Bijdrage Boven Mijnwater


9 december 2022
Voorzitter,

De Partij voor de Dieren hecht een groot belang aan de energietransitie en we vinden het dan ook prima dat een Provincie pilots met innovatieve, schone energietechnieken bevordert zo lang die geen schade aanrichten aan de ecologie. Ook vinden wij het goed dat de Provincie samen met anderen publieke duurzame energieopwekking en energie-infrastructuur realiseert en de opbrengsten daarvan opnieuw in verdere verduurzaming steekt. Op het eerste oog lijkt het financieringsvoorstel van het LEF inzake mijnwater dan ook goed aan te sluiten bij de ambities van de Partij voor de Dieren.

Maar toch maken wij ons zorgen over de vele risico’s die in dit plan zijn beschreven en de gebrekkige of ontbrekende uitgangspunten. Dat roept dan de vraag op of we er dan maar mee doorgaan omdat we er nu eenmaal aan begonnen zijn. Ik heb een aantal vragen. Bij Mijnwater is gekozen voor een zeer innovatieve energietechniek van een vijfde generatie warmte- en koudenet. Des te innovatiever, des te groter de technische risico’s. Kan GS aangeven of deze techniek nu voldoende stabiel is om leveringszekerheid zonder bijkomende problemen in de koude- en warmteaanvoer van de gebruikers te bieden?

Dan staat op bladzijde 6 dat vooral voor utiliteitsbouw en hoogbouw wordt gekozen. Heeft consultatie bij potentiële afnemers plaatsgevonden over het al dan niet willen overstappen naar Mijnwater? Zo ja, wat was de uitkomst van die consultatie? In de risicoanalyse staat dat de markttarieven door RHDHV als redelijk hoog worden beschouwd. Wat zijn de markttarieven van gas waarmee de vergelijking heeft plaatsgevonden?

Als zelfs bij de huidige marktprijs de prijzen van Mijnwater als relatief hoog worden beschouwd, dan is Mijnwater dus echt heel erg duur. Het is gebruikelijk dat bij een nieuwe techniek eerst veel geld in de infrastructuur moet worden geïnvesteerd. Bij meer aansluitingen wordt de prijs per aansluiting steeds lager, totdat het rendabel wordt. Bij hoeveel aansluitingen komt Mijnwater BV in de zwarte cijfers en is fase 2 van het masterplan nodig om daar te komen?

Kan de Gedeputeerde aangeven of deze techniek of uitbreiding daarvan risico’s geeft voor de bodem of het grondwater, zoals verzakkingen of vervuiling? Zo ja, wat zijn dan deze risico’s? Is daarbij advies gevraagd van het Staatstoezicht op de Mijnen?

Gezien de complexiteit van dit onderwerp vinden wij het lastig om in te schatten of het College een wijs besluit neemt met deze verdere investering in Mijnwater. Indien een externe partij zou instappen die mee wil investeren en delen in de risico’s, zou ons dit meer vertrouwen geven. Onze wens is daarom dat nu alleen de absoluut noodzakelijke investeringen worden gedaan, totdat een strategische partij mee wil doen in Mijnwater BV.

Dank u wel, voorzitter.

Interessant voor jou

Bijdrage Boven Algemene Subdidieverordening

Lees verder

Bijdrage Plusquin bestuurscultuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer