Bijdrage windpark Venlo state­n­overleg 15-06-18


15 juni 2018

Voorzitter,

Veel is er al gezegd in de commissie, en insprekers zijn daar met inhoudelijke bezwaren gekomen. Maar daar gaat het vandaag nog niet over – al kijk je als fractie natuurlijk ook vooruit, naar de inhoud van het plan, daar kom ik nog op terug.

Vandaag gaat het over twee dingen: is een coordinatiebesluitop zijn plaats? En kunnen we dit plan missen in de Limburgse Energie Aanpak, en in de verplichtingen die we als provincie op ons hebben genomen?

Over het eerste kan ik kort zijn: een coordinatiebesluit is een goede zaak. Vanwege de transparantie naar omwonenden, en om niet nodeloos tijd verloren te laten gaan.

Want de tijd dringt – we hebben als provincie een verplichting voor 95,5 MW in 2020, en uit de stukken van GS blijkt dat dit plan nodig is om die te halen. En dan komt er ook nog een aanscherping aan (het Klimaatakkoord 2.0), zoals de gedeputeerde in zijn LEKTA-brief aangeeft.

En ja: voor de energietransitie hebben we wind op land ooknodig. Het is niet of of, maar en en. Zonnepanelen, geothermie, warmtenetten, besparing – het is allemaal nodig. Nu nog aankomen met “laten we eerst naar de mix kijken” of “met zonnepanelen kan je het ook doen” is illusiepolitiek. De opgave van de energietransitie is enorm, onze fossiele verslaving is gigantisch, maar het is ook een kans – voor een nieuwe schone energie-economie, met heel veel werk aan de winkel.

En gaan we dan als provincie op de stoel van de gemeente zitten, negeren we lokaal draagvlak, drukken we ondemocratisch een plan door? Dat is niet het geval. Want het was al zo dat je als provincie een windpark van deze omvang wettelijk zelf moet realiseren. We hadden dat als provincie uitbesteed aan de gemeente, en we doen niets anders dan onze wettelijke plicht door dit plan zelf in procedure te brengen nu de gemeente dat – uiteindelijk - niet doet. GS legt dit kristalhelder uit – ik verwijs daarvoor o.a. naar blz. 11 van het Informerend stuk. Kortom, wie het anders wil negeert niet alleen de noodzaak van de energietransitie maar ook de wet -en kun je dat als provincie wel maken?

En dan de blik naar voren, naar de inhoud van het plan. Wij staan als PvDDieren, ik zeg het u eerlijk, daarbij best voor dilemma’s. Want ook voor ons telt de overlast voor mens en dier, net als voor de insprekers. En is er wel genoeg gekeken naar alternatieven, naar andere manieren om het plan uit te voeren? En hoe is met de participatie gegaan? Daarover hebben we ons bij verschillende partijen georienteerd.

We zullen die zaken later uitgebreid bespreken, als het PIP op tafel ligt. Maar vooralsnog trekken wij uit onze orientatie de conclusie dat er wel degelijk serieus rekening is gehouden met de natuur, en diersoorten. Dan verwachten wij wel dat de mitigerende maatregelen ook echt worden geborgd en dat er blijvende monitoring plaatsvinden. En wat betreft de geluidshinder voldoet het plan niet alleen aan de Nederlandse wetgeving, maar ook – en dan vertel ik misschien een nieuwtje, in ieder geval heeft het tot nu toe weinig aandacht gehad – aan de strengere Deense norm voor laagfrequent geluid. Met name dankzij een specifieke aanpassing, namelijk een nachtstilstandvoorziening bij de turbine die de meeste overlast geeft. En juist dat laagfrequent geluid is waar insprekers op hameren.

Met die Deense norm ga je echt voor goud. Denemarken is hetwindenergieland, met heel veel praktische ervaring, ook met overlast en hoe dat uitwerkt. Denemarken heeft voor die norm gekozen om aan de veilige kant te blijven, een norm die strenger is dan de Nederlandse. En daar voldoet dit park aan, een belangrijk gegeven.

Blijft over de afstand tot de woningen, in het omstreden gedeelte met de vijf turbines. Die afstand is 900 meter. Op die afstand wordt aan de geluidsnormen voldaan. Schieten we dit plan af vanwege de overlast die er op die afstand zou zijn, dan is wel de vraag: hoe gaan we dan verder met windenergie in Limburg? Hoeveel Megawatts kunnen we nog kwijt als we die afstand voortaan in acht willen nemen? Want zoiets creeerteen precedent.

Wij hebben van een van de partijen gehoord dat je dan eigenlijk niet verder kan - gegeven de bebouwing die er is. Daar had die partij een eigen berekening over gemaakt. Wij willen daar een oordeel over van dit college. Wat is er nog mogelijk als je voortaan die 900 meter aanhoudt. In een informerend stuk, of hoe dan ook, in ieder geval voorafgaand aan de septemberdiscussie. Wij denken dat dat heel belangrijk is voor de discussie over de toekomst van windenergie in deze provincie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer