Amen­dement Loomans Daad­wer­ke­lijke verge­lijkbare beëin­diging bij nieuw­ves­tiging inten­sieve veehou­derij


16 december 2021

Provinciale staten van Limburg in vergadering bijeen op 16 december 2021,

gelezen G-21-042 Statenvoorstel inzake Omgevingsverordening Limburg (2021), brief GS van 3-11-2021 (GS DOC-00190281),

Constaterende dat:

  • In de verordening, artikel 10.1, incidentele nieuwvestiging van intensieve veehouderij wordt mogelijk gemaakt, “als er een koppeling is met de beëindiging van vergelijkbare activiteiten elders”, in het vervolg aan te duiden als “vergelijkbare beëindiging”.
  • In de Toelichting als voorbeelden daarvan worden gegeven “sloop, het weghalen van latente ruimte in bestemmingen en/of vergunningen en de afname van emissie op kwetsbare natuurgebieden en woonkernen”.
  • Hieronder dus ook is begrepen het salderen met slechts op papier bestaande vergunningsruimte, sloop in een situatie dat agrarische activiteiten in feite al zijn beëindigd en puur een vermindering van emissies elders, door welke oorzaak dan ook, wat ook kan slaan op bijv. wegverkeer of emissiereducties die door bestaande regelgeving al zijn opgelegd.

Overwegende dat:

  • Door de omschrijving in het voorgestelde artikel 10.1 lid 2 sub c. en de bovengenoemde zeer ruime uitleg in de Toelichting, volstrekt niet is verzekerd dat er elders daadwerkelijk vergelijkbare verbetering van leefkwaliteit optreedt.
  • Deze uitleg van het begrip “vergelijkbare activiteit” ook op gespannen voet staat met de definitie van het begrip activiteit in de Omgevingswet.

Van mening zijnde dat:

  • De eis van vergelijkbare beëindiging, wil deze enige betekenis hebben, moet slaan op daadwerkelijke beëindiging van vergelijkbare activiteiten.
  • Uitleg van begrippen in lijn moet zijn met de definitie daarvan in de Omgevingswet.

Besluiten:

Het dictum onder beslispunt 1 van het besluit te wijzigen in:

  1. De Omgevingsverordening Limburg (2021) gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  2. De tekst van het voorgestelde Artikel 10.1 lid 2 sub c te vervangen door: “er een koppeling is met de beëindiging van daadwerkelijk plaatsvindende activiteiten in de intensieve veehouderij”
  3. In de toelichting van Artikel 10.1, 2e alinea, de volgende zin te schrappen “Het gaat hierbij over bijvoorbeeld sloop, het weghalen van latente ruimte in bestemmingen en/of vergunningen en de afname van emissie op kwetsbare natuurgebieden en woonkernen”

P. Loomans

Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen