Commu­ni­catie inzake Edel­chemie


Indiendatum: 23 mei 2017

Geachte College van GS,

Op donderdag 18 mei om 18:30 werd er een mail gezonden door de GedeputeerdePrevoo aan de Commissieleden van de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur.Inhoud van de mail was een uitnodiging voor een bijeenkomst om deCommissieleden te informeren over Edelchemie op 19 mei om 14:00

  1. Waarom is deze uitnodiging niet via de griffie verlopen?

  2. Beseft GS dat het Statenwerk een parttime-functie is en het onwenselijk is om pas de avond vóór een bijeenkomst de uitnodiging te verzenden?

  3. Beseft GS dat het voor vier eenmansfracties bijna onmogelijk is om een dergelijke bijeenkomst bij te wonen wanneer er op dat zelfde moment een officiële Commissievergadering gepland staat?
  4. Is de uitnodiging te laat verzonden of is de bijeenkomst te laat gepland?

  5. Wat was de reden voor het plotselinge inplannen van deze bijeenkomst?

  6. Is deze bijeenkomst met het voltallige College van GS kortgesloten?

  7. Heeft gedeputeerde Prevoo los van de bijeenkomst nog andere Statenleden geïnformeerd over de actuele stand van zaken van Edelchemie?

Op zaterdag 20 mei, de dag na de bijeenkomst stond er een artikel in de Dagblad deLimburger met de volledige inhoud die ook in de bijeenkomst aan deCommissieleden is verteld.

8. Op wiens initiatief is het interview tot stand gekomen?
9. Wanneer is het interview door Dagblad de Limburger afgenomen bij de Gedeputeerde Prevoo?
10. Is dit interview met het voltallige College van GS kortgesloten?
11. Was de publicatie van het interview de reden om de Provinciale Staten metspoed vóór de publicatie te informeren?
12. Waarom heeft Gedeputeerde Prevoo opzettelijk de aanstaande publicatie op 20mei ’17 in DDL verzwegen tijdens de bijeenkomst op vrijdagmiddag?
13. Aan wie dient de Gedeputeerde verantwoording af te leggen, PS of DDL?
14. Is het college van GS het met vragenstellers eens dat dit niet erg transparant is?15. Is dit de wijze waarop GS met PS wil omgaan?

Indiendatum: 23 mei 2017
Antwoorddatum: 21 jun. 2017

Vraag 1) Op donderdag 18 mei om 18:30 werd er een mail gezonden door de Gedeputeerde Prevoo aan deCommissieleden van de Commissie Ruimte, Landbouw en Natuur. Inhoud van de mail was eenuitnodiging voor een bijeenkomst om de Commissieleden te informeren over Edelchemie op 19 mei om14:00. Waarom is deze uitnodiging niet via de griffie verlopen?

De uitnodiging is niet via de griffie verzonden omdat op donderdagnamiddag bleek dat de media, naaraanleiding van het hervatten van het strafproces tegen Edelchemie, een stand van zaken ging publiceren.Daarvoor is ook hier het verzoek binnengekomen om met de verantwoordelijk bestuurder te spreken.
De insteek van het gesprek (in dit specifieke geval met Jan Hensels van Media Groep Limburg) was hetgeven van een samenvatting van hetgeen er in het verleden in dit dossier gespeeld heeft en wat deingezette lijn is van de provincie om zo snel mogelijk tot een maatschappelijk verantwoorde oplossing tekomen. Eerst op donderdagnamiddag bleek dat voornoemde journalist een in voorbereiding zijnde artikelreeds op de daaropvolgende zaterdag zou publiceren.

Tevens werd de verantwoordelijk bestuurder in een ambtelijk overleg op de hoogte gesteld van de laatstestand van zaken in het dossier.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) hechtte er sterk aan om voorafgaand aan de eventueleberichtgeving Provinciale Staten (PS) te informeren, reden waarom – vanwege de vereiste spoed –gekozen werd voor het rechtstreeks uitnodigen van de woordvoerders op dit dossier. Het college GSrealiseert zich ten volle dat dit niet de geijkte route is, maar vind tevens dat het belang van tijdiginformeren in dit geval prevaleerde.

Vraag 2) Beseft GS dat het Statenwerk een part time functie is en het onwenselijk is om pas de avond vooreen bijeenkomst de uitnodiging te verzenden?

Dat realiseren wij ons ten volle en hiervoor hebben wij ook alle begrip. Echter, in voorkomend(spoed-)geval vindt het college van GS dat het tijdig informeren van PS in deze prevaleert.

Vraag 3) Beseft GS dat het voor vier Eenmansfracties bijna onmogelijk is om een dergelijke bijeenkomst bij tewonen wanneer er op dat zelfde moment een officiële Commissievergadering gepland staat?

Zie ook het antwoord op vraag 2. Gezocht is naar het best mogelijke tijdstip op deze “commissie-vrijdag”,een dag waarop – zo is de aanname van GS – vrijwel alle Statenleden in het Gouvernement aanwezigzijn. Het tijdstip is gekozen omdat alle woordvoerders op dat moment in het gouvernement aanwezigleken te zijn én omdat er vooralsnog geen bespreekpunten op de agenda van de Statencommissiestonden.

Vraag 4) Is de uitnodiging te laat verzonden of is de bijeenkomst te laat gepland?

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 5) Wat was de reden voor het plotselinge inplannen van deze bijeenkomst?

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 6) Is deze bijeenkomst met het voltallige College van GS kortgesloten?

De bijeenkomst is kortgesloten in de navolgende GS-vergadering.

Vraag 7) Heeft gedeputeerde Prevoo los van de bijeenkomst nog andere Statenleden geïnformeerd over deactuele stand van zaken van Edelchemie?

De bijeenkomst was gericht op de woordvoerders in de Staten voor het dossier Edelchemie. Statenledendie géén woordvoerder zijn op dit dossier zijn niet separaat geïnformeerd.

Vraag 8) Op wiens initiatief is het interview tot stand gekomen?

Op het initiatief van Dagblad de Limburger. Zie voor de aanleiding vraag 1.

Vraag 9) Wanneer is het interview door Dagblad de Limburger afgenomen bij de Gedeputeerde Prevoo?

Het interview heeft plaatsgevonden op vrijdag 12 mei 2017, om 09.00 uur in de ochtend. In de weekdaaropvolgend is aan de journalist, op zijn verzoek, aanvullende informatie verstrekt. Niet duidelijk was ofen wanneer een artikel over Edelchemie gepubliceerd zou worden. Dat bleek eerst de daaropvolgendedonderdagmiddag. De uiteindelijke tekst is door de journalist ter informatie voorafgaand aan publicatieaan ons verstuurd. Medewerking aan dit soort publicaties past bij een transparant bestuur.

Vraag 10) Is dit interview met het voltallige College van GS kortgesloten?

Het is gebruikelijk dat collegeleden over hun portefeuilleonderdelen op verzoek ook in de mediaverantwoording afleggen. De strekking van het interview is achteraf ook in het college van GSkortgesloten.

Vraag 11) Was de publicatie van het interview de reden om de Provinciale Staten met spoed vóór de publicatie teinformeren?

De hervatting van de strafzaak en het verkrijgen van de meest actuele informatie waren de aanleiding.Zie verder het antwoord op vraag 1.

Vraag 12) Waarom heeft Gedeputeerde Prevoo opzettelijk de aanstaande publicatie op 20 mei ’17 in DDLverzwegen tijdens de bijeenkomst op vrijdagmiddag?

Gedeputeerde Prevoo heeft tijdens de bijeenkomst aangegeven dat hij berichtgeving in de mediaverwachtte. Dat kon hij zo stellen omdat door Dagblad de Limburger aangekondigd was dat het artikel ineen van de daaropvolgende dagen zou gaan verschijnen De exacte verschijningsdatum was niet bekend.De in de vraag vervatte bewering dat gedeputeerde Prevoo opzettelijk de voornoemde publicatie heeftverzwegen is derhalve onjuist.

Vraag 13) Aan wie dient de Gedeputeerde verantwoording af te leggen, PS of DDL?

De gedeputeerde legt verantwoording af aan PS. Tevens heeft hij de plicht, als publiek ambtsdrager, omop verzoek en na zorgvuldige afweging de pers te woord te staan. Dat past ook bij transparant bestuur.Het college van GS wil benadrukken dat de inhoud van het artikel van Dagblad de Limburger –behalve demelding van constructieve gesprekken met Edelchemie – geen nieuwe informatie bevatte.

Vraag 14) Is het college van GS het met vragenstellers eens dat dit niet erg transparant is?

In de ogen van het college van GS is het verantwoording afleggen aan PS en het beantwoorden vanvragen van de pers transparant, net als de volgorde: PS zijn geïnformeerd voordat het artikel in de krantverscheen. Opmerking verdient nog dat het artikel ook zónder toelichting van de gedeputeerde zou zijnverschenen. Als regel nemen GS-leden – na zorgvuldige afweging- de gelegenheid te baat als ze wordengevraagd om een toelichting te geven op de positie van de provincie. Dat past een transparant bestuur.

Vraag 15) Is dit de wijze waarop GS met PS wil omgaan?

Het college van GS hecht in grote mate aan de met PS overeengekomen verantwoordingswijzen.
Door de vereiste spoed lukt het in een enkel geval niet om Statenleden ruim van te voren uit te nodigen.Voor het college van GS prevaleert dan de informatieplicht aan PS.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris

Interessant voor jou

Betreft: Schriftelijke vragen uitbreiding megastallen Grubbenvorst en Echt Susteren

Lees verder

Vervolgvragen Handhaving en opvang dassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer