Motie Inter­na­ti­o­na­li­sering voor alle Limburgers


19 juni 2020

Constaterende dat:

 • In het Gewijzigd Statenvoorstel bedragen worden uitgetrokken voor bijeenkomsten, zonder nadere duiding van doelgroep, bereik, locatie of thema, en voor “people to people initiatieven” zonder aanduiding van karakter, oogmerk of sector (onderwijs, cultuur, economie, sport)

 • Aan één bepaalde instelling (Maastricht Working on Europe) met het besluit reeds selectief een opdracht wordt gegund, zonder voorwaarden en zonder het inwinnen van concurrerende offertes, terwijl een bedrag van € 250.000,- dicht tegen de aanbestedingsdrempel aanligt

  Overwegende dat:

  Spreiding van bijeenkomsten en activiteiten over de provincie, en aandacht voor het educatieve en culturele domein gewenst is

  Het essentieel is dat de bijeenkomsten en activiteit een zo breed mogelijke, niet selectieve groep van personen en organisaties bereikt, met name in domeinen die niet van zichzelf uit draagkrachtig zijn

  Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • Bij de besteding van de middelen met de overwegingen in deze motie rekening te houden

  • Prioriteit te geven aan het faciliteren van grensoverschrijdende activiteiten ten behoeve van Limburgse scholen, jongerenorganisaties en burgerverenigingen

  • Jaarlijks Provinciale Staten te informeren over de gehouden bijeenkomsten en activiteiten

  • Voor het budget van € 250.000 dat nu voor één instelling bestemd is, concurrerende offertesin te winnen

   En gaan over tot de orde van de dag,

   Peter Loomans

   Partij voor de Dieren


Status

Overgenomen

Voor

Tegen