Staten­voorstel Kader Inter­na­ti­o­na­li­sering


16 mei 2020

Voorzitter,

Het is goed dat we er met regelmaat weer aan herinnerd worden dat we ons in Limburg niet aan de rand van Nederland bevinden maar middenin Europa. En daarom ook goed dat we niet alleen maar “schuin omhoog” kijken naar het “verre” Holland, maar juist ook naar onze linker en rechter buren Noordrijn-Westfalen en België. Zoals men wel eens zegt: beter een goede buur dan een verre vriend!

Voorzitter, bij “Internationalisering” wordt vaak gedacht aan economie en aan globalisering. Voor de Partij voor de Dieren is dat anders: wij denken eerst aan het slechten van grenzen met onze buurlanden, en aan cultuur, aan educatie, duurzaamheid en natuur.

In het Kader Internationalisering ligt het accent sterk op economische samenwerking over de grenzen heen, over innovatie, over lobby en branding en over het verkrijgen van Europese subsidies. Maar toen we het Kader bestudeerden viel ons op dat het nauwelijks over mensen gaat. Laat ik een heel eenvoudig voorbeeld geven: als ik interesse in mijn buren heb en ze beter wil leren kennen, dan gaat het mij er niet om om daar economisch voordeel uit te halen, dat ik aan mijn buurman wil verdienen of omdat we samen een subsidie aan willen vragen. Dan doe ik dat omdat ik het fijn vind om de mensen in mijn nabijheid beter te kennen en omdat we samen sterker staan.

Vertaal ik dit naar Limburg, dan weten wij Limburgers best dat de wereld niet ophoudt bij de grens. Maar tegelijkertijd denk ik dat wij onvoldoende weten wie er aan de andere kant van die grens wonen, wat daar te doen is, en waar wat “te halen” is. En omgekeerd zal dat ongetwijfeld ook het geval zijn.

De Partij voor de Dieren vindt daarom dat we ons niet alleen moeten richten op allerlei ambitieuze plannen voor een kleine groep bedrijven en hoger opgeleiden, maar dat we het voorliggende Kader moeten uitbreiden met de plannen op lokaal en regionaal niveau, hoe we Limburgers in contact gaan brengen met de Limburgse buren, hoe we elkaars taal en cultuur gaan leren kennen, en hoe we ook op lokaal en regionaal niveau samen gaan werken. We willen daarvoor graag een paar suggesties meegeven:

- kunnen Limburgse steden, naast partner-steden verderop in Europa of de wereld, niet ook verbinden met een partnerstad op fietsafstand over de grens? En kunnen we tussen die partner-steden niet meer samenwerkingen opzetten of faciliteren tussen scholen, theaters, musea, verenigingen en jongeren organisaties?

- kunnen we aanmoedigen dat studenten in het MBO en HBO gemakkelijker stage kunnen lopen in de buurlanden in de Euregio?

- kunnen we nog meer inzetten op het verbeteren van grensoverschrijdend openbaar vervoer?

Vanuit onze benadering van Internationalisering heeft de fractie van de Partij voor de Dieren een aantal wensen voor de invulling van het Kader:

- het Kader spreekt over dienstverlening aan mensen die vanuit het buitenland in Limburg komen werken. Daarbij richten ze zich wel op hoogopgeleide Expats, maar helaas worden arbeidsmigranten nergens genoemd. Wij vragen daarom ook aandacht voor deze groep, die ook behoefte heeft aan eerlijke informatie over wonen en werken, en rechten en plichten, in Limburg.

- daar waar het gaat over Europese subsidies stellen wij voor dat de Provincie een LIFE aanvraag (het Europese fonds voor natuur en biodiversiteit) indient voor De Peel en De Meinweg, vanwege de recente branden en het daardoor in gevaar komen van de Natura 2000 doelen

- wat de Partij voor de Dieren betreft wordt aan de paragraaf over samenwerking met instellingen voor agrarisch onderwijs en onderzoek toegevoegd dat deze niet alleen een economisch accent hebben, maar dat deze zich ook en met name richten op verduurzaming en natuurinclusief ondernemen

Wij horen graag van de Gedeputeerde een reactie op deze voorstellen en vragen.