Windpark Greenport Venlo


18 mei 2018

Eerder hebben wij aangedrongen op meer provinciale regie wat betreft wind op land. Vanwege het belang van de energietransitie, om de verplichting die we als provincie op ons hebben genomen na te komen en ook voor een optimale ruimtelijke inpassing. Waarvoor je beter op provinciaal niveau kan kijken, dan per gemeente. De milieufederatie dringt daar ook op aan. Dat had daarom ook al eerder moeten gebeuren. Ik kom daar nog op terug.

Daarom staan wij in principe positief tegen het verantwoordelijkheid nemen door de provincie. Maar dat wil niet zeggen dat we als Staten geen inhoudelijke discussie meer voeren, en dat dit plan er per se in deze vorm moet komen. Wij hebben een aantal vragen, en hechten aan een goede onderbouwing en motivering.

Die onderbouwing is wat ons betreft in ieder geval niet het financiële belang van de initiatiefnemer, de kosten die al gemaakt zijn e.d. Het is wat dit betreft ongelukkig dat de provincie zelf een zakelijk belang heeft, dat komt het draagvlak niet ten goede.

De vragen die wij hebben:

• Waarom moet het plan per se (deels) in een natuurgebied, in goudgroene natuur? Is er geen alternatieve uitvoering denkbaar die de natuur spaart? En die ook minder effecten heeft op vogels en vleermuizen – waar de milieufederatie op wijst?
• Waarom is er voor dit plan afgeweken van de voorkeursgebieden die de provincie hanteert?
• Uit het geluidsonderzoek blijkt dat met name 1 van de 9 turbines (turbine 4) tot overschrijding van de voorkeurswaarden voor geluid leidt, en tot overschrijding van grenswaarden voor laagfrequent geluid die de Deense overheid hanteert. En waarmee we in ieder geval rekening moeten houden, omdat er geen Nederlandse norm is.

Nogmaals, de inhoudelijke discussie moeten we hier voeren. Wij willen nadrukkelijk aandacht voor een alternatieve uitvoering, met minder schade aan de natuur en rekening houdend met geluidsoverlast.

En dan de provinciale regie, die tot nu toe ontbroken heeft. GS wilde de initiatieven vanuit de gemeentes laten komen, maar nu zien we de bezwaren daarvan. De zienswijze van de AWB (Actiegroep Windturbines Blerick) stelt op zich terecht de vraag waarom gemeentes als Horst aan de Maas en Venray zich kennelijk aan de taakstelling konden onttrekken. We accepteren dat het voor dit plan hier en nu te laat is om op deze schaal naar alternatieven te zoeken. We accepteren daarom ook het voorstel om de coordinatieprocedure toe te passen, dan is er ook voor omwonenden in een keer een overzicht van de plannen.

Maar meer provinciale regie op de ruimtelijke inpassing hadop de vraag: “waarom hier” een antwoord kunnen zijn. Wat ons betreft neemt de provincie die regie alsnog, en kijkt daarbij nadrukkelijk naar de uitgewerkte voorstellen van de milieufederatie. Die regie nemen kan nog altijd, en zal ook moeten omdat we bij het Klimaatplan 2.0 dat er aankomt meer zullen moeten doen als provincie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer