Staten­voorstel RES Noord- en Midden Limburg


12 juni 2020

Voorzitter,

Deze uitgangspuntennotitie is gedateerd op 31 januari van dit jaar en daarmee inmiddels al min of meer ingehaald door de RES zelf. Als de berichtgeving in de media over de concept RES klopt dan gaan de gemeenten in Noord- en Midden Limburg voortvarend aan de slag, zetten ze zwaar in op energiebesparing, gaan ze voor 2030 een 230.000 huizen isoleren, en wordt er met nieuwe zonneparken en windparken een flinke hoeveelheid duurzame energie geproduceerd. Daarbij worden de bewoners niet vergeten, want het is de bedoeling dat bij minstens de helft van de grootschalige projecten bewoners mede-eigenaar zijn, waardoor de opbrengsten ook aan hen ten goede komen.

Deze berichten doen ons deugd en wij krijgen de indruk dat deze RES op de goede weg is. Wij kijken er dan ook naar uit om de concept RES nader te kunnen bestuderen. Het lijkt ons in ieder geval niet nodig om hier nog uitgebreid op deze uitgangsnotitie in te gaan, en daarom beperken we ons tot een paar korte opmerkingen:

- in de commissie hebben wij vragen gesteld over een mogelijke aanpassing van de beleidsregels passieve soortenbescherming. Wij vroegen ons af waarom dat nodig is want het is per slot van rekening nu ook al mogelijk om ontheffingen te verlenen. Dus met andere woorden: waarom zijn er echt beleidsregels nodig, die door GS bepaald worden zonder inbreng van PS. De Gedeputeerde heeft daarop toegezegd dat ze in PS op deze vraag zou terugkomen. Graag vernemen we daarom nog haar antwoord. In ieder geval doen wij bij deze het verzoek aan de Gedeputeerde om de Staten van die beleidsregels op de hoogte te stellen

- daarnaast vragen wij nog aandacht voor energiearmoede in Limburg. Een lastig onderwerp, waarvan we ons goed realiseren dat er geen gemakkelijke antwoorden zijn. Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen die hierover gesteld zijn blijkt dat er over de specifieke Limburgse situatie geen gegevens bekend zijn. Dit terwijl Limburg qua woning bestand (grotere en oudere woningen), en waarschijnlijk ook qua sociaaleconomische situatie van de inwoners (met name in sub-regio's, denk aan de krimpgebieden) afwijkt van het landelijk patroon. Is de Gedeputeerde bereid om die gegevens over de Limburgse situatie te verzamelen en ter beschikking te stellen?

En om nog even door te gaan over energiearmoede: Een dezer dagen zagen wij op social media een aantal suggesties voorbijkomen die ons aanspraken, zoals de mogelijkheid om gemeentelijke leges van groene projecten hiervoor in te zetten, ofwel om postcoderoos projecten op te zetten waarvan de opbrengsten ten goede komen van minima. Wellicht zou de Gedeputeerde energiearmoede nog eens onder de aandacht van de gemeenten kunnen brengen. Per slot van rekening zou het toch mooi zijn als iedere Limburger mee kan doen aan de energietransitie!

Verder kunnen wij instemmen met deze uitgangspunten nota en zoals gezegd zien we de concept RES graag tegemoet.

Dank u wel.