 mrt. 2022
Antwoorddatum: 20 apr. 2022

Vraag 1) Wij gaan er van uit, dat hierin de andere inzichten met betrekking tot geluidhinder, werkgelegenheid en

waarderingen van effecten voor gebruikers worden betrokken zoals die door Denktank-MAA en andere

Stakeholders zijn ingebracht in het proces van het maken van de MKBA-MAA. Kan het college dit

bevestigen? Zo ja, op welke manier worden deze stakeholders hierin betrokken? Zo nee, waarom niet?Ons college heeft, onder ander in de nota van antwoord bij de maatschappelijke kosten en baten analyse,

alle stakeholders geïnformeerd dat er een second opinion over de definitieve MKBA MAA wordt

uitgevoerd. Deze second opinion wordt volgens de maatstaven van de Werkwijzer luchtvaartspecifieke

MKBA’s door een onafhankelijke instantie, zijnde de heer dr. J.A. Annema (TU Delft) opgesteld

verbonden aan de TU Delft en gespecialiseerd in kosten-baten analyses. De heer Annema is gevraagd of

de MKBA op de juiste wijze tot stand is gekomen, of alle inzichten die in het proces (door derden) zijn

ingebracht op de juist wijze zijn gewogen, of de meest recente kennis over input en methodes zijn

meegenomen door de opstellers van de MKBA en of met de gevoeligheidsanalyses op een juiste wijze mee is omgegaan. De second opinion geeft daarmee een oordeel over de wijze waarop de opstellers van

de MKBA rekenschap hebben gegeven aan de nationale werkwijzer voor luchtvaartgerelateerde MKBA’s.


Vraag 2) Wanneer en hoe worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd en hoe past dit in het voorgenomen tijdpad voor enquête en besluitvorming?

Bij de sonderende notitie over de Toekomst van Maastricht Aachen Airport (GS 9-3-2022, DOC- 00233492) is aangegeven dat de resultaten van de second opinion gelijktijdig met de voorstellen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport aan uw Staten zullen worden voorgelegd, zodat de second opinion kan bevestigen dat de MKBA als onderliggende basis voor de besluitvorming gebruikt kan worden. De second opinion wordt als bijlage bij het Statenvoorstel Toekomst MAA opgenomen.

Vraag 3) Daarbij heeft het college Ecorys aangezocht om een aanvullend werkgelegenheidsonderzoek te doen. Dit wekt bevreemding daar Ecorys voor eerder onderzoek naar MAA op de vingers is getikt door de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit. Bovendien blijkt Ecorys weinig openheid van zaken te verschaffen, zowel aan verkenner Van Geel als aan stakeholders.

Gelet op de voorgeschiedenis van Ecorys met MAA is het opmerkelijk dat het college opnieuw Ecorys opdracht geeft voor een aanvullend werkgelegenheidsonderzoek van MAA. Waarom heeft het college opnieuw gekozen voor onderzoeksbureau Ecorys? Kan het college deze verbazing bij stakeholders alsook de Partij voor de Dieren-fractie begrijpen? Zo ja, is het college alsnog bereid zijn keuze te herzien en een andere partij het onderzoek te laten verrichten? Zo nee, waarom niet?

Ons college heeft Ecorys, een onafhankelijk en gespecialiseerd bureau, geselecteerd om het werkgelegenheidsonderzoek uit te voeren. Door Ecorys opnieuw te vragen wordt bereikt dat de resultaten van het onderzoek beter aansluiten bij de opzet die vorig jaar gehanteerd is in de voortgangsrapportages voor het groot project MAA en zijn verschillen in uitkomsten en trends beter te analyseren. Tevens beschikt Ecorys door de eerdere opdrachten over gedetailleerde kennis van de betrokken bedrijfspopulatie die luchtvaart gerelateerd is in de regio van Maastricht Aachen Airport.

Overigens heeft de integriteitscommissie van de Erasmus Universiteit Ecorys nimmer “op de vingers getikt”. De uitspraak waar in de vraag naar wordt verwezen betreft een onderzoek dat is uitgevoerd door het expertisecentrum Erasmus UPT dat gelieerd is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De integriteitscommissie heeft geconstateerd dat de methodiek een verfijndere benadering vergt om tot een goede analyse van luchtvaart gerelateerde werkgelegenheid rondom MAA te kunnen komen dan de opzet zoals Erasmus UPT die hanteerde. Juist in de opzet en uitvoering door Ecorys, zowel bij het adviestraject van de heer Van Geel als nu ook voor de tiende voortgangsrapportage MAA, is deze verfijnde aanpak toegepast. Wij hebben Ecorys bovendien gevraagd om in de tiende voortgangsrapportage MAA naast de huidige nationaal gebruikelijke definitie (‘luchtvaart-gerelateerde’ werkgelegenheid) ook de werkgelegenheid in kaart te brengen die direct aan Maastricht Aachen Airport is te relateren. Het voorgaande geeft voor ons college geen aanleiding om de keuze voor Ecorys te herzien.

Vraag 4) De Alliantie tegen uitbreiding van MAA en de Denktank MAA geven aan dat Ecorys hen niet betrekt bij de door hen uitgevoerde onderzoeken. Door het niet horen voelt men zich als belanghebbende genegeerd. Dit is mogelijk in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Ook is niet duidelijk waarom zij buiten beschouwing gelaten worden; hetgeen haaks staat op het motiveringsbeginsel. Vindt het college dat het voorontwerp rondom de herinrichting conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is geschied? Zo ja, kan het zijn antwoord toelichten? Zo nee, waarom niet?

Naar de mening van ons college is het niet de taak en opdracht van een onafhankelijk onderzoeksbureau zoals Ecorys om derde partijen bij het onderzoek te betrekken. Ecorys is gevraagd om op basis van objectieve brongegevens uit het bedrijfsvestigingenregister (LISA) een onderbouwde analyse op te stellen omtrent de werkgelegenheid rondom MAA. Wel ligt het in de rede dat Ecorys zich naar derden wil verantwoorden over de door haar opgestelde analyse en onderzoeksresultaten. Bij vorige rapporten waren daarbij beperkende omstandigheden dat de brongegevens eigendom van het Etil zijn en dat Etil als voorwaarde voor het gebruik van de gegevens had gesteld dat deze niet met derden mochten worden gedeeld. Inmiddels heeft Etil aangegeven dat de lijst met geselecteerde bedrijven wel mag worden gedeeld doch alleen de per bedrijf betrokken aantal werkzame personen op basis van grootteklasse. De onderzoeksresultaten en de gehanteerde bedrijvenlijst van het Etil zullen ook met de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA en de Denktank MAA worden gedeeld binnen de toestemming die Etil daarvoor geeft.

Vraag 5) Hoe wil het college borgen dat de onderzoekers alsnog de Alliantie en Denktank MAA horen en betrekken bij hun onderzoek?

Zie antwoord op vraag 4.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin over Vraagtekens bij natuurcompensatie en verdere kap Sterrebos vanwege onafhankelijke juridische analyse

Lees verder

Schriftelijke vragen Plusquin over Dwangsom aan provincie opgelegd door de rechter in stikstofprocedures

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer