Bijdrage Plusquin Finan­ciële veror­dening


9 februari 2023

Voorzitter,

Allereerst kunnen wij ons vinden in de wijziging van de uitgangspunten omtrent P&C. Zowel met het integreren van de 1ste Afwijkingenrapportage in de Voorjaarsnota; als het veranderen van de 2e in de Najaarsnota.

Wat deze laatste betreft, is het heel goed dat hier het stoplicht-model opgenomen wordt voor de voortgang van de variabelen kwaliteit, tijd en geld en de relevante beleidskaders. Wij hopen dan ook dat dit de inzichtelijkheid, monitoring en controle ten goede zullen komen. Wij onderschrijven dan ook het advies dit model standaard onderdeel te laten uitmaken van alle beleidscommissies in dit huis.

Daar zouden we graag op voortborduren, en dan vooral wat betreft het budgetrecht dat bij de staten ligt. Aan de andere kant is het de bevoegdheid van het college om leningen, borgstellingen en kapitaalverstrekkingen te verrichten. Dit omdat het privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn.

Dit kan het college vrij doen, tenzij dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie en haar financiële huishouding.[1] Deze grens is in dit huis gelegd op 1 miljoen euro. En wij delen hierin de kritiek die in de commissie naar voren gebracht is.

Wat ons betreft, geldt deze grens ook bij opgetelde geldstromen uit verschillende fondsen. Dus als een project boven €1 miljoen uitkomt als het uit verschillende potjes betaald wordt. Dit naar analogie met de Wet normering topinkomens. Wij horen graag hoe de gedeputeerde hierover denkt.

Sowieso staat de financiële verordening vol met ingewikkelde materie. Daardoor is die moeilijk leesbaar. Daarbij willen wij voorstellen om voor uitgaven de inzichtelijkheid en informatievoorziening te verbeteren.

Wij denken daarbij aan een overzichtslijst, waarbij bedragen van boven één ton in de cie FEB voorgelegd worden. Hiermee kunnen de staten in één oogopslag zien waar geld naartoe gaat. Bovendien is het dan mogelijk om eventueel deze uitgaven te agenderen in de cie.

Tot slot, voorzitter, wordt de P&C-cyclus vanaf de begroting 2023 digitaal. Dit moet de transparantie vergroten van de provinciale gelden. Dit zien wij graag tegemoet.

Wel vragen wij ons daarbij af of het mogelijk is daar een toevoeging aan te doen. Daarbij denken wij aan een dashboard, waarmee je in real time kunt zien hoe budgetten ervoor staan. Onzes inziens vergroot de transparantie, efficiëntie en komt dit tegemoet aan de controlerende taak van de staten. Hier krijgen wij graag een reactie van de gedeputeerde.

Dank u wel.

[1] Art. 164 lid 4 Provinciewet.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Plusquin inzake financieringsvoorstel LEF Mijnwater

Lees verder

Bijdrage Loomans Afsprakenkader Enexis inzake Rijksparticipatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer