Staten­voorstel Transitie finan­cierbaar


12 juni 2020

Voorzitter,

Als Partij voor de Dieren hechten wij groot belang aan het verder versnellen van de energietransitie. We zijn dan ook blij dat we vandaag een heel pakket aan Statenvoorstellen gericht op die energietransitie kunnen bespreken. Het Statenvoorstel voor de financiering van de energietransitie is daar een onlosmakelijk onderdeel van omdat het opereert binnen de (nog vast te stellen) kaders gegeven door de PES 2.0 en Circulaire Economie. Maar het is goed dat er nu al een voorzet wordt gegeven in het creëren van een proactief in plaats van een reactief duurzaam investeringsklimaat, het anticiperen op nieuwe Europese regelgeving, het verder ontwikkelen van financieringsmogelijkheden voor verduurzaming, en het goed communiceren van dat alles.

Bij behandeling in commissie heeft GS aangegeven dat dit Statenvoorstel geschreven is voor financiële en inhoudelijke experts, en dat het daarom voor PS wellicht moeilijk te doorgronden is. Omdat het inderdaad een erg technisch stuk is danken wij GS nog voor de recent aan het Statenvoorstel toegevoegde schriftelijke toelichting.

Met betrekking tot die extra toelichting hebben wij nog een opmerking, omdat daarin vermeld staat dat behoud van werkgelegenheid in arbeidsintensieve sectoren, zoals bijvoorbeeld VDL en Chemelot, van groot belang is als factor in het sociaal beleid in de transitie van onze economie. Maar de veranderingen in de maatschappij door de groene transitie kunnen ertoe leiden dat sectoren veranderen en bedrijven ophouden te bestaan. Denk maar eens aan producenten van typemachines of fotorolletjes. Of waarschijnlijk in de komende jaren producenten van verbrandingsmotoren. Behoud van arbeidsplaatsen bij individuele bedrijven of sectoren zou daarom geen doel op zich moeten zijn. Je moet je bakens tijdig verzetten, juist als financier, geen goed geld naar kwaad geld gooien. Ik hoor graag of de Gedeputeerde zich bij deze visie kan aansluiten.

Om af te ronden: De Partij voor de Dieren is van mening dat dit een inhoudelijk goed stuk is, waarbij nog wel de kanttekening op zijn plaats is dat de nog te stellen kaders binnen de Statenvoorstellen PES 2.0 en Circulaire Economie op hun beurt nodig zijn als kader voor dit voorstel. Het lijkt ons dan ook verstandig dat er bij de behandeling van de PES 2.0 in december een mededeling portefeuillehouder ligt over de consequenties van de PES 2.0 en Circulaire Economie op het voorliggende Statenvoorstel, zeker aangezien ook de “Limburgse taxonomie” nog verder uitgewerkt moet worden.

Dank u wel