Partij voor de Dieren onte­vreden met antwoord GS op staten­vragen over gans­trekken


1 april 2008

In 1878 werd in het hertogdom Limburg een Provinciale Verordening van kracht tegen het mishandelen van dieren. Het ging hierbij om het gebruik om bij gelegenheid van kermis en carnaval dieren onderling te laten vechten en ganzen en ander gevogelte de kop af te trekken of te slaan. Provinciale Staten uit die tijd hadden hier bezwaar tegen, omdat deze “een nadelige invloed op de zeden uitoefende en vooral bij de jeugd een neiging tot wreedheid en het kwellen van dieren opwekte”. Verboden werd de gewraakte vermakelijkheden te houden of daarvoor terreinen of dode danwel levende dieren beschikbaar te stellen. Bij overtreding werden geldboetes en zelfs gevangenisstraffen in het vooruitzicht gesteld.
In 1985 is deze verordening weer ingetrokken. Niet omdat PS een andere mening waren toegedaan, maar omdat het optreden tegen mishandeling van levende dieren inmiddels een taak van de rijksoverheid geworden was en het al dan niet toelaten van vermakelijkheden met dode dieren kon worden overgelaten aan het gemeentebestuur.

Hoe anders reageren Gedeputeerde Staten van Limburg heden ten dage!
In tegenstelling tot minister Verburg, die op Kamervragen van de Partij voor de Dieren over ganstrekken heeft geantwoord dat dit niet getuigt van een fatsoenlijke omgang met levende of dode dieren en lokale overheden adviseert hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen, maken GS van de antwoorden op Statenvragen van deze partij in Limburg een lachertje. Het kan geen toeval zijn dat de antwoordbrief is gedateerd op 1 april. Ganstrekken wordt op één hoop gegooid met koeschijten, zwientje tik en haringbijten. De vraag wat het provinciebestuur er moreel van vindt, blijft onbeantwoord.

Statenlid Frank Wassenberg neemt geen genoegen met de antwoorden en overweegt vervolgvragen te stellen.

Klik hier voor de antwoorden op de statenvragen over ganstrekken.

Gerelateerd nieuws

Statenvragen inzake vergunningverlening krachtens de Natuurbeschermingswet ten behoeve van een veehouderijbedrijf te Bergen

Statenlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de vergunningverlening aan een vee...

Lees verder

Politiek Café Parkstad: 7 juni te Landgraaf

De Werkgroep van de Partij voor de Dieren Limburg houdt zijn eerste “Politiek Café in Parkstad. Maar wat is Pa...

Lees verder