Motie Inzet van middelen voor maat­re­gelen voor kring­loop­landbouw en dieren­welzijn bij Limburgse agrariërs


12 juni 2020

Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op 12 juni 2020,

gelezen G-20-012 gewijzigd Statenvoorstel ‘Koers naar de toekomst, provinciaal beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector’, brief GS van 17 april 2020 (GS 2020/15765),

Constaterende dat:

 • In de nota Nota Koers naar de toekomst (beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector) voor verduurzaming van de landbouw, onder de investeringslijn “Circulair produceren”, slechts 20% van het totale budget is bestemd;
 • Het beschikbare budget van 4 miljoen (over vier jaar) geheel besteed wordt aan kennisontwikkeling- en overdracht, zonder dat duidelijk is of dit de kern van het probleem is;
 • De doelstellingen van dit beleidskader onvoldoende concreet zijn;
 • De primaire sector, dat wil zeggen Limburgse boeren en tuinders, onvoldoende wordt benoemd als doelgroep van de € 20 miljoen provinciale financiering van dit beleidskader;

Overwegende dat:

 • De agrarische sector te maken heeft met, en onder druk staat van, toenemende eisen wat betreft milieuprestaties en duurzaamheid;
 • De aanpassing van ‘gewone’ bedrijven met maatregelen op het gebied van kringlooplandbouw en dierenwelzijn de beste voorbeeldfunctie voor andere bedrijven is;

Van mening zijnde dat:

 • Publieke middelen moeten bijdragen aan publieke waarden, en verantwoording daarvan in de vorm van concrete verbeteringen gewenst is;
 • Limburgse boeren de eerst aangewezen doelgroep van provinciaal landbouwbeleid zijn.
 • Verbetering van de milieu- en duurzaamheidsprestaties van de Limburgse landbouw ook bij kan dragen aan economische duurzaamheid, zonder dat dit ten koste mag gaan van dierenwelzijn.
 • Een beleidskader van € 20 miljoen voorzien behoort te zijn van concrete doelstellingen en meetbare verwachte uitkomsten;

Vragen het College van Gedeputeerde Staten:

 • Om minimaal de helft van de totale middelen van en voortvloeiend uit het beleidskader landbouw in te zetten op maatregelen voor kringlooplandbouw en dierenwelzijn bij Limburgse agrariërs;
 • In de Uitvoeringsagenda specifieke regelingen op te nemen waarmee geïnvesteerd wordt in bedrijfsconcepten die bijdragen aan milieu- en duurzaamheidsprestaties, waaronder natuur inclusieve en biologische bedrijfsvoering;
 • Voor de investeringslijsten behorende bij de transitieperiodepop3 zo veel mogelijk concepten aan te dragen die, naast een bijdrage aan de transitiethema’s, tevens een bijdrage leveren aan dierenwelzijn;
 • Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze maatregelen regelmatig te laten evalueren, bijvoorbeeld door studenten van de HAS Venlo (afstudeeropdracht bedrijfskunde en agrifood business);

En gaan over tot de orde van de dag.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

Nico Vincken

FvD


Status

Overgenomen

Voor

Tegen