Staten­voorstel Missie­ge­dreven Econo­misch Beleids­kader


19 juni 2020

Voorzitter,

“Zullen we ooit terugkijken op de Corona crisis als het moment dat alles anders werd?” Dat was de openingszin van een artikel uit De Correspondent van eerder deze week. Als gevolg van de wereldwijde lockdowns krimpt volgens het IMF de wereldeconomie dit jaar met 3 procent. De Nederlandse bank becijferde dat de Nederlandse economie dit jaar met 6,4% krimpt; dat is twee keer zo hard als in 2009.

Het is niet alleen moeilijk te voorspellen hoe een toekomstige anderhalve meter samenleving eruit gaat zien, maar hetzelfde geldt voor onze toekomstige economie. Het lijkt er in ieder geval op dat we op een kruispunt staan: gaan we miljarden investeren om de mastodonten uit de “oude economie”, vaak vervuilende bedrijven, uit de problemen te helpen onder het mom van behoud van werkgelegenheid, of durven we de sprong vooruit te maken om juist NU in te zetten op zo snel mogelijke verduurzaming?

Criticasters zeggen vaak dat die verduurzaming veel te duur is. Maar dan vergeten ze dat de schade van extremer weer, droogte, overstromingen en teruglopende voedselproductie veroorzaakt door klimaatverandering de wereldeconomie nu al honderden miljarden per jaar kosten. Bedragen die alleen maar verder zullen stijgen als we niets doen. En dat terwijl een groene economie juist zorgt voor nieuwe inkomsten, banen en welzijn. Ook op korte termijn is er veel geld te verdienen met groene investeringen. Denk maar eens aan de miljarden die we straks jaarlijks uitsparen door minder olie en gas uit verre landen aan te kopen voor onze energievoorziening.

Nu we toch al, noodgedwongen, op een kruispunt staan komt het Statenvoorstel Missiegedreven Economisch Beleidskader als geroepen. Het is jammer dat dit een stuk is op een hoog abstractieniveau en dus niet heel toegankelijk. Maar wij zien als hoofdlijn dat het economisch beleid van Limburg niet meer een offer is op het altaar van economisch groei of ontwikkeling. In plaats daarvan gaan we ons richten op de missies van een gezond Limburg, en een Limburg dat “energiek” is, wat volgens de Partij voor de Dieren wil zeggen: duurzaam en vooruitlopend op alle nodige transities: energie, eiwit, circulariteit, etc.

Als Partij voor de Dieren juichen wij toe dat de Provincie zich met haar beperkte middelen met haar economische beleid gaat richten op wezenlijke zaken zoals onze gezondheid, duurzaamheid en die energietransitie, in plaats van economische groei als hoogste doel. Naar onze mening gaat het hier om een wezenlijke verschuiving van beleid op een moment dat terugvallen in oude gewoontes gemakkelijk en verleidelijk is. Wij zullen erop toezien dat deze woorden en afspraken in dit Statenvoorstel nageleefd worden, dat het niet alleen bij woorden blijft maar dat de daden ook bij de woorden zullen passen.

Wij zien graag dat er per uitvoeringsthema wordt geconcretiseerd of het bijdraagt aan de doelstellingen binnen de missies. En dat niet alleen voor logistiek, waarvoor we een CO2-doelstelling hebben. De Partij voor de Dieren denkt met name aan:

- Hoe dragen de uitvoeringsthema’s ondernemingen en acquisitie bij aan onze gezondheid, duurzaamheid en energietransitie? Gaan we alles acquireren wat maar wil komen, of mikken we op groene koplopers?

– Hoe draagt het thema toerisme en recreatie bij aan onze gezondheid, duurzaamheid en circulariteit? Gaan we voor massatoerisme, of kwaliteitstoerisme ?

Hoe komen we dan van abstracte naar concrete, naar afrekenbare geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen? In de commissievergadering is door het College geduid dat de nationale en Europese doelstellingen leidend zijn. Naar rato worden deze waar mogelijk vertaald naar de Limburgse situatie, vergezeld met een schets van de huidige situatie. Wij hopen dan ook dat we over lopende projecten via de voortgangsrapportages, en voor nieuwe projecten in de projectdefinitie, geïnformeerd worden over de voortgang met betrekking tot die doelstellingen. Kan de Gedeputeerde dit toezeggen?

Dank u wel