Motie Plusquin Here­va­lueer proces natuur­com­pen­satie uitbreiding VDL Nedcar


18 juni 2021

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 18 juni 2021,

Constaterende dat:

  • Het voorgaande college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg opgestapt is vanwege integriteitsaffaires omtrent een oud-gedeputeerde;
  • Deze zelfde oud-gedeputeerde in verschillende rollen nauw betrokken is geweest bij de uitvoering en vormgeving van de natuurcompensatie, in overleg met de omgeving, voor de uitbreidingsplannen van VDL Nedcar te Born, en daarvoor is ingehuurd door een onlangs afgetreden gedeputeerde;
  • Er signalen zijn dat betreffende oud-gedeputeerde daarbij niet de neutrale procesrol heeft vervuld, die van hem verwacht werd;

Overwegende dat:

  • De uitbreiding van VDL Nedcar te Born nog niet gerealiseerd is;
  • De commissaris van de Koning opdracht heeft gegeven voor verschillende onderzoeken naar integriteitskwesties uit het verleden;
  • Het toekomstige college van gedeputeerde staten tot een nieuwe bestuurscultuur in Limburg wil komen;

Van mening zijnde dat:

  • Het nieuwe college met een schoon blazoen beleid moet kunnen uitvoeren, zonder de schijn van partijdigheid uit het verleden en zonder integriteitskwesties van voorgaande colleges;

Verzoekt het college van gedeputeerde staten om:

  • Het hele proces rondom de uitvoering en vormgeving van natuurcompensatie voor de uitbreiding van VDL Nedcar te herevalueren;
  • De bevindingen en besluitvorming hieromtrent voor te leggen aan provinciale staten.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen