Staten­voorstel Fonds­ver­groting LEF


12 juni 2020

Voorzitter,

Eerder vandaag hebben wij al uitgebreid gesproken over een aantal Statenvoorstellen gericht op de energietransitie, en het Statenvoorstel voor de fondsvergroting van het Limburgs Energie Fonds sluit hierop naadloos aan. Het doet de Partij voor de Dieren deugd dat het LEF, dat opereert in een niet altijd gemakkelijke markt, sterke resultaten laat zien en zo succesvol is dat nu extra middelen nodig zijn voor het behalen van nog meer successen in de toekomst.

Zeker in deze coronatijd, waarin haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak ineens kneedbaar blijken te zijn, zijn er kansen om als LEF en als Provincie door te pakken op weg naar die verdere verduurzaming. Het is volkomen logisch dat nu extra investeringen naar voren worden gehaald en er maximaal wordt ingezet op externe cofinanciering. Maar laten we niet vergeten dat het LEF niet als doel heeft om financiƫle successen te behalen, maar maatschappelijke, in de vorm van CO2-reductie, stikstof reductie en bijvoorbeeld het voorkomen of hergebruiken van afval. Daarmee is het een toekomstgerichte en concrete bestemming van onze middelen ten behoeve van zowel de Limburgse energietransitie als de Limburgse verduurzaming.

Maar na deze lof uitingen zien wij toch ook noodzaak om een paar kritische kanttekeningen te plaatsen:

- daar waar het om veel geld gaat bestaat er enerzijds het risico dat er partijen op afkomen die minder zuiver bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van het LEF, bijvoorbeeld door de wens om economische verbeteringen door te voeren, of anderzijds die het geld willen inzetten voor puur financieel lucratieve projecten. Wij willen er daarom op aandringen dat het LEF zuiver opereert binnen de (nog nader te definiƫren) kaders voor de PES en Circulaire Economie.

- als Partij voor de Dieren zien wij projecten gericht op biomassa en mestvergisting als onwenselijk en het LEF zou daaraan niet mee moeten werken. Vooral deze laatste, mestvergisting, is geen circulaire activiteit, is alleen gericht op het in standhouden van de intensieve veehouderij, levert veel overlast op in de vorm van stank en fijnstof, heeft een nadelige invloed op de volksgezondheid en draagt maar weinig bij aan de energietransitie. Wij hebben van GS nog steeds geen onderbouwing gezien, met cijfers, van de werkelijke bijdrage van mestvergisting aan een duurzame toekomst. Daarom blijven wij bij onze visie dat investeringen in mestvergisting niet alleen onwenselijk zijn in verband met milieuaspecten maar ook financieel risicovol.

Met deze kanttekening hebben wij, alles afwegende, toch voldoende vertrouwen in de bijdrage die het LEF uiteindelijk kan leveren aan een duurzame toekomst en steunen wij deze vergroting van de fondsen. Zolang het LEF gaat opereren binnen de kaders van de PES en CE zien wij als Partij voor de Dieren geen toegevoegde waarde om hier een Groot Project van te maken met nog meer voortgangsrapportages. Jaarlijks verantwoording afleggen via de jaarstukken lijkt ons voldoende.

Dank u wel.