Schrif­te­lijke vragen de gevolgen van de Urgenda-uitspraak voor het Limburgse klimaat­beleid


Indiendatum: jun. 2015

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Limburg

Geacht College,

Op woensdag 24 juni deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak die Urgenda had aangespannen tegende Nederlandse Staat . De rechtbank in Den Haag heeft beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot vanbroeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020ten minste 25% lager is dan in 1990.

Vraag 1) Bent u van mening dat het een taak is van alle overheden, ook van de provincie, om te werken aanmaatregelen die de klimaatverandering afremmen of tegengaan? En dat de provincie het vonnis van derechtbank Den Haag niet mag negeren en moet streven naar een verdere reductie van broeikasgassen?

Vraag 2) Bent u op de hoogte van het feit dat met name de intensieve veehouderij bijdraagt aan de uitstootvan stoffen die bijdragen aan de klimaatverandering? En dat volgens de Verenigde Naties blijkt dat deveehouderij wereldwijd meer broeikasgassen uitstoot dan alle wereldwijde verkeer en vervoer samen?

Vraag 3) Bent u het eens met het eerder geformuleerde standpunt van het kabinet dat de productie van vleesen zuivel een grote druk op het milieu legt en relatief veel bijdraagt aan de klimaatverandering? Bent uop de hoogte van het feit dat ministerie van Infrastructuur en Milieu om die reden burgers aanbeveeltom minder vlees en zuivel te consumeren?2

Vraag 4) Bent u het eens met het standpunt dat een reductie van de vlees- en zuivelproductie bijdraagt aanhet realiseren van de klimaatdoelen? Zo nee, waarom niet?

Nederland is een van meest de meest veedichte landen ter wereld is en een van de grootste exporteurs vanvlees. In Nederland zijn de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland de provincies met de meesteintensieve veehouderijen. Het ligt voor de hand dat daarom deze provincies de uitspraak van de rechteraangrijpen om te zien hoe zij het aantal dieren in de veehouderij binnen hun grenzen kunnen beperken.

Vraag 5) Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen?Welke rol speelt een reductie van de veestapel in uw plannen?

Ik stel prijs op een schriftelijke beantwoording van mijn vragen in de daarvoor geldende termijn.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Namens de Partij voor de Dierenfractie in de Provinciale Staten van Limburg,

Drs. F.P. Wassenberg
Fractievoorzitter

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 5 aug. 2015

Vraag 1) Bent u van mening dat het een taak is van alle overheden, ook van de provincie, om te werken aan maatregelen die de klimaatverandering afremmen of tegengaan? En dat de provincie het vonnis van de rechtbank Den Haag niet mag negeren en moet streven naar een verdere reductie van broeikasgassen?

Ja. Het College van GS is genegen om onder andere door middel van co-creatie met partijen uit desamenleving invulling te geven aan de reductie van broeikasgassen, maar geeft niet de voorkeur aan eenverdergaande taakstelling. Zie verder antwoord op vraag 5.

Vraag 2) Bent u op de hoogte van het feit dat met name de intensieve veehouderij bijdraagt aan de uitstoot vanstoffen die bijdragen aan de klimaatverandering? En dat volgens de Verenigde Naties blijkt dat deveehouderij wereldwijd meer broeikassen uitstoot dan alle wereldwijde verkeer en vervoer samen?

Bekend is dat naast CO2 (kooldioxide) andere broeikassen van invloed zijn op klimaatverandering,waaronder CH4 (methaan) en N2O (lachgas), welke met name in de landbouwsector worden uitgestoten.Bekend is dat het rapport van de FAO (de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties),"Livestock's Long Shadow", stelt dat 18% van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig is van deveehouderij.

Vraag 3) Bent u het eens met het eerder geformuleerde standpunt van het kabinet dat de productie van vlees enzuivel een grote druk op het milieu legt en relatief veel bijdraagt aan de klimaatverandering? Bent u op dehoogte van het feit dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu om die reden burgers aanbeveelt omminder vlees en zuivel te consumeren?

Ja. Wij zijn ook op de hoogte van het feit dat op de website Duurzaamdoen.nl, een initiatief van ondermeer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een tip is opgenomen voor het minder eten van vlees.

Vraag 4)Bent u het eens met het standpunt dat een reductie van de vlees- en zuivelproductie bijdraagt aan hetrealiseren van de klimaatdoelen? Zo nee, waarom niet?

Op mondiale schaal draagt een reductie van de vlees- en zuivelproductie bij aan de realisatie van deklimaatdoelen, al speelt de wijze van produceren hierin een belangrijke rol.

Vraag 5) Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen? Weikerol speelt een reductie van de veestapel in uw plannen?

Broeikasgas-reductie is een complexe materie, omdat het meerdere beleidsterreinen overstijgt en meerdan alleen C02-emissies betreft. De provinciale inzet concentreert zich met name op de C02-uitstootgerelateerd aan energie. Wij zetten in op de uitwerking van de POL-ambities op het gebied vanenergietransitie.

Daartoe wordt samengewerkt met de regio's, wat eind 2015 moet leiden tot regionale energieafspraken,met een aanzet tot een uitvoeringsstrategie. Daarbij worden alle doelgroepen in ogenschouw genomen,inclusief landbouw. Op welke maatregelen voor deze specifieke doelgroep wordt ingezet, wordt op ditmoment uitgewerkt.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over stalbranden

Lees verder

Vragen aan GS over illegale uitbreidingen nertsenfokkerijen Limburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer