Inbreng Plusquin Soorten Parkwijk 't Ham


19 maart 2021

Voorzitter

Alle genoemde soorten (vos, konijn, bunzing) staan op bijlage III in de Limburgse Omgevingsverordening. Hiervoor geldt art. 3.8.3 (vrijstelling ruimtelijke ordening), en zijn daardoor het hele jaar vrijgesteld.

Volgens art. 3.8.3 staat dat eenieder de rustplaatsen van deze dieren opzettelijk mag beschadigen of vernielen en daardoor de soorten mag verdrijven. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, mogen de soorten gevangen worden (lid 3).

Echter, volgens de zoogdierwerkgroep van IVN in Roermond zijn deze dieren 'geplet' of 'verstikt'.

Er staat nergens in art. 3.8.3 Omgevingsverordening dat deze soorten gedood mogen worden. Daarbij kunnen wij ons niet voorstellen dat pletten of verstikken de gangbare manier is om dat te doen.

Ook in onze schriftelijke vragen van 26 februari hebben wij gevraagd wat er met deze soorten gebeurd is. Daar kregen wij echter geen antwoord op. Daarom willen wij nu alsnog een toelichting hierop van de gedeputeerde.

In deze vragen hebben we over deze andere soorten dan de das ook gevraagd naar de zorgplicht hiervoor. In beantwoording op vraag 30 gaat het echter enkel over een ecologisch werkprotocol voor bomenkap. Dus wederom niet concreet over de andere soorten.

Daarom stellen we de zorgplicht voor deze andere soorten opnieuw aan de orde. De Wet Natuurbescherming houdt kortgezegd in dat je voor alle in het wild levende dieren maatregelen treft dat hun overlevingskansen zo goed mogelijk zijn. Dus ook als ze vrijgesteld zijn van de vergunningplicht. Is dat wel gebeurd? Hoe is daarnaar gekeken, of heeft men zich er met de vrijstelling vanaf gemaakt?

Dank u wel.