Motie Versterken slag­kracht Groene Brigade


12 juni 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 11 juni 2020, kennis genomen hebbend van het Gewijzigd Statenvoorstel Veiligheidsagenda (G-20-005),

Constaterende dat:

 • Criminele en overlast gevende activiteiten, zoals stroperij en drugs- en afvaldumping, en daarbij behorende intimidatie en bedreiging, in het buitengebied en in de natuurgebieden in het bijzonder, aan de orde van de dag zijn;

 • Deze activiteiten grote gevolgen hebben voor mens en dier, en deze problematiek nu met de corona-crisis, waarvan het einde niet in zicht is, een extra dimensie heeft gekregen;

 • Ondanks expliciete intenties in het College programma m.b.t. extra slagkracht voor de Groene Brigade deze in de voorliggende Veiligheidsagenda geen vertaling hebben gekregen;

  Overwegende dat:

 • Het aantal BOA’s van Terreinbeherende Organisaties in de afgelopen jaren met ca. 40% is afgenomen;

 • BOA’s van Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) in geval van criminele, of daaraan grenzende, activiteiten niet veilig en effectief kunnen optreden zonder complementair optreden van een politioneel karakter ondersteuning en/of opvolging door de politie;

 • Deze signalen zijn verkregen vanuit de TBO’s van TBO’s zijn verkregen;

  Van mening zijnde dat:

  • Er voldoende aanwijzingen zijn voor een gebrek aan veiligheidszorg in het buitengebied;

  • -De Veiligheidsagenda het moment is om de expliciete intenties in het College programma tot uitvoering te brengen;

   Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Met de TBO’s op de kortst mogelijke termijn in overleg te treden over de noodzakelijke aard en omvang van complementair optreden door de Groene Brigade,

  • De uitkomsten van dit overleg aan Provinciale Staten te doen toekomen, vergezeld van een voorstel voor het ter beschikking stellen van de daarvoor benodigde middelen, vanuit het budget van de Veiligheidsagenda, of, indien opportuun, vanuit andere bronnen,

  • Een integraal beleidspakket te maken voor verbeteren van de veiligheid in het buitengebied en verminderen van schade aan de natuur

  • De capaciteit van de Groene Brigades te verhogen met 30-50%, vanuit provinciale middelen en/of daarvoor te verkrijgen Rijksmiddelen

  • In overleg te treden met de politie om te zorgen voor een grotere capaciteit in het buitengebied annex betere ondersteuning en opvolging van de BOA’s van TBO’s en de Groene Brigade bij incidenten met een (semi-)crimineel karakter

   En gaan over tot de orde van de dag,

   P. Plusquin

   Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, 50PLUS

Tegen

D66, LOKAAL-LIMBURG, FvD, CDA, PVV, VVD