Schrif­te­lijke vragen Plusquin cs inzake wat kan Limburg doen voor Oekraïne?


Indiendatum: 2 mrt. 2022

Geacht college,

Raketten in Charkov, op klaarlichte dag. Een tachtigjarige man die zich inschrijft bij het leger ‘om te vechten voor zijn kleinkinderen’. Menigtes op het treinstation, files naar de grens, rijen aan de benzinepomp. Een meisje van 8 die haar hamster meeneemt, onderweg naar een veiliger bestaan.

Met afschuw en afgrijzen hebben wij vanuit Limburg de afgelopen dagen gekeken naar de aanval van Rusland. En met bewondering en respect naar de krachtige reactie van Oekraïne. In de eerste plaats spreken wij ons medeleven en onze steun uit aan de bevolking en leiders van Oekraïne. Wij staan naast de Oekraïners in hun strijd voor vrede, veiligheid en gedeelde Europese waarden.

Onze gedachten gaan uit naar alle Oekraïners. Wij maken ons zorgen om hen en leven mee met alle mannen, vrouwen, kinderen, mensen en dieren die op dit moment oorlogsdreiging, agressie en onveiligheid moeten doormaken, thuis, in schuilkelders, of onderweg naar een veiligere plek.

Dit is een bepalend moment in de geschiedenis. Waar vrede en veiligheid vanzelfsprekend leken, is de afgelopen week gebleken hoe kwetsbaar deze zijn. Onze vrede en veiligheid staan na de gevaarlijke acties van Poetin op het spel. Wij staan pal voor Europese samenwerking, veroordelen het geweld en pleiten voor de hardst mogelijke sancties.

Vanuit Limburg, de eerste provincie van Nederland die met internationale hulp werd bevrijd na jaren van onderdrukking, spreken wij onze steun uit aan Oekraïne. En vragen we ons af wat de provincie, behalve die steun uitspreken, méér kan doen.

Daarom vragen we aan het college van gedeputeerde staten en onze commissaris van de Koning in het bijzonder:

  1. Wat kan Limburg doen om Oekraïne te ondersteunen, financieel, met opvangcapaciteit, transport of anderszins? Heeft het college enig beeld waar op dit moment de grootste uitdagingen in Oekraïne en voor Oekraïners in Limburg liggen en waar de provincie Limburg een positieve bijdrage aan zou kunnen leveren?

  2. Deze oorlog zal waarschijnlijk grote humanitaire gevolgen hebben. Daarin willen en moeten wij de bevolking van Oekraïne helpen. Welke rol en mogelijkheden heeft Limburg en specifieker gezien de provincie, gelet op haar reeds bestaande wettelijke taak om toe te zien op de huisvesting van vergunningshouders, in samenwerking met gemeenten en/of de regietafel? Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet het college?

  3. VDL Nedcar kondigt vandaag aan de productie voor onbepaalde tijd stil te moeten leggen vanwege tekorten aan materialen vanuit fabrieken in Oekraïne. Heeft het college in beeld welke bedrijven en organisaties in Limburg deze oorlog fors raakt? Zo ja, vinden hiermee reeds gesprekken plaats? Zo nee, kan het college deze in kaart brengen?

  4. Welke sancties en/of maatregelen kan het provinciebestuur nemen, al dan niet gezamenlijk met andere (decentrale) overheden en/of richting het Rijk om deze bedrijven en organisaties te ondersteunen?

  5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Europa, Nederland en daarmee ook Limburg minder afhankelijk worden van Rusland onder andere voor energie, industrie, materialen en financiën? Onderneemt het college stappen op dit vlak? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het interview in Dagblad de Limburger van 28 februari j.l. met de honorair consul van Rusland, baron Constantijn van Vloten, die stelt ‘pal achter Rusland te blijven staan’ en dat de ‘feiten zijn’ dat de aanval op Oekraïne ‘een vredesmissie van Rusland is’ en dat ‘Europa dit expres heeft gecreëerd door geen garanties te geven’.

6) Hoe verhoudt de provincie Limburg zich tot de honorair consul van Rusland, zowel in financiële, als relationele zin?

7) Is het college bereid deze relatie(s) met de honorair consul te herzien?

Gaarne beantwoording binnen de daarvoor geldende termijnen.

Hoogachtend,

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

M. Jenneskens (D66)
M. Werry (CDA)
H. Nijskens (VVD)
J. Kuntzelaers (PvdA)
H. Reuser (SVL)
R. Franssen (Lokaal Limburg)
T. Jetten (GroenLinks)
E. Palmen (Fractie Palmen)
A-M. Fischer-Otten (50Plus)

Indiendatum: 2 mrt. 2022
Antwoorddatum: 28 apr. 2022

Vraag 1) Wat kan Limburg doen om Oekraïne te ondersteunen, financieel, met opvangcapaciteit, transport of anderszins? Heeft het College enig beeld waar op dit moment de grootste uitdagingen in Oekraïne en voor Oekraïners in Limburg liggen en waar de provincie Limburg een positieve bijdrage aan zou kunnen leveren?

In de Limburgse maatschappij groeit het aantal initiatieven. Op de website van Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis wordt gewezen op de verschillende manieren waarop burgers kunnen helpen of financieel kunnen bijdragen. Daarnaast zijn er in Limburg diverse gemeenten die op de gemeentelijke websites ook informatie geven over wat burgers en organisaties kunnen doen. Over de standpunten, brieven en andere informatievoorziening van het Kabinet is informatie is te vinden via www.rijksoverheid.nll/onderwer.... Op de provinciale website hebben wij inmiddels een plek ingericht met informatie over o.a. rijksbeleid en hulp zie www.limburg.nl/thema/limburg-h...

Daarnaast bestaat er behoefte bij diverse lokale Limburgse initiatieven om vraag en aanbod op lokaal/regionaal niveau te kunnen delen. Hiervoor verkennen we wat er reeds bestaat dat voorziet in deze behoefte en welke eventuele mogelijkheden er zijn op provinciaal en/of regionaal niveau.

Voorts heeft het Europees Comité van de Regio’s in afstemming met Oekraïense steden en regio’s een behoefte lijst opgesteld. Het betreft met name concrete hulpgoederen zoals voedsel, sanitaire producten, specifieke producten (zoals slaapzakken en stroomgenerators) en medische voorzieningen.
Wat betreft de opvangcapaciteit zijn de voorzitters van de beide Limburgse veiligheidsregio’s -in opdracht van het kabinet- heel voortvarend en in goede samenspraak met de gemeenten aan de slag met:

- de coördinatie en realisatie van opvanglocaties om minimaal 1.000 vluchtelingen uit Oekraïne binnen 2 weken op te vangen;

- de coördinatie en realisatie van opvanglocaties van nog eens 1.000 extra vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen;

- een inventarisatie van de mogelijkheden om deze grootschalige opvang te organiseren. De Commissaris van de Koning is bereid om eventuele bijstandsverzoeken van de Limburgse veiligheidsregio’s op dit vlak prioritair te behandelen.

Vraag 2) Deze oorlog zal waarschijnlijk grote humanitaire gevolgen hebben. Daarin willen en moeten wij de bevolking van Oekraïne helpen. Welke rol en mogelijkheden heeft Limburg en specifieker gezien de provincie, gelet op haar reeds bestaande wettelijke taak om toe te zien op de huisvesting van vergunningshouders, in samenwerking met gemeenten en/of de regietafel? Welke mogelijkheden en belemmeringen ziet het college?

Parallel aan de nieuwe opgave om opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren, hebben wij te maken met de reeds bestaande opgave om opvanglocaties voor andere groepen asielzoekers, in het bijzonder alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV), tot stand te brengen.

Om deze opvang voor asielzoekers te realiseren heeft het Rijk eerder, via de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT), aan de Provinciale Regietafel (PRT) onder het voorzitterschap van de Commissaris van de Koning in zijn rol van Rijksheer, gevraagd om een centrale rol te spelen in het regionale overleg met gemeenten. Aangezien beide opgaven nauw met elkaar samenhangen, is in het kader van de nationale structuur voor crisisbesluitvorming besloten om de coördinatie van deze beide opgaven nu (tijdelijk) in de handen van de veiligheidsregio’s te leggen. De Commissaris van de Koning zal eventuele bijstandsverzoeken van de veiligheidsregio’s prioritair in behandeling nemen.

In het kader van interbestuurlijk toezicht heeft de Provincie de wettelijk taak om toezicht te houden op de realisatie van de taakstelling huisvesting van statushouder door de Limburgse gemeenten. Deze taak zullen wij onverminderd blijven uitvoeren. Het huisvesten van statushouders zorgt voor het vrijkomen van reguliere opvangplekken. Wij blijven gemeenten dus aanspreken op hun verplichtingen ten aanzien van de huisvesting van statushouders.

Vraag 3) VDL Nedcar kondigt vandaag aan haar productie voor onbepaalde tijd stil te moeten leggen vanwege tekorten aan materialen vanuit fabrieken in Oekraïne. Heeft het college in beeld welke bedrijven en organisaties in Limburg deze oorlog fors raakt? Zo ja, vinden hiermee 1 https://www.limburger.nl/cnt/d... reeds gesprekken plaats? Zo nee, kan het college deze in kaart brengen?

Meerdere Limburgse topsectoren waaronder de logistieke sector, de maakindustrie, de chemische industrie en de agrofood sector worden direct geraakt door de hogere energie- en (daardoor) productiekosten, het tekort aan grondstoffen en het wegvallen van exportmarkten als gevolg van de sancties. In de reguliere contacten met Limburgse bedrijven wordt dit onderwerp geagendeerd om een genuanceerd beeld te krijgen van de impact.

Vraag 4) Welke sancties en/of maatregelen kan het provinciebestuur nemen, al dan niet gezamenlijk met andere (decentrale) overheden en/of richting het Rijk om deze bedrijven en organisaties te ondersteunen?

Maatregelen van energie besparing (bijvoorbeeld Duurzaam Thuis) en energie infrastructuur projecten die alternatieven voor Russisch gas bieden (de 380kV verbinding Maasbracht-Graetheide; de Deltacorridor) dragen bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas. De Provincie bekijkt welke overige acties verder mogelijk zijn.

De sanctiepakketten ten aanzien van Rusland zijn in EU-verband opgelegd, de Provincie kent geen eigen sanctieregime. In relatie tot ondersteuning van door de exportsancties getroffen (Limburgse) bedrijven is er geen nationale compensatieregeling voorzien. Indien lidstaten onevenredig hard worden geraakt kan de Europese Commissie overwegen relatief zwaar getroffen lidstaten te compenseren. Daarnaast dringt Nederland er bij de Commissie op aan dat zij op Europees niveau ondernemers helpt met het vinden van alternatieve afzetmarkten. Ondernemers kunnen ondertussen via het reguliere handelsinstrumentarium en de dienstverlening van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) worden geholpen bij het vinden van alternatieve afzetmarkten. Voor gerichte vragen heeft RVO.nl een sanctiedesk ingericht.

Vraag 5) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Europa, Nederland en daarmee ook Limburg minder afhankelijk worden van Rusland onder andere voor energie, industrie, materialen en financiën? Onderneemt het college stappen op dit vlak? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 4.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het interview in Dagblad de Limburger van 28 februari j.l. met de honorair consul van Rusland, baron Constantijn van Vloten, die stelt ‘pal achter Rusland te blijven staan’ en dat de ‘feiten zijn’ dat de aanval op Oekraïne ‘een vredesmissie van Rusland is’ en dat ‘Europa dit expres heeft gecreëerd door geen garanties te geven’.

Vraag 6) Hoe verhoudt de provincie Limburg zich tot de honorair consul van Rusland, zowel in financiële, als relationele zin?

In onze mededeling portefeuillehouder d.d. 4-3-2022 (GSDOC-00240355) inzake de oorlogssituatie in Oekraïne hebben wij uw Staten geïnformeerd over de status van honorair consuls in het algemeen. Honoraire consuls zijn onbezoldigde ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit de betreffende zendstaat. Zij vervullen hun ambt als nevenfunctie en ontvangen daarvoor uitsluitend een onkostenvergoeding. Zij verzorgen een beperkt aantal consulaire diensten en dragen zorg voor de promotie van economische en culturele relaties. Honoraire consuls vertegenwoordigen - naast de Ambassade(ur) - een land (de zendstaat genoemd) in een ander land. Bij een voordracht tot benoeming stelt het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het voordrachtproces de Commissaris van de Koning in de provincie(s), alwaar de honorair consul gedacht wordt zijn/haar werkzaamheden te gaan verrichten, in kennis van die voordracht. De Commissaris van de Koning geeft, desgevraagd, een zwaarwegend advies. Indien er geen beletsel bestaat, volgt een erkenning en toelating, in eerste instantie alvast voorlopig (juridisch als “exequatur” aangeduid), en daarna in de vorm van een toelatingsbrevet van de zendstaat en een Nederlands Koninklijk Besluit. De Commissaris van de Koning speelt verder geen formele rol bij de voordracht noch bij de benoeming van een honorair consul. Er is sprake van diplomatieke relatie tussen de Commissaris van de Koning als provinciaal boegbeeld en de honorair consuls die in zijn/ haar provincie gevestigd zijn. De honorair consuls die gevestigd zijn in Limburg worden, indien diplomatieke betrekkingen met het betreffende land aan de orde zijn en aanwezigheid gepast is, uitgenodigd voor bijeenkomsten en vergaderingen georganiseerd door de Provincie Limburg. Voorlopig staan er geen provinciale activiteiten op de planning waarbij de Russische honorair consul of diens consulaat betrokken is.

Vraag 7) Is het college bereid deze relatie(s) met de honorair consul te herzien?

Wij hebben kennis genomen van de zienswijze van honorair consul van Rusland, de heer Van Vloten, in het kader van de situatie in Oekraïne en de positie van zijn zendstaat Rusland hierin. Deze zienswijze zorgt bij het college van GS voor een groot gevoel van ongemak en afkeuring. Wij veroordelen de ernstige aanval van Rusland op de vrijheid, democratie en mensenrechten ten zeerste.

De verantwoordelijkheid voor het diplomatiek verkeer tussen Nederland en buitenlandse staten is belegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en daarin hebben wij verder dan ook geen formele rol. Het standpunt zoals wij dat bovenstaand verwoord hebben, is uiteraard ook onder de aandacht gebracht van de honorair consul van Rusland en de Minister van Buitenlandse Zaken.

Gedeputeerde staten van Limburg

voorzitter

secretaris