Schrif­te­lijke vragen ex art. 39 RvO inzake aard­gas­vrije wijken


Indiendatum: apr. 2018

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

In uitvoering van motie 2317 heeft ECN Petten onderzocht wat het handelingsperspectief van de provincieis bij de verduurzaming van energienetwerken. Twee aanbevelingen hebben betrekking op het bevorderenvan aardgasvrije wijken:

 • Richt de regeling “Duurzaam Thuis” specifieker op het realiseren van ruimteverwarming zonderfossiel gas.

 • Werk met gemeenten samen aan selectie van pilot wijken en aan de uitvoering van pilots, metinzet van het Limburgs Energiefonds

  CE Delft heeft in uitvoering van dezelfde motie onderzocht wat op buurtniveau het beste alternatief is vooraardgas als het gaat om ruimteverwarming. Dit onderzoeksbureau heeft ook geïnventariseerd welkebuurten als eerste in aanmerking komen om aardgasvrij te worden. Wij zouden graag zien dat deuitkomsten van deze onderzoeken in provinciaal beleid zouden worden vertaald en zijn hier alsStatenwerkgroep Verduurzaming Energienetwerken mee bezig.

  De ministers Ollongren en Wiebes hebben op 3 april jl. per brief met kenmerk 2018-0000166637 de gemeenten uitgenodigd om vóór 1 juli a.s. wijken aan te melden die in 2019 tot2023 aardgasvrij kunnen worden. Een selectie van deze wijken komt dan in aanmerking voor eenRijksbijdrage van indicatief € 8.500 per woning.

  Wij zouden het toejuichen als de warmtetransitie in Limburg voortvarend wordt opgepakt en alsRijksfinanciering daartoe in Limburg zou landen. Dit leidt tot de volgende vragen.

  1. Bent u bereid om contact op te nemen met gemeenten om te inventariseren welke mogelijkheden er zijnom wijken binnen de door het rijk gestelde randvoorwaarden en termijnen aardgasvrij te maken?
  2. Bent u bereid om gemeenten bij eventuele aanvragen te ondersteunen?
  3. Wat kan de provincie aanvullend doen om de realisatie van aardgasvrije wijken te stimuleren?

  Met het oog op de genoemde termijn in de rijksregeling en het feit dat gemeenten nu volop incoalitieonderhandelingen gewikkeld zijn en de aandacht wellicht minder gefocust is op de uitnodiging vande ministers, verzoeken wij om beantwoording vóór 19 april a.s.
  Met vriendelijke groet,

  Pascale Plusquin

  Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 5 jun. 2018

Vraag 1) Bent u bereid om contact op te nemen met gemeenten om te inventariseren welke mogelijkheden er zijnom wijken binnen de door het Rijk gestelde randvoorwaarden en termijnen aardgasvrij te maken?

Ja. Gelet op de criteria die het Rijk in de brief aan de gemeenten heeft genoemd, hebben wij actiefcontact gezocht met de gemeenten waar kansen bestaan om reeds in 2018 te starten met het aardgasvrijmaken van wijken met een minimale omvang van 500 woningen. Tevens heeft er een werkbezoek van deprogrammamanager aardgasvrije wijken van het Ministerie van BZK aan potentiele wijken in Limburgplaatsgevonden. Ons college was daarbij ook vertegenwoordigd. Actueel voeren we gesprekken metbetreffende gemeenten om te verkennen wat er nodig is om een project in te dienen en welke hulp vande Provincie daarbij gewenst is.

Vraag 2) Bent u bereid om gemeenten bij eventuele aanvragen te ondersteunen?

Ja. Zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3) Wat kan de Provincie aanvullend doen om de realisatie van aardgasvrije wijken te stimuleren?

Met het provinciaal bod aan het Rijk, dat op 18 april 2018 is aangeboden aan het Rijk, is een belangrijkdeel weggelegd voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De Provincie zet daarbij in op derealisatie van warmtenetten, als een belangrijke optie voor het aardgasvrij maken van wijken.

Verder stellen wij de resultaten van het onderzoek naar netwerkalternatieven van aardgas (uitvoeringmotie 2317) beschikbaar aan gemeenten en woningcorporaties. Hiermee beschikken zij over eenbelangrijke bouwsteen om een keuze te maken voor de start van de realisatie van aardgasvrije wijken.Ook hebben wij een overeenkomst gesloten met Enexis die erop is gericht om de warmtetransitie teversnellen. Tot slot wordt in aanloop naar de Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak (LEKTA)aan partijen in de samenleving gevraagd om input te leveren voor de energie- en klimaattransitie, waarhet aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving onderdeel van uitmaakt.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over Dierenleed in Limburgse varkensstallen

Lees verder

Vragen over officiële erkenning dat combi-luchtwassers meer stank veroorzaken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer