Partij voor de Dieren Staten­fracties: kabinet, neem uw verant­woor­de­lijkheid!


5 oktober 2022

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opnieuw heeft onderstreept dat de uitstoot van stikstof voor 2030 gehalveerd moet zijn. De opgave voor de landbouwtransitie is te groot, de natuur is in te slechte staat: nóg langer wachten op een integrale stikstofaanpak is onverantwoord. Het dossier overlaten aan de provincies is volgens de 12 Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren een te groot risico om de stikstofdoelen onontkoombaar te gaan halen.

Investeren in technologische lapmiddelen, zoals luchtwassers of emissiearme stalvloeren of het verplaatsen van veehouderijbedrijven zijn schijnoplossingen waar wij niet mee akkoord gaan. Het kabinet moet nu werk maken van de integrale transitie naar een toekomstbestendige landbouw, om te beginnen met 75% minder dieren in de veehouderij, zodat niet alleen stikstofdoelen gehaald kunnen worden, maar ook de afspraken die gemaakt zijn tegen de klimaatcrisis.

Het gedwongen uitkopen van veehouders moet niet langer uitgesteld worden, zoals Remkes ook adviseert. Ook uitbreidingen van veehouderijen, die ondanks de stikstofcrisis nog altijd vergunningen krijgen, zouden niet langer toegestaan moeten worden. Lopende vergunningstrajecten moeten worden gestopt. De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren pleiten voor het direct beëindigen van intensieve veehouderijen rondom kwetsbare natuurgebieden. Een belangrijk deel van de grond die hierdoor vrijgemaakt wordt moet teruggegeven worden aan de natuur, een klein deel kan worden gebruikt voor de nodige woningbouw. Deze maatregelen zullen op korte termijn leiden tot een flinke stikstofreductie.

De Provinciale Statenfracties van de Partij voor de Dieren benadrukken dat de afspraak in het regeerakkoord (een halvering in 2030) de minimale ondergrens is voor de natuur. Een integrale aanpak om de transitie van de landbouw te bewerkstelligen is noodzakelijk. Thema’s als dierenwelzijn, het voorkomen van uitbraken van dierziekten (zoönosen), volksgezondheid, klimaatverandering, droogte zouden integraal moeten worden meegenomen in de stikstofaanpak.

De Partij voor de Dieren mist de radicale keuze voor minder dieren. Minder dieren betekent immers minder mest en daarmee minder stikstof. Met een forse krimp van het aantal landbouwdieren krijgt de natuur weer lucht en kan zij langzaam herstellen. Hiervoor moet het aantal dieren in de veehouderij met 75 procent worden teruggebracht. Dit draagt ook bij aan de verbetering van het klimaat, de waterkwaliteiten dierenwelzijn.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Limburg:“In Limburg hebben we vooral in de Peelvenen, maar ook in andere gebieden, een flinke achterstand in te halen. Dat kan ook, door extensiveren in de randgebieden, en een oplossing voor de grootste stikstofbronnen (piekbelasters”). Door “nattere” vormen van landbouw kunnen we ook de verdroging een halt toeroepen. Binnenkort worden daarover besluiten genomen in Provinciale Staten. Doorpakken, want geld ligt er nu (nog) voor op de plank in Den Haag (25 miljard) en de tijd dringt voor de natuur. Ook Remkes zegt dat er nu binnen een jaar duidelijkheid moet komen voor de piekbelasters: extensiveren, verplaatsen en anders uitkoop. Het amendement Geraets, dat uitkoop uitsluit, is hiermee achterhaald.”

Gerelateerd nieuws

PvdD-Kamermotie aangenomen: alsnog juridische analyse naar kap Sterrebos

Sinds het begin heeft de Partij voor de Dieren erop geattendeerd: juridisch is er veel niet in de haak omtrent het Sterrebos....

Lees verder

Partij voor de Dieren Limburg neemt deel aan de Provinciale Staten én Waterschap Limburg verkiezing

Op 15 maart aanstaande kun je (weer) kiezen voor de Partij voor de Dieren Limburg in de Provinciale Staten van Limburg. En......

Lees verder