PIP Proef­draaien MAA


22 mei 2018

Voorzitter,

Bezorgde burgers, de alliantie tegen MAA, de Heuvellandhotels, boze moeders en bezorgde artsen kwamen eerder in verzet tegen de uitbreiding van de baan omwille van fijnstof, broeikasgassen, klimaatchaos, gezondheidsklachten, verminderd woongenot en geluidsoverlast. Geluidsoverlast kan resulteren in lichamelijke en geestelijke klachten.

En nu wil het college afwijken van de wettelijke voorkeurswaarden en een aparte vergunning verlenen middels een besluit hogere waarden voor geluid.

Zo’n besluit mag alleen worden genomen als het maximum wordt gedaan om de overlast van omwonenden te beperken. Dat is waar de inspreker het over heeft, die vraagt terecht om overleg hierover vooraf (en niet achteraf!!). Niet omdat hij/zij de ontwikkeling aanvaardt, maar omdat hij/zij er het beste van wil maken.

Blijft dat deze hinder dus sowieso boven de hinder zal komen die het vliegveld toch al veroorzaakt. Het minste wat de provincie (dus) kan doen is deze meneer/mevrouw maximaal tegenmoet komen. De PvdD vraagt om een toezegging van de gedeputeerde om aan het verzoek van dhr/mw Klijnen te voldoen, dat de bewoners zelf met voorstellen mogen komen om de geluidhinder zover mogelijk terug te dringen, en dat GS daar ruimhartig naar gaat kijken. De kosten zijn natuurlijk voor SAMCO.

De Partij voor de Dieren vindt de huidige hinder al onaanvaardbaar.

Maar we willen wel vanuit de Staten omwonenden zoveel mogelijk helpen in hun strijd voor zo min mogelijk overlast. We vinden dat het een taak van het college is om, als goede huisvader, het belang en de gezondheid van de Limburgers te laten prevaleren boven het korte termijn belang van een enkele ondernemer.

We vragen ons af of de vergunning voor SAMCO nodig is om de investeringen van de Provincie in MAA rendabel te maken? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer