Schrif­te­lijke vragen Plusquin over Vraag­tekens bij natuur­com­pen­satie en verdere kap Sterrebos vanwege onaf­han­ke­lijke juri­dische analyse


Indiendatum: 28 mrt. 2022

Geacht college,

Op 15 maart jl. werd in de Tweede Kamer met overgrote meerderheid een motie aangenomen om een juridische analyse te starten naar de rechtmatigheid van de kap van het Sterrebos.[1] Het wekt dan ook verbazing dat een week later, op 22 maart jl., opnieuw kapvergunningen zijn afgegeven aan VDL Nedcar door uw college.[2] Zeker aangezien de beloofde bovenwettelijke natuurcompensatie door VDL Nedcar vooralsnog onder de maat is en verder uitblijft. Dit leidt dan ook tot de volgende vragen bij de Partij voor de Dieren-fractie.

  • Ondanks eerder afgewezen verzoek in een Statenvergadering afgelopen zomer, komt er op verzoek van de Tweede Kamer nu tóch een onafhankelijke juridische analyse naar de kap van het Sterrebos. Desalniettemin, heeft het college een week na dit verzoek vergunningen verleend voor verdere kap voor uitbreiding van VDL Nedcar. Hoe verhoudt het afgeven van deze vergunningen zich tot het gelassen van een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de kap van het Sterrebos? Wil het college de afgegeven kapvergunningen opschorten tot nadat de onafhankelijke juridische analyse is afgerond? Zo ja, waarom en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  • Uit beeldmateriaal en ooggetuigenverslag blijkt dat de beloofde natuurcompensatie door VDL Nedcar achterwege blijft.[3] Zo zouden 55 bomen met een diameter van minimaal 40 cm uit het Sterrebos overgeplant worden. Slechts 12% van de verplante bomen voldoet aan deze afmeting. De 48 andere bomen hebben samen een gemiddelde diameter van slechts 28 cm. De smalste boom heeft een diameter van slechts 10 cm. Wat vindt het college van het uitblijven van de beloofde natuurcompensatie en het niet voldoen aan het verplantingsbeding? Is het college het met de PvdD-fractie eens dat deze natuurcompensatie niet conform de Beleidsregel natuurcompensatie en het onderliggende compensatieplan is?
  • In navolging van de vorige vraag: wil het college bij VDL Nedcar aandringen om het alsnog aan het compensatieplan te houden? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?
  • Tegen de kap van het Sterrebos liep een hoger beroepszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Doordat de enig overgebleven juridisch belanghebbende nog vóór de rechterlijke uitspraak een schikking met VDL Nedcar trof, kwam het niet tot een onafhankelijke juridische toets naar de kap van het Sterrebos. De voorzieningenrechter schortte eerder de kap van het Sterrebos al op, totdat de bodemprocedure voldoende juridische duidelijkheid bood. Er rezen immers al de nodige juridische vraagtekens bij het kapproces, zoals het inpakken met vleermuisfolie buiten de toegestane periode en het voortzetten van de kap ondanks aanwezigheid van een broedend bosuilpaar. Hoe zit het college de juridische analyse tegemoet? Wil het college zich hier over uitlaten? Zo nee, waarom niet?

Bij voorbaat dank voor beantwoording binnen de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

[1] Kamerstukken II, 33 576, nr. 261.

[2] Provinciaal blad 2022, nr. 3234, p. 1-2; zie ook Provinciaal blad 2022, nr. 3236, p. 1-2.

[3] Zie bijlage.

Indiendatum: 28 mrt. 2022
Antwoorddatum: 12 apr. 2022

Vraag 1) Ondanks eerder afgewezen verzoek in een Statenvergadering afgelopen zomer, komt er op verzoek van de Tweede Kamer nu tóch een onafhankelijke juridische analyse naar de kap van het Sterrebos. Desalniettemin, heeft het college een week na dit verzoek vergunningen verleend voor verdere kap voor uitbreiding van VDL Nedcar. Hoe verhoudt het afgeven van deze vergunningen zich tot het gelassen van een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de kap van het Sterrebos? Wil het college de afgegeven kapvergunningen opschorten tot nadat de onafhankelijke juridische analyse is afgerond? Zo ja, waarom en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Anders dan de vraag mogelijk doet vermoeden, staan de recent door de RUD Zuid-Limburg in mandaat verleende kapvergunningen volledig los van de kap van een deel van het Sterrebos. De twee door VDL Nedcar aangevraagde vergunningen hebben betrekking op de kap van in totaal acht bomen aan de zuidzijde van het terrein van VDL Nedcar. De bomen moeten worden gekapt om op eigen terrein een verbindingsweg naar het trailerpark te kunnen aanleggen. Het betreft geen kap van bomen aan de noordkant van het fabrieksterrein voor een verdere uitbreiding van de fabriek.

De RUD Zuid-Limburg heeft de aanvragen getoetst aan de in casu geldende toetsingskaders, te weten de weigeringsgronden in artikel 4:12a van de vigerende Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen, en de RUD Zuid-Limburg heeft op basis daarvan een afweging gemaakt en een positief besluit genomen.

Los van het feit dat dit juridisch niet mogelijk is zou de door de Tweede Kamer bij motie gevraagde onafhankelijke juridische analyse voor ons geen reden vormen om de verleende kapvergunningen op te schorten.

Vraag 2) Uit beeldmateriaal en ooggetuigenverslag blijkt dat de beloofde natuurcompensatie door VDL Nedcar achterwege blijft. Zo zouden 55 bomen met een diameter van minimaal 40 cm uit het Sterrebos overgeplant worden. Slechts 12% van de verplante bomen voldoet aan deze afmeting. De 48 andere bomen hebben samen een gemiddelde diameter van slechts 28 cm. De smalste boom heeft een diameter van slechts 10 cm. Wat vindt het college van het uitblijven van de beloofde natuurcompensatie en het niet voldoen aan het verplantingsbeding? Is het college het met de PvdD-fractie eens dat deze natuurcompensatie niet conform de Beleidsregel natuurcompensatie en het onderliggende compensatieplan is?

De verplaatsing van de betreffende bomen is een privaatrechtelijke afspraak tussen VDL Nedcar en Stichting De Groene Sporenwolf. De Provincie is hierin geen partij. Deze afspraak staat los van de betreffende beleidsregel en het onderliggend compensatieplan. Wij zien niet toe op naleving van de tussen VDL Nedcar en de Stichting gemaakte afspraken.

Wij zullen VDL Nedcar uiteraard wel houden aan de met de Provincie gemaakte afspraken in het compensatieplan.

Vraag 3) In navolging van de vorige vraag: wil het college bij VDL Nedcar aandringen om het alsnog aan het compensatieplan te houden? Zo ja, waarom, op welke manier en termijn? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4) Tegen de kap van het Sterrebos liep een hoger beroepszaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Doordat de enig overgebleven juridisch belanghebbende nog vóór de rechterlijke uitspraak een schikking met VDL Nedcar trof, kwam het niet tot een onafhankelijke juridische toets naar de kap van het Sterrebos. De voorzieningenrechter schortte eerder de kap van het Sterrebos al op, totdat de bodemprocedure voldoende juridische duidelijkheid bood. Er rezen immers al de nodige juridische vraagtekens bij het kapproces, zoals het inpakken met vleermuisfolie buiten de toegestane periode en het voortzetten van de kap ondanks aanwezigheid van een broedend bosuilpaar. Hoe ziet het college de juridische analyse tegemoet? Wil het college zich hier over uitlaten? Zo nee, waarom niet?

Ons is niet bekend of en zo ja in welke vorm en met welke scope (toegespitst op de casus ‘Sterrebos’ of breder) de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij opvolging geeft aan de door Tweede Kamer aangenomen motie. Wij wachten af welk vervolg dit zal krijgen en, in geval van een onderzoek, wat de uitkomsten daarvan zullen zijn. Aangezien de kap van de bomen in het betreffende deel van het Sterrebos direct is stop gelegd op het moment dat bekend werd dat een bosuil in een boom nestelde, zien wij de uitkomsten met vertrouwen tegemoet.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Plusquin cs inzake wat kan Limburg doen voor Oekraïne?

Lees verder

Schriftelijke vragen Loomans over Second opinion MKBA MAA en aanvullend werkgelegenheidsonderzoek MAA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer