Inbreng Kader maat­schap­pe­lijke orga­ni­saties in commissie CS


4 september 2020

Voorzitter,

De PvdD vindt het goed dat er weer steun betuigd wordt aan maatschappelijke organisaties, zoals COC Limburg, Stichting Leergeld en Speeltuinwerk Limburg. Wat betreft de laatstgenoemde: actief in een groene omgeving zijn is belangrijk én gezond. Niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Dit wordt ook onderschreven in het informerend stuk. “Limburgers moeten vitaler en gezonder worden, waarbij maatschappelijke organisaties een bijdrage leveren aan het Limburgse leefklimaat”.

Toch ontbreekt het in het Kader aan een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor natuurbehoud, het verbeteren van de biodiversiteit, een groene leefomgeving, … Laat ons immers niet vergeten: beschermen van natuur en milieu dient in de eerste plaats de mens: het menselijk welzijn, de gezondheid en bij uitbreiding dus de maatschappij.

Culturele en fysieke recreatie wordt met het Kader gediend; schone lucht, water en groen echter niet. Kan de gedeputeerde ons vertellen waarom maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu niet betrokken zijn bij het Kader?

Dan over de subsidie. Aan maatschappelijke organisaties kan een exploitatiesubsidie verleend worden van maximaal €3,07 miljoen. Dit is het subsidieplafond. Daarnaast is er echter extra financiële ruimte mogelijk, waardoor het subsidieplafond hoger lijkt te liggen. Dit is mogelijk verwarrend voor maatschappelijke organisaties en kan (on)gerechtvaardigd vertrouwen opwekken. Immers, artt. 4:25 jo. 4:27 Awb schrijven voor dat een subsidieplafond duidelijk wordt vastgesteld vóór aanvang van het tijdvak waarvoor dit bedoeld is. Wat is in deze het subsidieplafond? En hoe hoog is dit, incl. extra financiële ruimte?