Bijdrage Plusquin bestuurs­cultuur


15 december 2022

Voorzitter,

Het is goed om te zien dat er eindelijk stappen gezet worden qua integriteit. En dat de uitkomsten van talloze onderzoeken, rapporten en debatten verwerkt zijn in dit werkplan.

Wat betreft de Klokkenluidersregeling moet, die in overeenstemming zijn met de nieuwe eisen die de EU-Verordening stelt. En de Wet Huis Klokkenluider. Zoals o.m. het open stellen voor externe partijen, het melden ook van maatschappelijke misstanden (en niet alleen misstanden op de werkvloer), evenals het actief uitdragen ervan en een publiek jaarverslag.

Graag zien wij een toezegging dat de huidige Regeling Melden vermoedens van een misstand wordt getoetst aan die nieuwe eisen, en dat er een voorstel komt over de manier om wel aan die eisen te voldoen. En dat het resultaat van deze toetsing, en het implementatie voorstel, binnen 2 maanden naar de Staten toekomt. Met ook een standpunt over de vraag of deze update al dan niet via een publiekrechtelijke regeling zal geschieden. Anders dan nu, waarin het alleen via de cao is geregeld, met een rapportageplicht uitsluitend aan de Ondernemingsraad.

Een kwestie is natuurlijk hoe bij rapportage wordt omgegaan met privacy. Echter bij het melden van maatschappelijke misstanden zou publieke rapportage in ieder geval het uitgangspunt moeten zijn – daarvoor is die vernieuwing juist ook bedoeld. Alleen als herleidbaarheid tot een persoon, en dientengevolge schade aan persoonlijke belangen in het spel zou zijn, is uitzondering hierop gerechtvaardigd. Dit alles te regelen in de nieuwe regeling, of regelingen.

Een mogelijkheid is wat ons betreft namelijk ook om twee aparte regelingen te maken, een publiekrechtelijk en een via de cao. Volgens onze informatie heeft gemeente Maastricht dit zo gedaan, en dat zou een nastrevenswaardig voorbeeld kunnen zijn.

Even resumerend zien wij graag een toezegging om hierover binnen twee maanden bij de Staten terug te keren. Dat mag ook wel, want de implementatietermijn van de EU-verordening is inmiddels ruimschoots verstreken. Overigens, voorzitter, is het gebruikmaken van zo’n klokkenluidersregeling voor ons echt de allerlaatste stap. Pas als allerlaatste redmiddel zullen betrokkenen hier gebruik van maken.

We zullen dan ook alles in het werk moeten stellen, zodat hier überhaupt geen gebruik van gemaakt wordt. Hier kunnen we ons de vraag stellen: hoe zorgen we ervoor dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van de klokkenluidersregeling?

Daarnaast is er in bijv. de gemeente Amsterdam structureel een onafhankelijk functionerend integriteitsbureau is, dat o.m. permanent meldingen van integriteitsschendingen oppakt. Dat het bestuursorgaan gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over integriteit. Kan de gedeputeerde toezeggen dat we hier ook in Limburg mee aan de slag gaan?

Tot slot, voorzitter, willen wij nog het volgende meegeven. Wij hopen dat met dit alles voortvarend aan de slag gegaan wordt. Zeker met de aankomende verkiezingen en nieuwe statenleden is het van belang nu iets goed met elkaar af te spreken. Zodat alles in de nieuwe statenperiode goed geregeld is.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Boven Mijnwater

Lees verder

Inbreng Loomans inzake Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer