Motie Plusquin Coör­dineer lange­ter­mijn­visie drink­wa­ter­bronnen


30 september 2022

Provinciale staten van Limburg, in vergadering bijeen op 30 september 2022, kennisgenomen hebbend van het Statenvoorstel Programmaplan ‘Samen naar een waterrobuust Limburg’

Constaterende dat:

 • Talloze waterbedrijven de noodklok luiden over het drinkwatersysteem;
 • Droogte, bevolkingsgroei en vervuiling hier een grote rol in spelen;
 • In 2030 een tekort aan drinkwater dreigt als er geen maatregelen op het gebied van inname, zuivering en waterdistributie getroffen worden;
 • Watermaatschappij Limburg ook meer water moet leveren om voldoende drinkwater af te zetten;

Overwegende dat:

 • Er meer sturing nodig is van de landelijke en provinciale politiek om voldoende drinkwater te kunnen leveren;
 • Op een duurzame manier voorzien kan worden in het aanboren van nieuwe drinkwaterbronnen en uitbreiden van bestaande bronnen;
 • De provincie Limburg hiertoe bevoegd gezag is;

Van mening zijnde dat:

 • Een acuut drinkwatertekort coûte que coûte voorkomen moet worden;
 • Dit vraagt om een gecoördineerde aanpak van het bevoegd gezag;

Verzoeken het college van gedeputeerde staten:

 • Om in overleg te treden met betrokken partners om een drinkwatertekort in Limburg te voorkomen;
 • Hiermee tot een langetermijnplanning te komen, inclusief vergunningplanning;
 • Dit niet ten koste te laten gaan van de Limburgse natuur, mkb en huishoudens.

En gaan over tot de orde van de dag,

P. Plusquin

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, 50PLUS, SP, GL, PvdA, FvD

Tegen

D66, CDA, PVV, LOKAAL-LIMBURG, Fractie Palmen, JA21, Fractie Westhoff, VVD

Lees onze andere moties

Motie Plusquin Betrek dierenhulporganisaties bij evaluatie watersnoodramp Limburg

Lees verder

Motie Plusquin Behoud Brand-brouwerij voor Limburg en de Limburgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer