Inbreng Kwaliteit Limburgse Centra


15 november 2019

Voorzitter,

In het Collegeprogramma staat dat er een extra accent gezet zal worden op snellere doorstroming op de woningmarkt; hetgeen nog eens extra benadrukt wordt in de beantwoording van de vragen van Statenlid Geraats d.d. 8 november jl.

Verder geeft uw College in dezelfde beantwoording aan dat in de nieuwe ‘Limburgse Agenda Wonen’ flexwonen en tijdelijk wonen gestimuleerd zullen worden. Vooral voor eerstgenoemde vorm zal de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie zich hard maken om zogenoemde ‘spoedzoekers’ aan een woning te helpen.

Naar schatting blijkt dat in 2016 maar liefst 10% van de Nederlanders spoedzoeker is.[1] En niet verwonderlijk: iedereen kent wel iemand die onlangs gescheiden is, iemand die terugkomt van een buitenlandse studie of stage… om niet eens te herinneren aan expats en mensen die vanweg bedreiging een nieuwe woning dienen te vinden. Echter, omdat men niet altijd in aanmerking komt voor een sociale huurwoning of genoeg te besteden heeft voor een woning op de schaarse, private woningmarkt valt men veel te vaak tussen wal en schip.[2]

Uit diverse studies blijkt dat flexwonen maatschappelijk positieve effecten sorteert.[3] En waar de arbeidsmarkt geflexibiliseerd is, kortdurende arbeidscontracten en uitzendkrachten zijn immers schering en inslag, geldt dit bijlange na niet voor de woningmarkt. Er zijn nu wel tijdelijke contractvormen, maar nog veel te weinig tijdelijke woonvormen.

Mede om die reden is de Partij voor de Dieren Limburg groot voorstander is van tiny houses, al dan niet in de nabijheid van een groene omgeving.

Kleinere, tijdelijke maar desalniettemin volwaardige woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. En daar deze hooguit 50 m2 groot mogen zijn, vormen ze een ideale woningvorm voor een land met beperkte woonoppervlakte als het onze. Braakliggende terreinen kunnen omgevormd worden tot nieuwe woonlocaties. Stikstofregels en PFAS-problemen komen minder snel in het geding, want door de beperkte omvang van een tiny house levert de bouw immers minder bouwafval en overlast op; tekorten aan personeel in de bouw vormen een kleiner probleem en de productietijd is Korter. Tel daarbij het feit op dat tiny houses doorgaans demonteerbaar, verplaatsbaar en herbruikbaar zijn en niet alleen het klimaat en de ‘spoedzoeker’ zijn hierbij gebaat, ook de innovatie in de bouwsector is hiermee gediend. Als men deze bouwvorm zou combineren met flexwonen zou het mes gelijk aan twee kanten snijden: niet alleen wordt het huisvestingsprobleem hiermee aangepakt, ook blijkt dat indien voornoemde doelgroepen gemixt gehuisvest worden dit louter voordelen heeft: integratie verloopt soepeler, eenzaamheid wordt tegengegaan en de participatiekans neemt toe als tiny houses collectief worden gebouwd.[4] Om het niet eens te hebben over overige maatschappelijke opgaven van deze tijd zoals de energietransitie en het streven naar een circulaire economie. Voorzitter, Nederland en bijgevolg ook de provincie Limburg kampen met een achterstallige woningproductie voor ‘spoedzoekers’.

Uitgangspunt bij aanpak van dit probleem is dat invulling naar regionale en lokale opgave leidend is. Steeds meer Limburgers lopen tegen gemeentelijke en provinciale regels aan bij het verkrijgen van een nieuwe woning.

Deze groeiende groep burgers staat maar wat graag te trappelen om duurzaam in een tiny house te kunnen wonen. Er is dus sprake van een maatschappelijk draagvlak onder de bevolking. Daarentegen is flexwonen weliswaar een nieuw concept, hetgeen bij sommigen zorgen kan doen ontstaan. Zoals bijvoorbeeld de ‘doorstroomproblematiek’, hetgeen uw College getuige het Collegeprogramma bij de hoorns zou vatten. Onzes inziens biedt flexwonen hierbij uitkomst.

Wat zou helpen is als gemeenten de al opgebouwde wachttijd in het woonruimteverdeelsysteem niet laten vervallen bij het betrekken van een flexwoning, hetgeen veel gemeenten reeds doen.[5] Starters die na het flexwonen een vervolgstap willen maken op de woningmarkt komen zodoende gemakkelijker aan een ‘vervolgwoning’.

Door flexwonen voor de doelgroepen met een flexbehoeft te stimuleren, komen er meer vaste woningen beschikbaar. Niet alleen om jongeren langer in Limburg te houden, maar om ook een leidend voorbeeld te zijn voor de rest van Nederland opdat we nieuwe Limburgers kunnen verwelkomen die zich hier willen vestigen. Weliswaar zijn tijdelijke oplossingen geen blijvende garantie voor de problemen op de woningmarkt, maar flexwonen en tiny houses bieden wel aan velen een behoorlijke en snelle uitkomst. Partij voor de Dieren Limburg wil bij deze dan ook uw College oproepen om passende locaties te vinden waar deze innovatieve woonconcepten kunnen floreren, en voorts tot investering deze twee bouwinnovaties.

Gelet op bovenstaande als ook de breed gedragen wens onder Limburgers om duurzaam in een tiny house te willen wonen, zal onze fractie een motie indienen ten behoeve van het flexwonen en tiny houses.

Pascale Plusquin

Partij voor de Dieren

[1] De magic mix. Platform 31, 2016.

[2] Stand van de woonruimteverdeling. Wachttijden en verdeling in de praktijk. Rigo, 2019.

[3] Doorkijk in de maatschappelijke effecten van flexwonen. Ecorys, 2018.

[4]Kamerbrief over Stimuleringsaanpak Flexwonen d.d. 29 mei 2019, p.4.

[5] Ibidem, p. 13.

Interessant voor jou

Programmabegroting 2020

Lees verder

Inbreng Maastricht Aachen Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer